Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти в село Правда