Общински съвет

# Title Категория Post date
281 НАРЕДБА №18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Наредби 30 Jun 2012 - 14:49
282 НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:47
283 НАРЕДБА №20 ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 14:46
284 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:43
285 НАРЕДБА № 21 За стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на Община Дулово Наредби 29 Jun 2012 - 19:52
286 Решения Решения 29 Jun 2012 - 09:58
287 инж.Сезгин Рамис Галиб - председател на ОбС Дулово Общински съвет 18 Jun 2012 - 10:37
288 РЕГИСТЪР на декларации по Чл.12, т.2 във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:26
289 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО МАНДАТ 2011/2015 Комисии към Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:24
290 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2011/2015 Членове на Общинския съвет 13 Jun 2012 - 11:23
291 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Комисии към Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:20
292 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 13 Jun 2012 - 11:16
293 ПРОТОКОЛ №1 от 08.11.2011 Решения 13 Jun 2012 - 10:32
294 Предстои заседание на ОбС Дулово Общински съвет 11 Jun 2012 - 08:42