Общински съвет

# Title Категория Post date
281 Н А Р Е Д Б А №10 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:29
282 НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредби 30 Jun 2012 - 15:27
283 Наредба 8 Наредби 30 Jun 2012 - 15:25
284 Наредба 7 Наредби 30 Jun 2012 - 15:24
285 Наредба 6 Наредби 30 Jun 2012 - 15:23
286 НАРЕДБА № 4 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:08
287 Н А Р Е Д Б А № 3 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 15:06
288 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:02
289 НАРЕДБА №18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Наредби 30 Jun 2012 - 14:49
290 НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:47
291 НАРЕДБА №20 ЗА ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА Наредби 30 Jun 2012 - 14:46
292 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 30 Jun 2012 - 14:43
293 НАРЕДБА № 21 За стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на Община Дулово Наредби 29 Jun 2012 - 19:52
294 Решения Решения 29 Jun 2012 - 09:58
295 инж.Сезгин Рамис Галиб - председател на ОбС Дулово Общински съвет 18 Jun 2012 - 10:37
296 РЕГИСТЪР на декларации по Чл.12, т.2 във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:26
297 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО МАНДАТ 2011/2015 Комисии към Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:24
298 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2011/2015 Членове на Общинския съвет 13 Jun 2012 - 11:23
299 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Комисии към Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:20
300 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 13 Jun 2012 - 11:16