September 2016

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Дулово, в качеството си на бенефициент по проект

 „Родители и деца заедно в учене и игра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0043-C02, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

     РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО  ГР. ДУЛОВО

Адрес: 7650 гр. Дулово, ул. Васил Левски № 6

 

ИНФОРМАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Дулово, в качеството си на бенефициент по проект

 „Родители и деца заедно в учене и игра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0043-C02, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-12.09.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 10-12.09.2016 г.

 

 

В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

 

Стартира изпълнението на проект „Родители и деца заедно в учене и игра“,  финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Стартира Седмицата на пожарната безопасност и защитата на населението

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Стартира Седмицата на пожарната безопасност и защитата на населението