Повторен публичен явен търг

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

    http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.28, ал.1, т.1 от Наредба №2 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение  №228 по Протокол №16/28.02.2017г. на Общински съвет Дулово, на основание  чл.44 във връзка с чл.43, ал.5 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, поради отсъствието на правоспособния юрист на Община Дулово, повторния търг насрочен за 04.07.2017г. да се отложи и да се проведе на 10.07.2017г., както следва:

 

На 10.07.2017г. ще се проведе повторен публичен явен търг за продажба на следния имот  частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с ид.№24030.5.9141 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се на ул.”Рила” №17, с площ на имота 855кв.м. /осемстотин петдесет и пет/ кв.м., предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1299/18.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1067/22.07.2011г., акт №173, том №4, П.К. №10720, при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9140, 24030.501.9142, 24030.501.9143, 24030.501.9139, 24030.501.9129, 24030.501.9138, при първоначална тръжна цена в размер на 8875,00лв. без ДДС /осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 887,50лв., депозит  в размер на 887,50лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледа на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търга по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

           

 

 

30.06.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

Monday, July 10, 2017 - 15:00