Публичен търг чрез явно наддаване на 30.01.2017г.

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

                                                                                                                             http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №48/16.01.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 30.01.2017г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с №24030.5.475 по кадастралната карта на                гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота 980кв.м. /деветстотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в местността „До гробището”, земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5861/01.12.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №2113/02.12.2016г., акт №86, том №8, ИП №27231 при граници на имота - имоти с номера: 24030.5.429, 24030.5.432, 24030.5.431, 24030.5.428, 24030.5.422, при първоначална тръжна цена в размер на 1258,00лв. без ДДС /хиляда двеста петдесет и осем лева без ДДС/, стъпка за наддаване 125,80лв., депозит  в размер на 125,80лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитът за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 13.02.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

16.01.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Monday, January 30, 2017 - 10:30