Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №413/06.06.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 20.06.2017г. за продажба

на следния имот  частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с ид.№24030.5.9141 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, находящ се на ул.”Рила” №17, с площ на имота 855кв.м. /осемстотин петдесет и пет/ кв.м., предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1299/18.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1067/22.07.2011г., акт №173, том №4, П.К. №10720, при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9140, 24030.501.9142, 24030.501.9143, 24030.501.9139, 24030.501.9129, 24030.501.9138, при първоначална тръжна цена в размер на 8875,00лв. без ДДС /осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 887,50лв., депозит  в размер на 887,50лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледа на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 04.07.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търга по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

           

 

 

06.06.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Tuesday, June 20, 2017 - 10:30