Публични търгове чрез явно наддаване

 

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №822/17.10.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 01.11.2016г. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на следните общински имоти, както следва:

1.1. УПИ ІІ /втори/, в кв.38 /тридесет и осми/ по плана за регулация на с.Окорш от 1987г., община Дулово, с площ 15552,66кв.м., „За промишлена зона”, описан в АЧОС №1467/25.08.2014г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1335/25.08.2014г., при граници на имота: земеделски имот 008036, пасище, мера, 000279, улица, с предназначение за земеделски нужди, при първоначален годишен наем в размер на 648,20лв., стъпка на наддаване в размер на 64,82лв. и депозит в размер на 64,82лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. УПИ VІІ /седми/, в кв.38 /тридесет и осми/ по плана за регулация на с.Окорш от 1987г., община Дулово, с площ 13025кв.м., „За промишлена зона”, описан в АЧОС №1536/09.02.2016г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№163/10.02.2016г., при граници на имота: имот с кад.№53, улица, улица, улица, с предназначение за земеделски нужди, при първоначален годишен наем в размер на 542,88лв., стъпка на наддаване 54,28лв. и депозит в размер на 54,28лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 15.11.2016г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;

2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 

3. Документ за внесен депозит;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат  право да преотдават наетите имоти  на трети лица.

 

 

 

17.10.2016г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Tuesday, November 1, 2016 - 09:00