Публични търгове чрез явно наддаване

ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

О Б Я В А

 

На основание Заповед №526/17.07.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 31.07.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

        1.1. Терен с площ 10кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.697, находящ се в гр.Дулово, целият с площ 1981кв.м., описан в АПОС №1539/17.03.2016г., при съседи имоти с номера: 24030.501.696, 24030.501.9048, 24030.501.3209, 24030.501.3234, с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.697.3 – за продажба на благородни метали, с първоначален годишен наем в размер на 1072,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга 107,28лв. и стъпка на наддаване 107,28лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

         1.2. Терен с площ 54кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.1947, находящ се в гр.Дулово, целият с площ 47518кв.м., описан в АПОС №1520/17.09.2015г., при съседи имоти с номера:24030.501.3297, 24030.501.799, 24030.501.3234, 24030.501.3216, 24030.501.3218, 24030.501.502, 24030.501.3209, 24030.501.3296, с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.4 – за продажба на хранителни продукти, с първоначален годишен наем в размер на 2754,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 275,40лв. и стъпка на наддаване 275,40лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Терен с площ 51кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.1927, находящ се в гр.Дулово, целият с площ 878кв.м., описан в АПОС №53/15.06.1998г., при съседи имоти с номера:24030.501.711, 24030.501.712, 24030.501.2105, 24030.501.2106, 24030.501.701, 24030.501.1923, с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1927.1 – за продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 2601,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга 260,10лв. и стъпка на наддаване 260,10лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

1.4. Терен с площ 66кв.м., представляващ част от поземлен имот с ид.№24030.501.1947, находящ се в гр.Дулово, целият с площ 47518кв.м., описан в АПОС №1520/17.09.2015г., при съседи имоти с номера:24030.501.3297, 24030.501.799, 24030.501.3234, 24030.501.3216, 24030.501.3218, 24030.501.502, 24030.501.3209, 24030.501.3296, с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.12 – за производство и търговия със сладкарски изделия, с първоначален годишен наем в размер на 1694,88лв. без ДДС, депозит за участие в търга 169,50лв. и стъпка на наддаване 169,50лв. и начален час на провеждане 11,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 21.08.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

17.07.2017г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

 

Monday, July 31, 2017 - 19:15