Публични търгове чрез явно наддаване

2ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

        7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №530/17.07.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 03.08.2017г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с ид. №24030.501.9135 по кадастралната карта на               гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота 855 кв.м. /осемстотин осемдесет и пет кв.м./, находящ се на улица „Рила” №23, предназначен за жилищни нужди незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1302/19.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №1070/22.07.2011г., акт №176, том №4, ПК №10723 при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9134, 24030.501.9136, 24030.501.9129, 24030.501.9137, 24030.501.9133  и  24030.501.9132, при първоначална тръжна цена в размер на 8875,00лв. без ДДС /осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/, стъпка за наддаване 887,50лв., депозит в размер на 887,50лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Поземлен имот с ид.№ 24030.501.9133 по кадастралната карта на               гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота 855 кв.м. /осемстотин осемдесет и пет кв.м./, находящ се на улица „Рила” №25, предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1303/19.07.2011г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1071/22.07.2011г.,акт №177, том №4, ПК №10724, при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9134, 24030.501.9136, 24030.501.9129, 24030.501.9137, 24030.501.9133 и 24030.501.9132, при първоначална тръжна цена в размер на 8875,00лв. без ДДС /осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/, стъпка за наддаване 887,50лв., депозит в размер на 887,50лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Поземлен имот с ид.№ 24030.501.9094 по кадастралната карта на               гр.Дулово,  община Дулово, с площ на имота 688 кв.м. /шестстотин осемдесет и осем кв.м./, находящ се на улица „Арда” №37, предназначен за жилищни нужди, незастроен. Имотът е описан в АЧОС №1226/11.10.2010г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №2531/13.10.2010г., при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9093, 24030.501.9099, 24030.501.9100, 24030.501.9101, 24030.501.9112 и 24030.501.9095, при първоначална тръжна цена в размер на 5655,00лв. без ДДС /пет хиляди шестстотин петдесет и пет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 565,50лв., депозит в размер на 565,50лв и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 24.08.2017г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

17.07.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

 

 

 

 

Thursday, August 3, 2017 - 19:15