ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

Изх.№ 368_

21.11.2016 година

 

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

 

ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 29.11.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

1.1.  Извършване на корекция в бюджета на община Дулово за 2016г. /Вх.№ 363/21.11.2016г./

1.2.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Дулово /Вх.№ 354/15.11.2016г./

1.3.  Одобряване на план-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2017г. /Вх.№ 346/01.11.2016г./

1.4.  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово /Вх.№ 345/01.11.2016г./

1.5.  Упълномощаване кмета на община Дулово за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на образованието и науката /Вх.№ 362/21.11.2016г./

1.6.   Даване съгласие за обезщетяване на наследници със земеделска  земя от общинския поземлен фонд  /Вх.№ 349/03.11.2016г./

1.7.  Вземане на решение за изменение на Решение № 673 по протокол № 40/25.08.2015г. /Вх.№ 355/21.11.2016г./

1.8.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост УПИ VІІІ-377 по регулационния план на с.Водно  /Вх.№ 358/21.11.2016г./

1.9.  Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Колобър  /Вх.№ 359/21.11.2016г./

1.10.        Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник и учредяване право на строеж  /Вх.№ 356/21.11.2016г./

1.11.        Разпореждане с имот -частна общинска собственост УПИ ХІV-377 по регулационния план на с.Водно  /Вх.№ 357/21.11.2016г./

1.12.        Прекратяване на съсобственост на имот по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 360/21.11.2016г./

1.13.        Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план  на с.Водно /Вх.№ 361/21.11.2016г./

1.14.        Разрешение за изработване на проект за ПУП – комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот № 000172 по КВС, находящ се в землището на с.Раздел /Вх.№ 344/31.10.2016г./

1.15.        Одобряване на проект ПУП - парцеларен план  за елементи на техническа инфраструктура за имот № 286122 по плана за земеразделяне в землището на  с.Окорш-извън урбанизирана територия /Вх.№ 364/21.11.2016г./

1.16.        Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване на  ПИ 24030.23.2 по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 365 /21.11.2016г./

1.17.        Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за утвърждаване на трасе между ПИ 24030.23.2 и ПИ 24030.24.85  по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 366/21.11.2016г./

 

2.      Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

3.      Други питания от общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, November 29, 2016 - 11:00
Категория: