ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№ 278/06.07.2012г

  

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


СВИКВАМ

 

ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 13.07.2012 год. /петък/ от 10.00 часа, в зала № 2 в сградата на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отмяна на решение № 113 по протокол №10/15.06.2012г. /Вх.№ 270/06.07.2012г./

Внася: инж.Сезгин Галиб-предс. ОбС-Дулово

 

 1. Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Вх.№ 271/06.07.2012г./

Внася: инж.Сезгин Галиб-предс. ОбС-Дулово

 

 1. Приемане на План за защита при бедствия на Община Дулово за 2012г./276/06.07.2012г./

Внася: д-р Юксел Ахмед-кмет на общината

 

 1. Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация /Вх.№ 274/06.07.2012г./

Внася: д-р Юксел Ахмед-Кмет на общината

 

 1. Актуализиране на максималните цени за таксиметров превоз на пътници /Вх.№ 266/03.07.2012г./

Внася: д-р Юксел Ахмед-кмет на общината

 

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на автобусна линия /Вх.№ 268/05.07.2012г./.

Внася: д-р Юксел Ахмед-кмет на общината

 

 1. Ликвидиране на съсобственост на имот в с.Поройно /Вх.№ 269/05.07.2012г./.

Внася: д-р Юксел Ахмед-кмет на общината

 

 1. Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Грънчарово /Вх.№ 272/06.07.2012г./

Внася: д-р Юксел Ахмед-кмет на общината

 

 1. Ликвидиране на съсобственост на имот в с.Овен /Вх.№ 275/06.07.2012г./

Внася: д-р Юксел Ахмед-кмет на общината

 

 1. Изказвания и питания.

 

В съотвествие с чл.36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

председател ОбС-Дулово

 

 

 1. гр.Дулово, ул.”Васил Левски”18 , тел. 0864/23100, 23000/вътр.121, 122

e-mail: obs_dulovo@abv.bg

Изх.№ 277/06.07.2012г

 

П О К А Н А

 

На основание чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Ви каня на съвместно заседание на всички постоянни комисии, което ще се проведе на 12.07.2012г./четвъртък/, от 14.00 часа, в заседателна зала №13 на Община Дулово, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения по докладни записки, включени в проекто-дневния ред на предстоящото Десето заседание на ОбС.

 2. Други.

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

председател ОбС-Дулово

 

Friday, July 13, 2012 - 10:00
Категория: