ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20,E-mail:dulovokmet@abv.bg

      

                                                                                     ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                    гр. ДУЛОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

д-р Юксел Осман Ахмед - Кмет на Община Дулово

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на Наредба №3  на Община Дулово за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

 

Уважаеми  дами и господа общински съветници,

 

Във  връзка с Решение 384 по Протокол24 /10.02.2014 г. на Общински съвет Дулово относно участие на Община Дулово  в учредяващо се акционерно дружество „Као лин”   предлагам изменение и допълнение на Наредба3   за упражнявана на правата на Община Дулово  върху общинската част от капитала на търговските дружества. Съгласно  разпоредбите Административно процесуалния кодекс и прилагания субсидиарно Закон за нормативните актове преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Причините и целите, които налагат приемане на изменение на Наредба3  са свързни с актуализиране на текстовете от наредбата, предвид последното и изменение от 2008 г., както и  включване на текстове, които по детайлно и обстойно засягат участието на упълномощените представители на общината в търговските дружества,  в този смисъл и гарантиране и защита в по голяма степен на правта и интересите й.

В сега действащата нормативна  уредба е регламентирано  че  търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, правата се упражняват от кмета на общината или упълномощено от него лице, катоЧл.17 от Наредбата  предвижда още , чеакционерните дружества, в които общината е акционер, лицата упълномощени да представляват Общината в общото събрание на акционерите по реда на чл.10, ал.1 от тази наредба, вземат предварително писмено нареждане от Кмета на Общината по следните въпроси:

  1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
  2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
  3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
  4. одобряване на годишния счетоводен отчет, след заверка от експерт-счетоводител и разпределение на печалбата;
  5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвети;
  6. назначаване и освобождаване на експерт-счетоводители;
  7. избиране и освобождаване членове на съвета на директорите, надзорния и управителния съвети;

. С оглед гореизложенто считам за най-удачно, представителят на Общината в търговските дружества да се избира от Общинският съвет, който представител да гласува по всички въпроси  в управителният орган на дружеството след предварително писмено становище и съгласие на Кмета на общината

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.77, 79, 80

от АПК и чл.26, ал.2 и чл.28 , а.1, ал.2 от Закон за нормативните актове предлагам  Общински съвет Дулово да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ :

 

I.Изменя и допълва Наредба№3  за упражняване  правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества, като чл. 10 се изменя , както следва:

Чл.10 В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, правата се упражняват от  определено лице, избрано с решение на Общинският съвет.

 

Изменя чл.17 от Наредба 3 , като думите писмено нареждане на кмета на Общината се заменят с писмено становище и съгласие на Кмета на Обшината.

 

II.Възлага на Кмета на Община Дулово съответни процедурни действия по изпълнение на решението.

 

 

III. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областният управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

С уважение,

д-р Юксел Осман Ахмед

кмет на Община Дулово

 

 

Съгласувал:

Юмер Хатиб – зам. – кмет на Община Дулово

 

 

Изготвил:

Гергана Игнатова, юрисконсулт