Обява търг

О Б Я В А

 

На основание Заповед №393/20.05.2015г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1. Публичен търг чрез явно наддаване на 03.06.2015г. за продажба на следното употребявано МПС  общинска собственост:

Специален автомобил сметосъбирач „Отойол” – 80.12, с ДК                     № СС 67-58 АК, рама №NMSA858100T006632, двигател №8040254984208223,  година на производство 2004г., свидетелство за регистрация на МПС №000554146/13.12.2004г., при първоначална тръжна цена 9 200,00лв. /девет хиляди и двеста лева/ без ДДС, депозит за участие в търга 920,00лв., стъпка на наддаване 920,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на вещта може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася  до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 17.06.2015г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;            

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

20.05.2015г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

 

Wednesday, June 3, 2015 - 10:00
Прикачени файлове: