О Б Я В А

О Б Я В А

 

На основание Заповед №23/12.01.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1.Публичен търг чрез явно наддаване на 26.01.2016г. за продажба на следният имот частна общинска собственост:

1.1.     Урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.13а, с площ 1037кв.м. по плана за регулация на с.Боил от 1969г., отреден за жилищно застрояване, описан в АЧОС №1521/16.10.2015г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№1799/19.10.2015г., акт №80,  том 7, и.п.23381,  граници на имота – от юг, запад и север – улици и УПИ ІІ за ресторант, при първоначална тръжна цена – 4 080,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 408,00лв., стъпка на наддаване 408,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 09.02.2016г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

12.01.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                     

 

Tuesday, January 26, 2016 - 10:00
Прикачени файлове: