ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№ 22

15.01.2016 година

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.01.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Докладни от д-р Юксел Ахмед- кмет на община Дулово, относно:

            Извършване актуализация на бюджета на Община Дулово за 2015г. /Вх.№19 /15.01.2016г./

            Извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на община Дулово за 2015г./Вх.№ 20 /15.01.2016г./

            Приемане бюджет на община Дулово за 2016 година  /Вх.№ 10/14.01.2016г./

            Приемане на Културен календар за 2016г.на община Дулово /Вх.№ 05/07.01.2016г./

            Даване мандат на представителя на Община Дулово за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра /Вх.№ 09 /14.01.2016г./

            Даване съгласие за одобряване текста и подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на  потребителите /Вх.№ 11 /15.01.2016г./

            Определяне представител на община Дулово в Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Силистра” АД гр.Силистра /Вх.№ 17 /15.01.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Вокил /Вх.№ 16/15.01.2016г./

            Разпореждане с имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Върбино /Вх.№ 18/15.01.2016г./

            Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Върбино /Вх.№ 15/15.01.2016г./

            Даване съгласие за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост по картата на гр.Дулово /Вх.№ 14/15.01.2016г./

            Учредяване на право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 13/15.01.2016г./

 

2.      Текущи.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, January 26, 2016 - 10:00
Категория: 
Прикачени файлове: