П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г.

П Р О Т О К О Л

 

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г.

 

 

Днес 27.11.2015г. се проведе публично обсъждане на Проектобюджета за 2016г. на Община Дулово.

Присъстваха граждани, ръководителите на направленията „Образование” и „Социални услуги”,общински съветници, директори  на детски и учебни заведения,  ръководители на пенсионерски клубове, кметове на кметства, служители на общината и ръководители на фирми и институции.

Обсъждането беше открито от Ваня Петрова – гл.експерт „Връзки с обществеността” при община Дулово. Тя поздрави всички гости и представи ръководството на общината в лицето на кмета на общината д-р Юксел Ахмед, неговите заместник кметове Юксел Исмаил, Доротея Тотева, Юмер Хатиб, директорите на дирекция „Финанси” Светла Господинова и дирекция „Местни приходи” Мюмюн Неджиб, след което изчете поканата, отправена до общността на Дулово,  разясни целите,  същността и основанието на тази среща и предостави думата на кмета на общината.

Той запозна присъстващите със съдържанието на документите, изготвени във връзка с проектобюджета – бюджетната рамка, приходи, разходи, инвестиционна програма, просрочени разходи и проблемите на общината,  свързани с тях, след което увери присъстващите, че и през бюджетната 2016г. ръководството на общината ще продължи работата си по изпълнение на поставените си задачи и изготвената дългосрочна бюджетна програма, като паралелно с това ще продължи принципното си поведение по отношение на политиката за икономично, приоритетно и целесъобразно разходване на бюджетните средства с оглед изпълнение разпоредбите на чл.88 от Закона за публичните финанси за намаляване, окончателно изчистване и недопускане на нови просрочени задължения.   

Кмета на общината увери присъстващите, че Инвестиционната програма за 2016г е разработена отговорно и обективно, след проведени срещи с кметовете на населени места, като в нея са включени обекти от изключителна важност за общината и такива, които имат потребност от незабавни ремонти.

Средствата от продажби на дълготрайни материални активи, които се включват единствено и само в инвестиционната програма с всяка изминала година намаляват. Целевата субсидия за капиталови разходи, макар и незначително завишена е много малка за община като нашата.

Потребностите на общината са далеч по-големи. Необходимостта от ремонти на сгради, улици, тротоари, паркове, площади и други е очевидна, но това са възможностите.

След предоставяне на данните за обсъждане от общността

 

Ваня Петрова – уведоми присъстващите, че в канцеларията на общината не са постъпили писма от граждани относно проектобюджета, а в сайта на общината има зададени въпроси, които предостави на кмета за отговор и  покани присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения и предложения.

 

Пеньо Ангелов – Председател на читалище Дулово.

 

Той уведоми присъстващите, че е представил на кмета на общината Програма за културно масовите прояви за 2016г.,  които възлизат на далеч по голяма сума от предложената с проектобюджет 2016г. и продължи с това, че има закъснение от два месеца  в изплащането  заплатите на работещите в общинските читалища, което датира от 2008г. За този проблем е внесъл докладна записка до кмета на общината, в която е описал и редица други финансови проблеми, свързани с потребността от средства за ремонт на  читалище Дулово, тоалетни, зали и други, както и закупуване на микрофони и климатици, последните от които целят намаляване консумацията на електроенергия и замяна на досегашните акумулиращи печки, които са огромен консуматор на енергия.

 

Йорданка Цонева – директор на СОУ „Васил Левски” Дулово.

 

Тя започна с това, че проблемите , за които ще стане въпрос са обсъждани многократно с ръководството и те са свързани с извършване  незабавен ремонт на сградата на училището, подмяна на парния котел и ел.таблото в учебното заведение. За всичко това има предписания от РЗИ и многократни констатации и предупреждения от ХЕИ, защото те вече стават опасни за сигурността в сградата. Наред със сградата на учебното заведения тяхна отговорност са и две общежития, едното от които се е превърнало в свърталище на всичко, каквото може да се сети човек. Тя заяви категорично,  че учебното заведение не може да се справи само и отправи молба към ръководството за финансова подкрепа от страна  на общината.    

 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово.

 

Кмета на общината пожела да отговори на първите двама изказали се, като попита  Пеньо Ангелов дали читалищата имат спечелени проекти и работят по тях, на което той отговори, че по този начин са ремонтирани залата за танцова, гримьорна, но за по големи проекти не е възможно, понеже читалищата не могат да си платят частта за съфинансиране, а поставянето на климатиците цели намаляване потреблението на електроенергия.

Кмета изрази своето огромно желание да подпомогне финансово, както СОУ „Васил Левски” така също много други наши училища, градини и други структури по бюджета на общината, като допълни да не забравяме размера на просрочените разходи с които той прие да изпълнява бюджета на община Дулово. През предния мандат беше съфинансиран проекта по Оперативна програма на ОУ „Хр.Смирненски” Дулово. 

 

Андрей Христов – СНЦ“Активно дълголетие“ Дулово.

 

Той изказа своето недоволство от това, че общината планува по бюджета някакви пари, които много трудно се усвояват, поради редица изисквания от страна на общината. За целта предложи да се превеждат парите по сметки на клубовете и сами да се разпореждат с тях. Според него в други общини не е така. Там отговарят на потребностите на клубовете без проблеми. Той запозна още присъстващите, че клубовете от цялата община подлежат на ремонт, като за целта препоръчва да се изгради една комисия, за да ги обходи и прецени, кой клуб от какви ремонти се нуждае и се престъпи към действия.

Той изрази своето мнение за необходимостта от издаване на общински вестник.

 

 

Донка Тодорова – пенсионер.

 

Тя изрази своето мнение, че в клуба на пенсионера Дулово има злоупотреби, които лично тя е открила, но без резултат. И още каза, че клуб на ветерана в Дулово трябва да има.  Ако не са живи те, то живо е тяхното поколение.

 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово.

 

Кмета на общината отговори на Андрей Христов, като напомни, че  в доклада си е отразил, че това е бюджета, който може да има общината, а не бюджета, който е необходим. Въпреки недостига на средства в процеса на изпълнение на бюджета той се е постарал да подпомогне, доколкото е възможно исканията на пенсионерските клубове, свързани с посещение на други клубове от страната, събори, екскурзии и други техни мероприятия.

 

Светла Господинова – директор Дирекция „Финанси”.

 

Средствата на пенсионерските клубове не могат да им се предоставят, така че те да се разпореждат с тях. Това са бюджетни средства и ако им се предоставят ще трябва да дават отчет пред общината за тяхното разходване. Общината прави всичко възможно да осигури заплати, осигурителни вноски, работно облекло и издръжка. През 2016г. е осигурено предвиденото увеличение на минималната работна заплата а по отношение на издръжката,  в момента такива са възможностите на общината, защото отговорността на общината не е само към пенсионерските клубове, а към още много дейности. Ръководството на общината през годината в процеса на изпълнение на бюджета е финансирала и допълнително някой дейности, където са възникнали ситуация и се е появила неотложна потребност.

 

Стоян Колев – председател на Съюз на ветераните-Дулово.

 

Той одобри това, че за пенсионерските клубове са планувани по 400лв. издръжка, но помоли да се предоставят такива средства и за клуба на инвалида. Скоро са искали някакво плащане от общината, но им е било отказано.

 

Светла Господинова – директор Дирекция„Финанси”.

 

Тя направи уточнение относно този отказан разход за клуба на инвалида, а именно: Става въпрос за дърва. Общината има сключен договор  и зареждането с дърва става, съгласно договора. Представителите на клуба са си позволили да си купят дърва, извън лимита по договора. Няма как да платим такъв разход.

 

Белчо Маринов – Гл.експерт в дейност „Музей”.

 

Той зададе няколко въпроса :

-  Включена ли е ул. „Бенковски” гр.Дулово в списъка за асфалтиране, както и ремонт на В и К мрежата?

- Какво се прави по въпроса с бездомните кучета в града?

- Относно лицата, назначени по граждански договор има наблюдение, че има така назначени лица, които не ходят на работа.

- Не може ли тази бройка чистач в музея да бъде цяла, а не половинка, защото след обяда задълженията на чистач в музея се налага да се изпълняват от него ? 

 

Д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово.

 

Той поясни, относно кучетата сключва се договор с немско дружество, съгласно който идват вземат кучетата в Русе,  ваксинират ги, обезпаразитяват ги и ги връщат. Много е скъпа тази услуга и струва, колкото издръжката на едно дете в детската градина.

Относно лицата, назначени по граждански договор той поясни, че общо в общината има назначени 21 лица в т.ч.: юрист, архитект, гл.инженер, лесоинженер и други в зависимост от нуждите на общината.   

Относно асфалтиране на улиците прави се последователно като първо е подмяна и  ремонт на В и К мрежата и след това асфалта. В общината през 2015г. завърши първи етап от  изпълнение на Проект „Доизграждане на канализационна система и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Дулово”.  От тук нататък проекта се изпълнява от „В и К” Дулово.              

Относно болницата кмета поясни, че всички общини подпомагат своите болници според възможностите си, както е и при нас.

Относно хранителните продукти в детските градини кмета изрази своето съжаление, че общината е попаднала на такава фирма, като призова домакините на детските заведения в случай, че получат развалени, некачествени стоки да не ги приемат.

Относно работещи пенсионери в общината кмета уведоми присъстващите, че в общината има трима такива, от които двама са на половин щат с половин минимална работна заплата и един специалист,  но право на кмета е да преценява, определя и решава с какъв екип да работи в лицето на своите зам.-кметове, експерти, специалисти и работници.

В заключение той каза, че огромно е желанието му за по добри финансови възможности, което ще доведе до по-вече и по-добре свършена работа, но към настоящия момент това е реалността.

Поради приключилите изказвания, предложения и мнения Ваня Петрова благодари на присъстващите за участието в публичното обсъждане  на проектобюджет2016г  

 

 

 

Гр.Дулово

27.11.2015г.                                                   ПРОТОКОЛЧИК:

    /К.Христова/

 

Прикачени файлове: