П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 5

22.02.2016 година

Във връзка с изложеното по Докладна записка с вх.№ 28/29.01.2016г.,  по т.1.1. от дневния ред, след проведено  гласуване, с  27 гласа „ЗА”;    „ПРОТИВ”- няма;    „ВЪЗД.СЕ” – 1,  Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е   № 38

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор и т. І. „Въведение“ от Годишния план за дейността на ЗВО

Общински съвет-Дулово

р е ш и:

 

Съгласува и приема актуализирания Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2015 г., както следва:

 

I.         От   Годишния   план за дейността на звеното по вътрешен одит за

2015 г., приет с Решение № 560/13.02.2015 г. на Общински съвет – гр. Дулово,  да   отпаднат одитни ангажименти по следните точки:

 

            1. т. 3.2.1.1.-1.1.  за проверка в дирекция „Финанси,“ като по същата т. бъде включен неофициален  одитен ангажимент за консултиране, извършен и отчетен с доклад № НОАК-015-01/20.03.2015 г. с предмет“Оценка и анализ на функционирането на системите за финансово управление и контрол в Общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, към общината“;

            2. т.3.2.1.3.-8.3. за проверка в направление„Социални услуги“ гр. Дулово, като по същата т. бъде включен неофициален  одитен ангажимент за консултиране, извършен и отчетен с доклад № НОАК-015-03/29.05.2015 г. с предмет „Оценка на вътрешния контрол през 2014 г. в община Дулово по елементи:контролна среда; управление на риска; контролни дейности; информация и комуникация и мониторинг на СФУК;

            3. т.3.2.1.4.-10.6. за проверка в ОУ“Свети, Св. Кирил и Методий“ с.Черник, като по същата т. бъде включен одитен ангажимен за консултиране извършен и отчетен с доклад  № ОАК -015-04/31.08.2015 г.с предмет „Оценка адекватността и ефективността на „Системата за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разход“ и „Системата за управление и контрол на активите“, утвърдени със заповед № 391/01.10.2007 г. на кмета на община Дулово“;

            4. т.3.2.1.5.-11.2  за извършване на финансов одит на дейността на МБАЛ-ЕООД гр. Дулово, като по същата т. бъде   включен    одитен    ангажимен   за     консултиране,  извършен  и    отчетен   с    доклад  № ОАК -015-05//22.09.2015 г.  с   предмет „Цялостен преглед и анализ на констатираните съществени пропуски, нарушения   и    индикатори за измами, установени при извършените одитни ангажименти за периода от 08.11.2011 г. до 17.09.2015 г.

 

 

 

 

II.        В Годишния план да бъдат включени допълнително следните одитни

ангажименти:

 

1.неофициални одитни  ангажименти за консултиране /НОАК/

            а/ отчетен с доклад № НОАК-015-06/19.10.2015 г.;

            б/ отчетен с доклад № НОАК-015-08/30.12..2015 г.;

            в/ отчетен с доклад № НОАК-015-09/30.12.2015 г.;

           

2.одитен ангажимент за увереност:

а/ отчетен с одитен доклад № ОАУ-015-10/30.12.2015 г. с предмет „Проверка за изпълнението на препоръките, дадени в доклада за извършен ангажимент за увереност в дирекция „Местни приходи“;

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра  в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

Прикачени файлове: