Обява за търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №223/12.04.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 26.04.2016г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.     Поземлен имот с ид.№24030.5.416 по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ на имота 1039кв.м., земеделска територия с трайно предназначение лозе, трета категория на земята, находяща се в местността „До гробището”. Имотът е описан в АЧОС №5785/07.03.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №328/08.03.2016г., при граници на имота - имоти с номера: 24030.5.415, 24030.5.439, 24030.5.438, 24030.5.437, 24030.5.417, 24030.5.208, при първоначална тръжна цена в размер на 1493,00лв. без ДДС /хиляда четиристотин деветдесет и три лева без ДДС/, депозит за участие в търга 149,30лв., стъпка на наддаване 149,30лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Поземлен имот с №015117 по картата на възстановена собственост в землището на с.Поройно, с ЕКАТТЕ 57813, община Дулово, с площ на имота 999кв.м. /деветстотин деветдесет и девет кв.м./, находящ се в местността „Лозята”, лозе, четвърта категория на земята. Имотът е описан в АЧОС №5789/11.03.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №369/14.03.2016г., акт №52, том 2, и.п. 25311, при граници на имота - имоти с номера: 000152, 015118, 015138, 015139, 015116, при пъровначална тръжна цена в размер на 1040,00лв. без ДДС /хиляда и четиридесет лева без ДДС/, депозит за участие в търга 104,00лв., стъпка на наддаване 104,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 10.05.2016г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

12.04.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Tuesday, April 26, 2016 - 10:00
Прикачени файлове: