Публичeн търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №569/27.07.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 10.08.2016г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1.Общински имот представляващ общежитие в с.Межден, кв.16, УПИ ІІ, пл.№379 по регулационния план на с.Межден, представляващ масивна двуетажна сграда построена през 1969г. с площ 306кв.м., състояща се от 14бр. стаи, 2 занимални, 2 стаи за възпитателни, умивателни, тоалетни и коридори и с прилежащ терен с площ 2600кв.м., находящ се в с.Межден и е с предназначение „Общежитие”. Имотът е описан в АЧОС №1574/19.07.2016г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег. №1194/21.07.2016г., акт №61, том №5, ИП №26167, при граници на имота – УПИ І, улица, УПИ ІІІ, УПИ ІV, при първоначална тръжна цена в размер на 43 134лв. без ДДС /четиридесет и три хиляди сто тридесет и четири лева без ДДС/, стъпка за наддаване 4313,40лв., депозит в размер на 4313,40лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 24.08.2016г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит;

4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;

5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;        

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

                                                                                         

 

 

27.07.2016г.                                  Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово                      

Wednesday, August 10, 2016 - 10:30
Прикачени файлове: