Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №566/27.07.2016г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1. Публичен търг чрез явно наддаване на 10.08.2016г. за продажба на следния употребяван лек автомобил, предоставен за управление и ползване на Дом за възрастни хора с психично разстройство с.Правда, Направление Социални услуги към община Дулово, както следва:

1.1. Употребяван специален автомобил, марка – UAZ,              модел-3962-01, ДК № СС 73 13 СС,  купе – цвят бежов, остъклен метален фургон, с две предни врати, една странична и две задни отварящи се врати, рама №ХТТ396290Х0020659, двигател №Х050418, изминати километри до момента на огледа 31139км, дата на първоначална регистрация 01.01.1999г., свидетелство за регистрация №001784966, брой наместата 4+1, при първоначална тръжна цена 950,00лв. /деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, депозит за участие в търга 95,00лв., стъпка на наддаване 95,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитът за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на автомобила може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата  24.08.2016г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит;

4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;

5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;                           2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;            

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

27.07.2016г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

Wednesday, August 10, 2016 - 09:30
Прикачени файлове: