С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Изх.№ 18_

23.01.2017 година

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.01.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

1.1.  Извършване актуализация  бюджета на Община Дулово за 2016г./Вх.№20/23.01.2016г./

1.2.  Приемане  бюджета на Община Дулово за 2017 година /Вх.№ 13/20.01.2017г./

1.3.  Определяне на второстепенни разпоредители  по бюджета на Община Дулово за 2017г. /Вх.№ 19/23.01.2017г./

1.4.  Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016г. /Вх.№ 10/20.01.2017г./

1.5.  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2017 година  /Вх.№ 09/20.01.2017г./

1.6.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 06/20.01.2017г./

1.7.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Боил /Вх.№ 07/20.01.2017г./

1.8.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Вокил /Вх.№ 08/20.01.2017г./

1.9.  Отдаване под наем на части  от имоти- общинска собственост, находящи се в гр.Дулово /Вх.№ 11/20.01.2017г./

 

2.        Докладни записки от инж.Сезгин Галиб-председател на ОС-Дулово, относно:

2.1.  Становище по депозирана молба за опрощаване на публични задължения на „МБАЛ-Дулово” /Вх.№ 16/23.01.2017г./

2.2.  Внасяне предложение в Министерския съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на деца-сираци /Вх.№ 12/20.01.2017г./

3.        Други питания от общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово