ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

 1. Структура:

1.1. Местни дейности

 • Началник
 • Главен експерт
 • Младши счетоводител
 • Счетоводител столове

1.2. Държавни дейности

 • Главен счетоводител
 • Счетоводител
 • Старши специалист касиер
 • Домакин
 • Шофьор

2. Функции: Осигурява и контролира:

 • Условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини.
 • Обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици.
 • Сигурността на децата и учениците в детските градини и училищата.
 • Условията за детско и ученическо хранене.
 • Безплатен транспорт на децата и учениците при условията на Закона за предучилищното и училищното образование.
 • Извършва проверки и контрол в детските градини и училищата относно спазването на нормативните актове
 • Осъществява контрол по воденето и съхраняването на задължителната документация.
 • Разработва анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Дулово.
 • Въз основа на областната стратегия разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците.
 • Осъществява текущи дейности при разпределение и отпускане на средства от Резерва за нерегулярни разходи, определен с утвърдените „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на общинските училища, детските градини “ за текущата календарна година;
 • Организира и контролира всички дейности, свързани с разпределението на бюджетните средства в общинските детски градини, училищата, включително и по проекти с осигурено външно финансиране;
 • Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на отдела и изготвя отчета за касовото му изпълнение;
 • Изготвя и изплаща начисляване на възнагражденията на служителите в отдел „Образование” – Дейност 389 – Други дейности по образованието. Подава необходимата информация в ТД на НАП и НОИ Силистра;
 • Съблюдава и осъществява текущ и последваш контрол по законосъобразното изготвяне, обработка и съхраняване на счетоводните документи;
 • Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната документация съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
 • Участва в организирането на кампании и конкурси в областта на образованието;
 • Приема за сведение щатните разписания на общинските детски градини и училища;
 • Изработва и подписва допълнителни споразумения към съществуващия Колективен трудов договор, както и нов Колективен трудов договор за общинските училища и детските градини;
 • Извършва организационна дейност, свързана с Ученическите спортни игри, общински мероприятия, на олимпиади областен кръг; на юбилеи и годишнини на училища и детски градини за съответната година. Приема и обработва документацията по изплащане на средствата за проведените мероприятия;
 • Осъществява текущи дейности (приемане, проверка и обработка на документа) по изпълнението на програмите на МОН;
 • Осигурява безопасността на децата в общинските училища и детски градини;