СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец : ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Легализиран и заверен превод на български език документ от акта за гражданско състояние    (раждане, брак, смърт);

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система, предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в регистрите за раждане, граждански брак или смърт и в регистъра за населението.;
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Забележка: Пресъставянето на актовете по гражданско състояние се извършва, както следва:

 • За раждане – в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.
 • За сключен граждански брак - в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата.
 • Актовете за смърт се съставят в общината по последно местожителство на починалото лице.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКА ДЕЦА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца;
 • чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg  obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението и в регистъра за граждански брак;
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВЕНО ВЯРНО ЕГН

 1. Необходими документи:
 • Лична карта или пълномощно.
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението -  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 1. Място на извършване на услугата:

  община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово

 Забележка:

Услугата се заплаща: 7.00 лв. - със срок за изпълнение на услугата 7 дни.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация;
 • Чл.110, ал.1, т.1 от Закон за местните данъци и такси;
 • Чл. 9,10,11 и 12 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: Община Дулово, град Дулово,  ул. „Васил Левски” №18, етаж 1- Център за услуги и информация на гражданите

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението. Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК. При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл.42 от АПК.
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

*Забележка: Когато починалото лице не е български гражданин, но е вписано в регистъра на населението и за него няма съставен акт за смърт на територията на Република България, за издаване на удостоверението е необходимо да се представи препис или извлечение от акта за смърт, съставен от чуждестранен местен орган по гражданското състояние. Когато в регистъра на населението не се съдържат всички необходими данни за издаване на удостоверението, се представя официален документ, издаден от компетентните органи на държавата, чийто гражданин е лицето, удостоверяващ семейното му положение, данни за съпруг/а и роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Образец на заявлението може да намерите на интернет адрес:
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева;

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;
 • 30 дни - когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

  • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО - ПО ЧЛ. 173 ОТ СК)

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Глава XI (Чл. 153 и сл.) от Семеен кодекс (чл. 153 и сл.).

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00- Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление за издаване на удостоверение за настойничество и попечителство: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност /*Необходим само за легитимиране на заявителя при подаване на заявлението/;
 • Оригинал от съдебното решение или заверено копие;
 • Копие на протокол за назначаване на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител /когато удостоверението се издава на основание чл. 155 от СК/ - /по служебен път/
 • Удостоверение за наследници, при необходимост - /по служебен път/.
 • Копие от Препис на Акт за смърт, при необходимост - /по служебен път/.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойник или попечител;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Назначаване на настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок, като срокът тече от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК)
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно.

Срок на изпълнение:

 • 30  дни.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и  регистрация“;
 • Проверка в локална база данни и в Регистъра за смърт;
 • Издаване на препис-извлечение от акта за смърт;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева;

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ)

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: Община Дулово, град Дулово,  ул. „Васил Левски” №18, етаж 1, стая № 3

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00ч.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец: - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и  регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за смърт;
 • Издаване на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Неприложимо.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: Община Дулово, град Дулово,  ул. „Васил Левски” №18, етаж 1, стая № 3

Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 Ч.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00– Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНAЛ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл.4-чл.12 и чл.18-чл.19 от Семейния кодекс;
 • чл.53 и чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация;

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00  – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документи за самоличност (лични карти) на встъпващите в брак;
 • Документи за самоличност (лични карти) на свидетелите;
 • Нотариално заверено пълномощно (при необходимост);
 • Декларация по чл. 9, ал.1, т.1 от СК – 2 бр. (по образец, подписва се пред длъжностното  лице) -  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация по чл. 9, ал. 1, т. 3 от СК;
 • Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак) за встъпване в брак с печати от Център по психично здраве, Изследвния от клинична лаборатория (Vasserman) и Заверка от личен лекар (валидно 1 месец от датата на издаване);
 • Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица между 16 и 18 години);
 • Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим);
 • Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК);
 • Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е последващ;
 • Удостоверение за семейно положение, издадено от съответната държава (преведено и легализирано), за встъпващ в брак чужд гражданин;

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Необходимите документи се представят пред Длъжностното лице по гражданско състояние, което проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените от тях документи;
 • Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по гражданско състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключване на граждански брак;
 • В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения, с данните по чл. 9, ал. 2 СК. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност;
 • Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние;
 • На сключилите граждански брак лица се издава удостоверение за сключен граждански брак по утвърден образец.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Образец на заявлението може да намерите ТУК
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично от Длъжностното лице след сключването на граждански брак;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно.

Срок на изпълнение:

 • Веднага.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК - ДУБЛИКАТ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението и семейния регистър;
 • Издаване на дубликат на удостоверението за сключен граждански брак;
 • Получаване на документите от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА ПО КМЧП

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00- Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

 Необходими документи: 

 • Лична карта или изрично пълномощно.
 • Заявление по чл.118, ал.1 от КМПЧ.
 • Декларация по чл.117, т.3, т.4 от КМПЧ.
 • Преведено и заверено решение на чуждестранен съд. 

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За услугата не се заплаща такса;

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00– Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева
 • Начин на плащане:
 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 23, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението;
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007. 

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 20 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00  – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Преведен и легализиран официален документ, от който да се види името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин;
 • Платена такса за административната услуга.

*Забележка: Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.

      Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото      писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и  регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението;
 • При установени пречки за сключване на брака, длъжностното лице изготвя мотивиран отказ;
 • При липса на пречки се удостоверението се изготвя;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 13 /тридесет/ лева

Начин на плащане:

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 65 от Семейния кодекс;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документи за самоличност на родителите (лични карти);
 • Декларация за припознаване на дете с нотариална заверка на подписа;
 • Удостоверение за раждане на детето.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и предаване за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаването им.
 • Подадените документи се предават в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локална и национална база данни и отразява припознаването в акта за раждане;
 • Издаване на ново удостоверение за раждане;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Забележка: При припознаване, извършено преди съставяне на акт за раждане, в същия акт се вписват данните на бащата, както и документът, удостоверяващ припознаването при наличие на съгласие на майката. Името на детето се съставя по реда на чл. 12-14 от ЗГР. Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане, данните за припознаващия и основанието се вписват в графа "Бележки" на акта за раждане (чл. 49 ЗГР).

Когато припознаването е извършено след съставяне на акта за раждане, компетентното длъжностно лице по гражданско състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен и на детето, ако то е навършило четиринадесет години (чл. 65, ал. 2 СК).

Ако в 3-месечен срок от съобщаването, другият родител или детето не оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние, припознаването се вписва в акта за раждането (чл. 66, ал. 1 СК). Когато припознаването се оспори, припознаващият може в тримесечен срок от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход (чл. 66, ал. 2 СК). Съдебното установяване се извършва с положителен установителен иск.

Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно. Ако искът бъде уважен, припознаването се заличава със съответна бележка в акта за раждане (чл. 66, ал. 4 СК).

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец. Когато заявлението се прави след съставяне на акта за раждане е задължително присъствието и на двамата родители при подаване на заявлението.

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно - ако припознаването е извършено преди съставяне на акта за раждане;
 • 7 /седем/ лева - за припознаване извършено след съставяне на акт за раждане;

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • По банкова сметка:

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

 

Срок на изпълнение:

 • До 7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта за раждане;
 • 3 /три/ месеца - за припознаване извършено след съставяне на акт за раждане.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 11 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 3 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00– Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

Заявление по образец - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Документи, издадени от Отдел „Гражданско състояние и регистрация”- (по служебен път);
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Поставя се специален печат, удостоверяващ истинността на  информацията в исканите документи и се  подписва от длъжностно лице;
 • Получаване на заверените документи от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

                ♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

                ♦като вътрешна куриерска пратка;

                ♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 20 /двадесет/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ

1. Необходими документи:

Въз основа на съставения Акт за смърт се издава препис-извлечение от актa за смърт.

2. Място на извършване на услугата:

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Забележка:

Издава се за починали лица в гр. Дулово.

Услугата е бeзплатна.

ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4 от Граждански процесуален кодекс;

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски № 18, на І етаж в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка: 0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 – Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Постъпили по официален път писма/ Искане в свободен текст;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на искането с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК) и изготвяне на отговор;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • За държавните съдебни изпълнители не се заплаща такса.
 • За частните съдебни изпълнители се заплаща такса в зависимост от исканата услуга.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни.

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи:

 • Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.
 • Документ за собственост.
 • Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР –ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в регистъра за граждански брак и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева;

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • веднага;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

 Забележка:

Не се издава удостоверение, само се регистрира промяната на адреса.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 12  от Закона за местните данъци и такси;
 • чл. 25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението;
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

Да се прикачи – универсален образец 1

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в  семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението;
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 1; чл. 8 от Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението и семейния регистър;
 • Издаване на многоезичното извлечение от акта за гражданско състояние;
 • Получаване на документите от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева
 • Начин на плащане:
 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 95, чл. 98 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 22, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа, или с нотариална заверка на подписа; /по чл.92,ал.3 от ЗГР/
 • Писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа, когато собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство; /по чл.92,ал.6 от ЗГР/
 • Документ за собственост;
 • Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
 • Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 • Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище (по служебен път).
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 19 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg  obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец ИЗTЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга;
 • Подадено заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес.
 • Документи по гражданско състояние (раждане, граждански брак, развод, смърт – за лицето и членовете на семейството).
 • Удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство, издадено от Министерство на правосъдието.
 • Удостоверение (Разрешение) от Министерство на правосъдието за получаване на статут на бежанец или хуманитарен статут, или на които е предоставено убежище в РБ.
 • Разрешение (Удостоверение) от Министерство на правосъдието за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация и административно обслужване“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Издаване на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева.

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7 дни /съгласно разпоредбите на чл.57, ал.2 от АПК/

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация;
 • Чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закон за местните данъци и такси;
 • Чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.).
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

Да се прикачи- Универсален образец 1

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в регистъра за граждански брак и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 74; чл. 76 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 2, т. 4; чл. 110, ал. 2, т. 7 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Решение на съда или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт.
 • Официални документи;

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • При постановено съдебно решение или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт длъжностното лице по гражданското състояние вписва новото съдържание на данните в определеното за целта място в акта - графа "Бележки". Записват се датата и името на длъжностното лице и се полагат подпис и печат на общината или кметството;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ДРУГИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

Да се прикачи- Универсален образец 1

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в регистъра за граждански брак и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧEН РЕГИСТРАЦИОНEН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 13 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg

                 obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 •  Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението;
 • Получаване на документите от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 96; чл. 99 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 8 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 138, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР -  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР -  ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа, или с нотариална заверка на подписа; /по чл.92,ал.3 от ЗГР/
 • Писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа, когато собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство; /по чл.92,ал.6 от ЗГР/
 • Документ за собственост;
 • Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
 • Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 • Копие на настанителна заповед – за ползвателите на общинско жилище (по служебен път).
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • Чл. 19a от Закона за гражданска регистрация;

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец с нотариална заверка на подписа –ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Подписване на решението от Кмета;
 • Комплектоване на документи за регистрите по гражданско състояние;
 • Изпращане на комплект документи в общината по месторождение и по местосъставяне на акта за брак на титуляра
 • Получаване на решението от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3 от Семейния кодекс;

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Документ за промяна на режима на имуществените отношения между съпрузите.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локална база данни и в Брачния регистър;
 • Отразяване на промяната;
 • Изпраща се уведомление до Агенцията по вписвания за извършената промяна;

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 10 лева;

Срок на изпълнение:

 • 5 дни - обикновена услуга;
 • 3 дни - бърза услуга.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 6 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 • Преведен и легализиран официален документ, от който да се види името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в регистъра за граждански брак и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 7 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и  регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в регистъра за граждански брак и в личните регистрационни картони (ЛРК). Когато в регистъра за населението на общината няма данни за някои от роднините, същите се изискват служебно от съответната общинска администрация.
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;
 • 30 дни - Когато е необходимо да се съберат допълнително данни от други общински администрации, удостоверението се издава до един месец от започване на производството- чл.57, ал.5 от АПК.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4 от Закона за гражданска регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.);
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в регистъра за населението, в регистъра за граждански брак и в личните регистрационни картони (ЛРК);
 • Изготвяне на удостоверението;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7/седем/ лева

Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ /Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистър на услугите/

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закона за гражданска регистрация;

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Документ за самоличност на родителите (лични карти);
 • Съобщение за раждане; (прави се от ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение; длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице) ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Декларация за припознаване (в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак).

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Получаване на съобщението за раждане, издадено от компетентно лице в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Изпращане на съобщението в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Присвояване на ЕГН и изготвяне на удостоверението за раждане-оригинал;
 • Получаване на индивидуалния административен акт от един от родителите на новороденото дете от Центъра за услуги и информация на гражданите.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично от ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение; длъжностното лице по гражданското състояние, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице в Центъра за услуги и информация на гражданите, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично от един от родителите на новороденото дете в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • Безплатно.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

Правно основание за предоставяне на административната услуга:

 • чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация;
 • чл. 110, ал. 1, т. 4 от Закон за местните данъци и такси;
 • чл. 37 т. 1, Раздел VІI, съгласно Приложение № 1 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово.

Административната услуга се предоставя от:

Отдел „Гражданско състояние и регистрация“

За прием на документи и информация за услугата:

Служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите

Адрес: община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, на І етаж  в сградата на община Дулово.

Ел. поща: mun-dulovo@obmen.bg obshtina@dulovo.bg

Тел. за връзка:  0864/ 2-24-24, 0864/ 2-30-00 -Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Необходими документи за предоставяне на услугата:

 • Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
 • Платена такса за административната услуга.

Процедура по предоставяне на услугата:

 • Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката в Отдел „Гражданско състояние и регистрация“;
 • Проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация, в семейните регистри, в личните регистрационни картони (ЛРК) и в регистъра за населението и семейния регистър;
 • Издаване на дубликат на удостоверението за сключен граждански брак;
 • Получаване на документите от Центъра за услуги и информация на гражданите по избран от заявителя начин.

Информация за предоставяне на услугата:

 • Услугата се предоставя по електронен път на Ниво 2.
 • Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Начини на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Центъра за услуги и информация на гражданите,с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

♦като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

♦като вътрешна куриерска пратка;

♦като международна препоръчана пощенска пратка;

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта.

Цена за предоставяне на административната услуга:

 • 7 /седем/ лева

 Начин на плащане:

 • На гише „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“.
 • По банкова сметка:

IBAN: BG32FINV91508415830421

BIC: FINVBGSF

Банка: Първа инвестиционна банка- клон Дулово.

Кодът за вида плащане е: 448007.

Срок на изпълнение:

 • 7  дни – обикновена услуга;
 • 3 дни – бърза услуга;
 • 1 ден – експресна услуга;

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата:

 • Кмет на община Дулово.

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:

 • Кмет на община Дулово.

Ред и срок за обжалване:

 • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.