Център за социална рехабилитация и интеграция „Св. Св. Козма и Дамян“

Предоставя почасови социални услуги в специализирана среда. Държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Дулово.

Целева група: лица и деца с временни и трайни увреждания.

Капацитет: 20 места за потребители.

Предоставяни социални услуги:

 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения;
 • Подкрепа за придобиване на трудови умения / за младежи над 16-годишна възраст/.

Екип от професионалисти, осигуряващи услугите за потребителите: управител, социален работник, кинезитерапевт, логопед психолог, трудотерапевт.

Ред за насочване за ползване на услугата: чрез подаване на заявление в Дирекция за социално подпомагане – Дулово или в общината.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Байкал“ № 2б

Тел. 0894557686

csridulovo@abv.bg

работно време: от 8:30 ч – 12:00 ч и от 12:30 ч – 17:00 ч

Център за обществена подкрепа

Предоставя почасови социални услуги в специализирана среда и мобилно. Държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Дулово.

Целева група: деца, младежи и пълнолетни лица с и без увреждания. Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; родители; кандидати за осиновители; осиновители; лица, полагащи грижи за деца.

Капацитет: 25 места за потребители.

Предоставяни социални услуги:

 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения;
 • Общностна работа.

Екип от професионалисти, осигуряващи услугите за потребителите: управител, социален работник, психолог, педагог.

Ред за насочване за ползване на услугата: чрез подаване на заявление в Дирекция за социално подпомагане – Дулово или в общината.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11

Тел. 0894522595

cop.dulovo@gmail.com

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства № 1 и № 2

Предоставя 24 – часова социална услуга в специализирана среда. Държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Дулово.

Целева група: пълнолетни лица с психични разстройства.

Капацитет: 2 х 15 места за потребители.

Предоставяни социални услуги:

 • Резидентна грижа
 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения.

Екип от професионалисти, осигуряващи услугите за потребителите: управител, ерготерапевт, психолог, трудотерапевт, медицински сестри, санитари, хигиенисти.

Ред за насочване за ползване на услугата: чрез подаване на заявление в Дирекция за социално подпомагане – Дулово за лица, поставени под запрещение или в общината за дееспособни лица.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Розова долина“ № 37, ет. 4 и 5.

Тел. 0896847439

Защитено жилище за лица с психични разстройства

Предоставя 24 – часова социална услуга в специализирана среда. Държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Дулово.

Целева група: пълнолетни лица с психични разстройства.

Капацитет: 8 места за потребители.

Предоставяни социални услуги:

 • Резидентна грижа
 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на умения.

Екип от професионалисти, осигуряващи услугите за потребителите: трудотерапевт, медицинска сестра, санитар, хигиенист, лекар - психиатър.

Ред за насочване за ползване на услугата: чрез подаване на заявление в Дирекция за социално подпомагане – Дулово за лица, поставени под запрещение или в общината за дееспособни лица.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Розова долина“ № 37, ет. 4.

Тел. 0896847439

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Предоставя 24 – часова социална услуга в специализирана среда. Държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Дулово.

Целева група: пълнолетни лица с психични разстройства.

Капацитет: 34 места за потребители.

Предоставяни социални услуги:

 • Резидентна грижа
 • Информиране и консултиране;
 • Застъпничество и посредничество;
 • Терапия и рехабилитация;
 • Обучение за придобиване на трудови умения.

Екип от професионалисти, осигуряващи услугите за потребителите: управител,  трудотерапевт, медицински сестри, социален сътрудник, санитари, готвачи.

Ред за насочване за ползване на услугата: чрез подаване на заявление в Дирекция за социално подпомагане – Дулово за лица, поставени под запрещение или в общината за дееспособни лица.

Контакти:

с. Правда, общ. Дулово, ул. „Централна“ № 28.

Тел. 0893393733

Асистентска подкрепа

Предоставя почасови социални услуги в домашна среда. Държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Дулово.

Целева група:

 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон;
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.

Капацитет: 123 места за потребители.

Предоставяни социални услуги: услуга в домашна среда, която включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Екип от професионалисти, осигуряващи услугите за потребителите: 42 – ма социални асистенти и управляващ услугата екип от 4 – ма социални работници.

Условия за ползване на услугата: насочването за ползване н асистентска подкрепа се извършва от общината, предоставяща услугата.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18

Тел. 0864/2-30-00

obshtina@dulovo.bg

Домашен социален патронаж

Доставчик на услугата е Община Дулово. Общинска дейност за предоставяне на почасови социални услуги за помощ в ежедневието и социално включване, доставка на храна.

Предоставяни социални услуги:

 • доставка на храна;
 • почасови услуги за лична помощ.

Ред за насочване за ползване на услугата: чрез подаване на заявление в общината.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11.

Тел. 0892276214

 

Механизъм „Лична помощ"

Доставчик на лична помощ е Община Дулово. Финансира се със средства от държавния бюджет.

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания, довели до ограничения в способностите им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира  функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните им права и пълноценно участие в обществото.

Личната помощ се предоставя от лични асистенти.

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания от Дирекция за социално подпомагане.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11.

Тел. 0892276214