НАРЕДБА №10 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Н А Р Е Д Б А №10 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

30.06.2012 15:29

/Приета с реш.№ 425 по Протокол № 32 от 31.05.2010г. на ОбС-Дулово/

Май, 2010 година 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата наредба регламентира реда и условията за притежаване и отглеждане на кучета, както и регулиране популацията на безстопанствените и скитащи кучета на територията на община Дулово

Чл.2. Според начина на предназначението им, кучетата се класифицират на:

(1) Регистрирани - собственост на физически и юридически лица, организации, учреждения и други, и са записани в регистрите на общината.

(2) Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или учреждението, в което домуват, но са без регистрация.

(3) Безстопанствени - когато са без собственик и са без или с регистрация и са свободно движещи се.

Чл.3. Гражданска и административно-наказателна отговорност носят:

(1) Собствениците и водачите на кучета за действията на стопанисваните, съответно водените от тях кучета.

(2) Кмета на община Дулово, кметовете и кметски наместници на населените места на територията на общината за безстопанствените и свободно движещи се кучета. 

РАЗДЕЛ II

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ

Чл.4. Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират след навършване на четиримесечна възраст.

Чл.5. Регистрацията на кучета е двустепенна:

 • ветеринарно-медицинска;
 • административна.

Чл.6.(1) Ветеринарномедицинската регистрация се извършва от частно практикуващ ветеринарен лекар по реда, определен в Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

(2) Административната регистрация се извършва в сектор „УТ, земеделие, екология и инвестиции” при община Дулово след подаване на декларация по чл.117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче определена от ОбС – Дулово.

Чл.7. Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в дирекция "Местни данъци и такси" при община Дулово. Към декларацията се прилагат копия на:

 1. Ветеринарномедицински паспорт на кучето (ако има наличие на такъв);
 2. Документ, удостоверяващ целта на ползването на кучето, издаден от специализирани инстанции.

Чл.8. Регистрацията се извършва еднократно.

Чл.9. Сектор „УТ, земеделие, екология и инвестиции” при общинска администрация води регистър, който съдържа следните реквизити:

 1. Номер и дата на регистрацията.
 2. Трите имена и постоянен адрес на собственика.
 3. Адрес, на който пребивава кучето.
 4. Порода, външни белези и име на кучето, съгласно ветеринарномедицинския паспорт.
 5. Цел за използване на кучето.
 6. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена), удостоверена със съответния документ.
 7. Отпадане от регистрация и причини за това
 8. Платена такса – номер на квитанция, дата.

Чл.10. Дирекция "Местни данъци и такси" текущо предоставя екземпляр от подадената декларация в сектор „УТ, земеделие, екология и инвестиции”.

Чл.11.(1) В едномесечен срок в деловодството на община Дулово или в съответното кметство собствениците на кучета да обявяват всички настъпили изменения (продажба, смърт и промяна на местоживеене).

(2) Настъпилите и регистрирани промени се подават своевременно в сектор „УТ, земеделие, екология и инвестиции”.

Чл.12.(1) Таксата за притежание на куче се определя от ОбС – Дулово и се заплаща ежегодно в дирекция "Местни данъци и такси" до 31 март на съответната календарна година, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

(2) За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(3) От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, но подлежат на регистрация, собствениците на:

 1. Кучета на инвалиди;
 2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. Кучета, използвани за опитни цели;
 4. Кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. Кастрирани кучета;
 6. Ловни кучета.

(4) При придобиването на куче с вече платена годишна такса, друга за същата година не се заплаща от новия собственик, като справката за платената такса се извършва служебно.

(5) Приходите от събраните такси се използват за мероприятията, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(6) За регистриране и отглеждане на повече от едно куче на един жилищен адрес е необходимо собственика на кучетата да представи декларация за съгласие от собствениците на съседните имоти:

 1. За жилищни сгради - да се представи решение на Общото събрание, взето по реда на Правилника за етажната собственост;
 2. За жилищни кооперации, където няма общо събрание - да се представи декларация с подписи от над 50% от жилищните адреси. От един жилищен адрес е валиден подписа само на един от живущите;
 3. За еднофамилни къщи - да се представи декларация, подписана от представители на всички адреси в радиус 50 м. от имота, в който ще се отглеждат кучетата.
 4. При неспазване на условията по т.1, т.2 и т.3 на собственика се налага глоба в размер на 50 лв.

(5) Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на такса, се наказва с глоба от 20 лв.

 РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД И НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл.13.(1) Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към кучетата с грижата на добри стопани и да им осигуряват:

 1. Достатъчно количество храна и вода.
 2. Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане.
 3. Ако ги отглеждат в затворени помещения, да им осигуряват необходимата разходка.
 4. Редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване, ваксинация, обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване.
 5. Да се грижат за тях, да не ги изоставят, да не ги подлагат на болка и стресови ситуации.
 6. Да осъществяват постоянен непосредствен контрол върху поведението на кучето извън дома си.

(2) Собственик, който не може да полага необходимите грижи съгласно ал.1, предава кучето на приют, организация или лице, което да го отглежда съгласно условията по ал.1.

(3) Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на:

 1. Нежелано размножаване.
 2. Бягство на животното.
 3. Създаване на опасност за хора или други животни.
 4. Замърсяване на обществени места, като почистват мястото след дефекация.

(4) Собствениците на кучета са длъжни при извеждането им на разходка да носят със себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.

(5) При бягство или загубване на куче, собственикът е длъжен в 3-дневен срок да уведоми в писмена форма общинската администрация.

Чл.14. Не може да се отглеждат кучета и котки в жилищна сграда по-малка от:

(1) За куче:

А) от малки породи до 10 кг – 6 м2.

Б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 м2.

В) за големи породи над 25 кг – минимум 10 м2.

(2) за котка минимум – 6 м2.

(3) Площта се изчислява като обща с хората живеещите в жилището.

(4) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.

(5) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигуряват 5 м тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

Чл.15.(1) Разходката на кучетата в населените места се извършва с нашийник и повод, а за агресивните задължително и с намордник.

(2) Кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал, задължително се извеждат на разходка с намордник.

(3) Кучетата, използвани за служебни цели, се предвижват съгласно изискванията на извършваната от тях дейност.

Чл.16. Забранява се:

 1. Извеждането на кучета без каишка, а на агресивните кучета и кучетата, изброени в чл.15, ал.2 - без намордник.
 2. Въвеждането на кучета в закрити обществените сгради, заведенията за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
 3. Превозването на кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод, а на агресивните - без намордник.
 4. Настаняване и отглеждане на куче в съсобствен имот:

а) без изрично писмено съгласие на съсобствениците.

б) в обекти - етажна съсобственост, без изричното писмено съгласие на етажните съсобственици и/или ползватели на обекти, непосредствени съседи (над, под, от ляво и дясно) на имота, където ще се отглежда кучето.

 1. Преминаването и престоя на кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове.
 2. Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.
 3. Свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначени места в населените места.
 4. Отглеждането на кучета при постоянна тъмнина, в гаражи, на тераси, представляващи общи части от етажна съсобственост, и около жилищните блокове и кооперации.
 5. Развъждането с търговска цел на кучета от частни лица в не еднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи и др.
 6. Отглеждане на повече от едно куче, над 1-годишна възраст, в апартаменти на не еднофамилни жилищни сгради.
 7. Организирането на борби с кучета.
 8. Вдигането на шум от кучета в часовете за отдих.
 9. Разхождането на кучета от породите, изброени в чл.15, ал.2 от малолетни лица.
 10. Свободното пускане и движение на породите, изброени в чл.15, ал.2, на територията на общината.

Чл.17. Собствениците на зоомагазини продаващи животни осигуряват:

(1) Ветиринаромедицинско обслужване на животните

(3) Служители, които имат познания и опит в отглеждането на съответните видове животни;

(3) Условия за отглеждане на животните до продажбата съгласно изискванията на Закона за защита на животните

(4) Информационни материали, свързани с отглеждането на животните и хуманното отношение към тях.

Чл.18. Кметът на общината и кметовете на населените места със заповед определят местата, разрешени за свободно пускане на кучета.

Чл.19. Общинската администрация и кметовете на населените места се задължават при сигнал от граждани за изоставени, наранени, болни или злонравни кучета да проведат необходимите мероприятия съвместно с длъжностните лица от РВМС, ОбA – Дулово и Районното полицейско управление – Дулово.

Чл.20. Всяко куче, ухапало човек или животно, се отвежда веднага от собственика при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи епизоотични действия.

РАЗДЕЛ IV

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИ КУЧЕТА

Чл.21. Кметът на общината и кметовете на населените места организират мероприятията с безстопанствените и скитащи кучета.

Чл.22.(1) Безстопанствените и скитащи кучета подлежат на залавяне от оторизирани от Кмета лица.

(2) Уловените кучета се настаняват в приют със статут на самостоятелно звено на общинско финансиране, организирано и регламентирано с Устройствен правилник, утвърден от кмета на общината. В приюта се полагат ветеринарномедицински грижи и други имунопрофилактични действия за безстопанствените и скитащи кучета до пренасочването им с протокол, съставен между оторизиран служител на приюта и получателя на пренасоченото куче.

(3) Кметът на община Дулово и организациите за защита на животните, които стопанисват приюти:

 1. Сключват и прекратяват договор с управител на приюта, който трябва да има висше образование;
 2. Осигуряват ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните;
 3. Осигуряват необходимия брой и вид служители;
 4. Осигуряват свободен достъп на гражданите в приюта;
 5. Създават условия за обществен контрол;
 6. Осигуряват възможност за връзка с приюта
 7. Лицата по ал.1-3 преминават курс за обучение за защита на животните.

Чл.23.(1) Управителят на приютa за кучета:

 1. Предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени кучета;
 2. Ръководи настаняването и грижите за кучета в приюта;
 3. Прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта кучета;
 4. Води дневник, в който вписва данните за настанените кучета.

(2) Дневникът съдържа:

 1. Дата и място на залавяне;
 2. Индивидуални белези на животното;
 3. Дата и причини за пускане на приюта;
 4. Името и адреса на собственика.

РАЗДЕЛ V

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл.24.(1) Труповете на умрели животни домашни любимци и животните в търговски обекти се обезвреждат чрез унищожаване или преработване в екарисажи или утилизационни цехове при технологичен режим, гарантиращ пълната безвредност на крайния продукт съгласно ЗВМД.

(2) В районите, необхванати от екарисажите, обезвреждането на животинските трупове и другите отпадъци от животински произход се извършва на места определени от кмета на община Дулово и кметовете на кметствата в съответствие с чл.5, т.2 от Наредба №23 за профилактика и борба с болестта бяс при животните.

(3) Разходите по събирането на труповете, загробването и обеззаразяването на околната среда (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезодорация) са за сметка на общината.

 

РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.25.(1) Контролът по настоящата наредба се извършва от определени със заповед на кмета длъжностни лица.

(2) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на община Дулово.

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, кметът на общината издава наказателни постановления.

(4) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.26.(1) За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание - глоба.

(2) При установяване на нерегистрирано куче на собственика – физическо лице се налага глоба от 50 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – глоба от 50 до 100 лв.

Чл.27.(1) При първо нарушение наказва се с глоба в размер на 50 лв. нарушител, който:

 1. извежда кучета без повод, а агресивните кучета и кучетата, изброени в чл.15, ал.2 - без намордник.
 2. въвежда кучета в обществени сгради, заведения за обществено хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
 3. превозва кучета в обществения градски и междуградски автобусен транспорт без повод, а агресивните – без намордник.
 4. преминава и престоява с кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове.
 5. допуска свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих и спортна дейност на гражданите.
 6. свободно пуска кучета извън разрешените и обозначени места.
 7. отглежда кучета на тъмно, в гаражи, на тераси, представляващи обща части от етажна съсобственост и около жилищните блокове и кооперации.
 8. развъжда с търговска цел кучета в не еднофамилни жилища, избени и тавански помещения, тераси, гаражи.
 9. отглежда повече от едно куче, над 1-годишна възраст, в апартаменти на не еднофамилни жилищни сгради.
 10. позволява вдигане на шум от кучета в часовете за отдих.
 11. допусне разхождане на кучета от породите, изброени в чл.15, ал.2 от малолетни лица.
 12. свободно пусне за движение на породите, изброени в чл.15, ал.2, на територията на общината.

(2) При повторно нарушение на цитираните в предходната алинея случаи, глобите са в размер, посочен в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) 1. Който наруши забраната по чл.16, т.10 се наказва с глоба е в размер от 500 до 1000 лв. при първо нарушение, а при повторно нарушение – от 1000 лв. до 2000 лв. и незабавно отнемане в полза на държавата на участващото в боя куче/та и настаняването му/им в изолатор.

 1. Наказанието по т.1 се налага и на лице, което предоставя животно за участие в боеве.

(4) За ловене и избиване на кучета, без разпореждането на компетентните органи, както и измъчването им по какъвто и да е начин – глоба в размер на 100 – 500 лв.

(5) За изоставяне на куче, собственикът заплаща глоба в размер на 100 лв.

(6) Ако собственика на загубено куче в едномесечен срок не извести писмено общинската администрация заплаща глоба в размер на 50 - 100 лв.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за местните данъци и такси, Указа за борба с бяса и подзаконовите нормативни актове свързани с прилагането им.
 • 2.Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината, кметовете и кметските наместници на населените места.
 • 3.Наредбата е приета с Решение № 425 по Протокол № 32 от 31.05.2010г. на Общински съвет - Дулово и влиза в сила от датата на приемането й и подлежи на публикуване в интернет – страницата на Община Дулово.
 • 4.Срокът на регистрация на кучетата е до 31.03. всяка година.

Председател ОбС-Дулово: ……………………………….

/инж.Сезгин Галиб/

 

ИЗТЕГЛИ НАРЕДБА #10

 

НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово

НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово

/приета с Решение № 89 от Протокол № 7/18.06.2008г. на Общински съвет-Дулово/

__________________________________________________________________________

2008 година

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Дулово.

(2) Зелената система на Община Дулово е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост и обхваща всички озеленени площи, декоративна растителност и терени отредени с планове за озеленяване на територията на Община Дулово/градини, паркове и улично озеленяване и др./.

(3) Необходимите средства за поддържане на зелената система се осигурява чрез бюджета на община Дулово.

(4) Не са обект на настоящата наредба растителните видове, попадащи под особен режим на закрила.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Дулово, кметът на Община Дулово и кметовете на кметства в общината.

(2) С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Дулово.

 

Чл. 3. (1) Общинският съвет на Община Дулово управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Общинският съвет на Община Дулово определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Дулово.

Чл. 4. (1) Кметът на Община Дулово ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

(2) Кметът на Община Дулово или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(3) )Постоянен член на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОбЕСУТ/ е правоспособен експерт от общинската администрация отговарящ за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Дулово.

Чл. 5. Кметовете на кметства в Община Дулово:

 1. изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;
 2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Дулово функции.

Чл. 6. Структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Дулово:

 1. заверява заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;
 2. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
 3. съгласува инвестиционните проекти по част “Паркоустрояване и благоустрояване”;
 4. извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;
 5. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
 6. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 35.

Чл. 7. Ръководителят на структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Дулово:

 1. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;
 2. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;
 3. съгласува визи за проучване и проектиране;
 4. заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;
 5. съгласува инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;
 6. дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;
 7. определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
 8. изготвя програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;
 9. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;
 10. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
 11. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 35 за зелени площи, управлявани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Дулово;

Чл. 8. Главният архитект на Община Дулово подготвя:

 1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане устройствените планове на община Дулово;
 2. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;
 3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;
 4. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;
 5. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с

екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 9. (1) Планирането на зелената система се извършва с устройствени планове.

(2) С УП на Община Дулово и правилата за прилагането им се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 10. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.

Чл. 11. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

Чл. 12. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Минималният гаранционен срок е една година, а гаранционното поддържане е в срока на договора за поддържане.

Чл. 13. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на УП.

Раздел втори

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 14. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 15. (1) В незастроени имоти, предвидени с УП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 50 % от площта на съответния имот.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово, което дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.

(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

Чл. 16. В застроени имоти, предвидени с УП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

Раздел трети

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

Чл. 17. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

Чл. 18. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 19. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 18, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 19, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(5) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 20. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(4) В случай, че със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службата и решението на ОбЕСУТ.

Чл. 21. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:

 1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;
 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) Не се считат за озеленени площи кашпи и вертикално озеленяване.

Чл. 22. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово предписва размера, видовия състав и местоположението му съгласно Тарифа към настоящата наредба.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетационни периода.

Чл. 23. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

Чл. 24. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 25. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване със структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово съставя констативен протокол.

Чл. 26. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

Глава четвърта

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 27. (1) Изграждането и поддържането на зелената система е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система. То се ръководи и осъществява от:

1.Избрани изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки – за озеленени площи и декоративна растителност разположени върху общински територии за обществено ползуване в град Дулово.

 1. Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места – за озеленени площи и декоративна растителност разположени върху общински територии за обществено ползване в съответните населени места.
 2. Физически и юридически лица, организации и учреждения в качеството им на собственици и/или ползватели на терени върху които са разположени озеленени площи и декоративна растителност.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

Чл. 28. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория – интензивно поддържане в град Дулово;

ІІ категория – екстензивно поддържане в град Дулово;

ІІІ категория – екстензивно поддържане, включващо населените места на територията на община Дулово с изключение на град Дулово;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

(3) Кметът на община Дулово със своя заповед определя границите и районите подлежащи на интензивно и екстензивно поддържане в град Дулово.

(4) Поддържането и изграждането на зелените площи се осъществява чрез изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка. За повишаване качеството на изпълняваните дейности и обхващане на цялата зелена система на град Дулово, за всяка отделна категория по ал.1 се избират изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Чл. 29. (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.

Чл. 30. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово, като за направените проверки се съставя констативен протокол.

Глава пета

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел първи

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 31. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зеленените площи включва:

 1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;
 2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 32. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
 2. повреждането на растителността;
 3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата без издадено разрешение от община Дулово;
 4. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
 5. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
 6. разхождането на свобода на домашни животни извън определените и обозначените за това места;
 7. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
 8. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
 9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
 10. събирането на семена, цвят, плодове, резници, брането на билки;
 11. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

Чл. 33. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Дулово.

Чл. 34. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и предписания на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

(2) зареждането на търговски и обслужващи обекти намиращи се в зелени площи, се извършва по режим, определен от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

Чл. 35. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.

Раздел втори

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА

ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 36. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Дулово се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл. 37. (1) Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 38, или увреждат дървета и храсти.

(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета.

 

Чл. 38. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 42, ал. 3.

Чл. 39. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се извършва след съгласуване и разрешение на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово.

Раздел трети

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 40. (1) На територията на Община Дулово се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

 1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
 2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
 3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.

Чл. 41. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е:

1.За кастрене – 1(една) година;

2.За премахване на растителност – 3(три) години;

3.За преместване на растителност – 1(една) година.

Чл. 42. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка.

(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.

(3) Дърветата и храстите по чл. 40, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово – при всички случаи, НИПК – за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот. В случаите по чл. 40, ал. 2, т.3 се извършва компенсаторно озеленяване.

 

Чл. 43. (1) Преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва срещу заплащане на обезщетение.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.

Чл. 44. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

Чл. 45. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до кмета на общината.

(2) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, или упълномощени от тях лица.

(3) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, експертно становище за сътоянието на дървестната растителност, становище на правоспособен специалист по съответната строителна част(при увреждане на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура) и др. документи удостоверяващи необходимостта от премахване на растителността.

(4) Всички разходи по набавянето и изготвянето на документите по ал.3 са за сметка на заинтересованите лица.

(5) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно становище.

(6) Разрешението влиза в сила след поставяне на марка собственост на община Дулово, в основата на дървото подлежащо на премахване по издаденото разрешение.

Глава шеста

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Дулово, ресорния заместник-кмет на Община Дулово, кметовете на кметства и кметски наместници в общината .

 

Чл. 47. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Дулово – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.

(2) Обезщетението не се дължи, ако в определен от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.

(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово за сметка на нарушителите.

Чл. 48. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.

(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.

(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата №1 на Общински съвет - Дулово или друг нормативен акт.

(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на наредбата на общинския съвет на Община Дулово по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

 

Чл.49. За допуснати нарушения на настоящата наредба се налагат глоби на физически лица и имуществени санкции на еднолични търговци и юридически лица, които:

 1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност:
  1. за физически лица – от 500лева до 10 000лева и удължаване гаранционния срок с два вегетативни сезона от датата на възстановяването.
  2. за ЕТ и юридически лица от 1500лева до 20 000лева и удължаване гаранционния срок с два вегетативни сезона от датата на възстановяването.
 2. Отчесе без разрешение или над допустимия брой определен в разрешението:
  1. за физически лица – от 150лева до 1000лева за един брой дърво.
  2. за ЕТ и юридически лица от 500лева до 2000лева за един брой дърво.
 3. Пуска на паша животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност:
  1. за физически лица – от 50лева до 100лева.
  2. за ЕТ и юридически лица - от 500лева до 1000лева
 4. Коси трева без разрешение - от 20лева до 100лева
 5. Чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел – от 100лева до 500лева
 6. Поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно – информационни елементи – от 500лева до 1500лева
 7. Поставя по дървета в обществените зелени площи обяви, листовки, некролози – от 20лева до 50лева
 8. За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 20лева до 500лева според тежестта на нарушението.
 9. При къпане в паркови водни площи или замръсяването им се заплаща глоба от 50лева до 200лв.
 10. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване се налага глоба от 20лева до 500лева.

(11) упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите се налага глоба от 20лева до 500лева;

(12) пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки се налага глоба от 50лева до 200лева;

(13) развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти се налага глоба от 50лева до 500лева;

(14) замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество се налага глоба от 20лева до 500лева;

(15) извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления се налага глоба от 20лева до 500лева;

(16) организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение се налага глоба от 100лева до 500лева;

(17) Когато някое от нарушенията по ал.1 и ал.2 е извършено повторно от едноличен търговец или от юридическо лице на същите се налага имуществена санкция в двоен размер от предвидените в посочените алинеи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.По смисъла на тази наредба:
 1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.
 2. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
 3. Всички овощни дървета растящи извън териториите за обществено ползване с изключение на ореха и черницата не са със статут на декоративни растения.
 4. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
 5. „Интензивно поддържане” – начин на представително поддържане на зелените площи осигуряващ естетическия вид и условия за оптимално развитие на растителността, чрез нормална повторяемост на дейностите по поддържане.
 6. „Екстензивно поддържане” – начин на поддържане на зелените площи, осигуряващ запазване на естетическия вид и нормални условия за развитие на растителността, чрез минимална повторяемост на дейностите по поддържане.
 7. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.

 

 • 2.Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от правоспособно лице по част „Паркоустройство”, и съдържа:
 1. Определяне местоположението и собствеността;
 2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса,

симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

 1. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

 

 • 3.Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Дулово и определените от него длъжностни лица.
 • 5.В 6 месечен срок от влизане в сила на тази наредба, ръководителят на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на община Дулово, прави предложение за промяна в административната структура на звеното за осигуряване на управленските, организационните и контролните функции на администрацията за изпълнение на наредбата.

 

 • 6.След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.
 • 7.Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ.
 • 8. Настоящата наредба е приета с Решение № 89 от Протокол № 7 от 18.06. 2008 година на Общински съвет – гр.Дулово и влиза в сила от датата на приемането й.

 ИЗТЕГЛИ НАРЕДБА #16

 

НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

НАРЕДБА №19 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

/приета с Решение № 335 от Протокол № 25 от заседание на 21.12.2009г. г. на Общински съвет Дулово/ 

ДЕКЕМВРИ, 2009 година

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С наредбата се определят:

1.условията и реда за изхвърлянето, събирането в това число разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината;

2.правата и задълженията на общинската администрация, физическите лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и на юридическите лица и другите организации и учреждения, развиващи дейност на нейна територия, във връзка с осъществяването на дейностите по управление на отпадъците;

3.контрола и отговорността за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

Глава ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.2. Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци, които нямат опасни свойства, се обслужва от лица с разрешение или регистрация по реда на Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, с които Кметът на Общината сключва писмен договор за предоставяне на услуги, по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл.3.Организацията за обезвреждане на битови отпадъци се извършва на регламентирани депа.

Чл.4. Почистването на местата за обществено ползване - пазари, места за улична търговия, паркинги, обществени гаражи, автогари, ж.п. гари и други подобни, се осигурява от физическите и юридическите лица, които ги стопанисват и експлоатират.

Чл.5. Кметът на общината отговаря за:

1.планирането, организацията и контрола на дейностите, свързани с образуване, събиране, вкл. разделното, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци;

2.организирането на дни за почистване и хигиенизиране на населените места с участието на граждани, фирми, обществени организации и др., като осигурява необходимите транспортни и технически средства.

Чл.6.Кметовете на кметства и кметските наместници на населени места:

1.отговарят и упражняват контрол за недопускане на замърсяване на улиците и обществените места с отпадъци;

2.отговарят за маркирането, ограждането и поддържането на торищните площадки;

3.организират дейността на предоставените им работници, по програми за намаляване на безработицата и Закона за насърчаване на заетостта, като ги включват в почистването на населените места.

Чл.7.Физическите и юридически лица са длъжни:

1.да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и да не допускат разпиляване на отпадъци извън тях;

2.да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели;

3.да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните територии за обществено ползване граничещи със сградите, дворните места, търговските обекти и др. имоти, които притежават или стопанисват;

4.да не изхвърлят отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;

5.да не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селско стопански дейности;

6.да не изваждат отпадъци от съдовете за отпадъци;

7.да не изхвърлят в съдовете за отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят и замърсят, в т.ч. течни, агресивни, оцветяващи, незагасена жар и др., както и изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, медицински и други отпадъци;

8.да не увреждат съдовете за отпадъци, както и да не палят отпадъци в тях;

9.да не извършват нерегламентирано изгаряне на всякакви видове отпадъци;

10.да не изхвърлят отпадъци от балкони и прозорци на жилищните сгради;

11.да не разместват съдовете за отпадъци;

12.да не паркират превозни средства по начин, който ще попречи за събирането и извозването на отпадъците;

13.да не поставят афиши, съобщения, реклами и др. върху съдовете за отпадъци, както и да не изписват знаци, символи и текстове по тях.

Чл.8.Притежатели на отпадъци, които образуват производствени неопасни отпадъци, могат да ги обезвреждат чрез депониране на общинските депа за битови отпадъци, ако депонирането им е разрешено от Общината.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА строителни ОТПАДЪЦИ и земни маси

Чл.9.(1)Третирането и транспортирането на неопасни строителни отпадъци се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителните и монтажни работи, или от друго лице въз основа на писмен договор.

(2)Отговорното за третирането и транспортирането на строителни отпадъци и земни маси лице е длъжно:

1.да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея/ не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;

2.да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, строителни отпадъци и земни маси;

3.да не допуска движение на неизмити превозни средства, които замърсяват улиците при транспортиране на отпадъци, строителни материали, както и разтоварването им на места, собственост на физически или юридически лица, без тяхното писмено съгласие;

4.да не допуска върху улични платна и други места за обществено ползване приготвяне, разполагане и съхранение на варови и циментови разтвори.

5.след приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от Сектор „УТ и инвестиции” на Община Дулово.

Чл.10.Депонирането на строителни отпадъци и земни маси се извършва само на определените от кмета на общината площадки за строителни отпадъци и земни маси.

Чл.11.За депониране на строителни отпадъци и излишни земни маси над 1 куб.м се заплаща цена на услуга за депониране, определена с Наредба №11 определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово според обема им.

Чл.12.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал.1 от ЗУТ, представят заявление, съгласно образец - Приложение №1 за очакваното количество строителни отпадъци и излишни земни маси по време на строителството, въз основа на което Община Дулово издава „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”, съгласно образец - Приложение №2, като в разрешителното може да бъде определен и маршрут за транспортиране на отпадъците до депото.

(2)В случай, че количествата строителни отпадъци и земни маси се окажат по-големи от количествата, за които е издадено разрешение, отговорното лице по чл.9, ал.1 е длъжно да подаде до Община Дулово ново заявление за допълнителните количества и да заплати съответната такса за тези количества, преди същите да бъдат извозени на депото. Въз основа на това Община Дулово издава "Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси " за допълнително заявените количества.

(3)Операторът на регионалното депо осъществява контрол на приетите за обезвреждане строителни отпадъци и земни маси, като във водените отчети за постъпилите количества отпадъци отбелязва данните от издадените разрешения по ал.1 и ал.3 и издава „Разписка за приети строителни отпадъци и земни маси”, съгласно образец - Приложение №3, която служи за отчет и контрол.

(4) След приключване на строително ремонтните работи инвеститорът на обекта представя в Община Дулово разписките по ал.4 и документи за платената цена на услуга по чл.11 за количествата посочени в представените разписки, въз основа на което му се издава „Удостоверение за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси” сформирани от обекта, съгласно образец - Приложение №4.

(5) Удостоверението за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси по ал.5 е задължителен елемент от документацията на обекта необходима за въвеждането му в експлоатация. Липсата на такова удостоверение се счита за съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект по смисъла на Чл.154, ал.2, т.4 от Закона за устройство на територията.

Чл.13.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси касаят обекти, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, притежателите на отпадъци са длъжни сами да организират извозването им до депата за строителни отпадъци и земни маси за последващо обезвреждане чрез депониране.

(2)За приетите в регионалното депо отпадъци по реда на ал.1, Операторът извършва контрол и отчетност на количествата им, въз основа на което издава на приносителите им „Разписка за приети строителни отпадъци и земни маси”, която служи за отчет и контрол.

(3)Притежателите на отпадъци по ал.1 дължат цена на услуга за депониране определена по реда на чл.11. Цената на услугата се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разписката по ал.2.

(4)При просрочване на плащанията за дължимите суми по ал.3 в срок по-голям от 45 календарни дни, считано от датата на издаване на разписката по ал.2, Община Дулово изготвя списък на неизрядните притежатели на отпадъци по ал.1, включващ наименование на физическото или юридическото лице, количествата приетите отпадъци и дължимата сума за обработката им.

(5)Списъкът по ал.4 се предоставя на оператора на регионалното депо и от отразените в него лица не се приемат последващи отпадъци за депониране, до издължаване на задълженията им към Община Дулово.

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.14.(1)Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършват по реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да не извършват дейности свързани с нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба батерии и акумулатори.

Чл.15.(1)Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак се извършват по реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

(2)Физическите и юридически лица са длъжни да не извършват дейности свързани с целенасоченото чупене и/или поставянето на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Чл.16.(1).Дейностите по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват по реда на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

(2)Физическите и юридически лица са длъжни:

1.да не изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води и в канализационната система;

2.да не съхраняват или да не изхвърлят отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин водещ до замърсяване на земята и почвата.

Чл.17.(1)Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки се извършват по реда на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

(2)Физическите и юридически лица са длъжни да спазват обявената от Община Дулово организация за разделно събиране на отпадъците.

Чл.18.Дейностите по събирането, временното съхраняване и разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства и за оползотворяването и/или обезвреждането и изпълнението на целите за повторната употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства се извършват по реда на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.

Чл.19.(1)Собственикът на моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти - частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.

(2)Собственикът на моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.

(3)Когато собственик на моторното превозно средство не изпълни задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.22.

Чл.20.(1)Кметът на Общината назначава комисия с представители на общинската администрация и КАТ – Пътна полиция за установяване на излезлите от употреба моторни превозни средства и техните собственици.

(2)Комисията по ал.1 съставя констативен протокол за техническото състояние на моторното превозно средство в три екземпляра, съгласно образец - Приложение №5. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на излязлото от употреба моторно превозно средство или на упълномощено от него лице.

(3) На излезлите от употреба моторни превозни средства се залепва стикер – предписание, съгласно образец – Приложение №6.

(4)В случай, че собственикът не изпълни предписанието, Кметът на Общината издава заповед за преместване на превозното средство на площадките за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства и центровете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

(5)Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по-други обективни причини, към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в Общинската администрация за срок от 14 дни, считано от датата на съставянето и.

ГЛАВА ПЕТА
КОНТРОЛ

Чл.21.Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица, които съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите.

Чл.22.При изпълнение на своите задължения длъжностните лица се легитимират със служебна карта.

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23.(1)За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 20 до 2000 лв., както следва:

1.от 20 до 200 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.2, т.4, т.7, т.11 и т.12;

2.от 50 до 400 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.1, т.3, т.13 и т.14 и чл.9, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4, чл.15, чл.16, ал.2, чл.17, ал.2, чл.18, ал.2 т.1 и т.2;

3.от 150 до 500 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.6, т.8 и т.9;

 1. от 500 до 2000 лв. за извършени нарушения на чл.9, ал.2, т.5.

(2)При повторно нарушение на физическите лица се налагат глоби в двоен размер.

Чл.24.(1)За нарушаване разпоредбите на настоящата наредбата на едноличните търговци или юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 100 до 10000 лв., както следва:

1.от 100 до 500 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.2, т.4, т.7, т.11 и т.12;

2.от 200 до 1000 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.1, т.3, т.13 и т.14 и чл.9, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл.15;

3.от 300 до 3000 лв. за извършени нарушения на чл.7, т.6, т.8 и т.9.

 1. от 2000 до 10000 лв. за извършени нарушения на чл.9, ал.2, т.5.

Чл.25.(1)Нарушенията по чл.25 и чл.26 се установяват с акт на длъжностните лица, определени от кмета на общината по реда на чл.23.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

(3)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.Настоящата наредба е приета с Решение № 335 от Протокол № 25 от заседание на 21.12.2009г. г. на Общински съвет Дулово, на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците.
 • 2.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината или определените от него длъжностни лица.
 • 3.Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането й.

Приложения:

Приложение № 1 към чл.12, ал.1;

Приложение № 2 към чл.12, ал.1;

Приложение № 3 към чл. 12, ал.4;

Приложение № 4 към чл.12, ал.5;

Приложение № 5 към чл.20, ал.2;

Приложение № 6 към чл.20, ал.3

 

Приложение № 1

към чл.12 ал.1

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ДУЛОВО

З А Я В Л Е Н И Е

От ..........................................................................................................................................................................................

(трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице)

Гр./с./ ..........................., ул. ........................................... № ...., общ......................., обл.....................................................

(постоянен адрес на физическото лице / адрес на управление на юридическото лице)

Лице за контакти:......................................................................................, тел: .......................................................

Господин Кмете,

В качеството си на инвеститор на обект: ..............................................................................

................................................................................................................................................................

(наименование на обекта)

с местонахождение: ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................. и

(точен адрес на обекта)

на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, заявявам, че очакваните количества на строителните отпадъци и излишните земни маси по време на строителството на обекта се равняват на ............................ куб.м.

Във връзка с това Ви моля да ми издадете „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”.

Известно ми е че при надвишаване на количества строителни отпадъци и земни маси посочени в настоящето заявление, съм длъжен за допълнителните количества да подам ново заявление.

Приложение: Квитанция за платена такса.

Гр.Дулово Инвеститор: /подпис/

Дата: ............200.... г. (име и фамилия)

Приложение № 2

към чл.12 ал.1

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

Р а з р е ш е н и е

за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси

№ ..................../ ................200... год.

На основание чл.12, ал.1 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово и Заявление с вх.№ .................... /..................200 ...год. от .................................................

...............................................................................................................................................................,

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

На ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

да транспортира и извози ............................. куб.м. строителни отпадъци и излишни земни маси, до Депо за строителни отпадъци – гр. Дулово, сформирани от изграждането на обект:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Изпълнението на дейностите по настоящето разрешение следва да се извърши при спазване на следните задължителни условия:

1.Третирането на строителните отпадъци да се извърши при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово.

2.Транспортирането на отпадъците следва да се извърши по следния маршрут:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.Достъпа на автомобили до депото за разтоварване на отпадъци да се осъществи в делнични дни за времето от ................ до .................. часа.

4.Стриктно да се спазват указанията на оператора на депото.

5.Други: .....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Неспазването на условията посочени в разрешението подлежи на санкция по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово.

КМЕТ:

/име, фамиия/

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

към чл.12 ал.4

О Б Щ И Н А Д У Л О В О

 

Р А З П И С К А

за приети строителни отпадъци и земни маси

№ .....................................

 

Днес, ............200... г. превозно средство с рег.№ .................................... с водач ..........................

............................................................................ разтовари ...................... куб.м. строителни отпадъци и/или земни маси от обект: ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

находящ се в гр. /с./ .......................................................ул..................................................................... № ......

За приемане на отпадъците на депо има /няма/ издадено „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси” (№ ...............от ....................200...г.).

На основание чл.13.ал.3 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, при липса на издадено „Разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и земни маси”, притежателя на гореописаните отпадъци дължи цена на услуга за депониране в размер на ................ лева/куб.м.

Дължимата сума за депониране се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на настоящата разписка.

Получил разписката: /подпис/ Връчил: /подпис и печат/

(име и фамилия) (длъжност, име и фамилия)

 Приложение № 4

към чл.12 ал.5 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

у д о с т о в е р е н и е

за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси

№ ..................../ ................200... год.

 

На основание чл.12, ал.5 от Наредба № 19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, настоящето удостоверение се издава на ............................................................................

в уверение на това, че в качеството си на инвеститор /изпълнител/ на обект:..............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

е спазил изискванията на Наредба № 19 на Общински съвет Дулово при изпълнение на дейностите за третиране на строителните отпадъци и излишни земни маси сформирани от изграждането на обекта.

Посочените отпадъци са приети за обезвреждане чрез депониране на Депо за строителни отпадъци – гр.Силистра.

 

 

КМЕТ: ………………………

Приложение № 5

към чл.20 ал.2

  

 

К О Н С Т А Т И В Е Н    П Р О Т О К О Л

№ ……… /……200... г.

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/МПС/

 

Днес,………………….г. в гр.Дулово, комисия назначена със Заповед№ …………… на Кмета на Община Дулово, на основание чл.20, ал.2 от Наредба №19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, в състав :

1.……………………………………………………………………………….………, ЕГН……………………………,

(име, презиме, фамилия)

служител към Община Дулово

2.…………………………………………………………………………………..….…, ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

служител към Община Дулово

 1. ………………………………………………………………………………………..., ЕГН …………………………..,

(име, презиме, фамилия)

инспектор от РПУ Дулово

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното :

МПС : …………………………………………………….........................................................................................……...

ВИД : ……………………………………………………….........................................................................................……

МАРКА : ………………………………………………..........................................................................................……….

ЦВЯТ: …………………………………………………..........................................................................................……….

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ : …….......................................................……………………………...

СОБСТВЕНИК : ……………………………………….....................................……..……………………………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ : …………………………………........................................…………………………………

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

СЪСТОЯНИЕ на МПС

Външно състояние на превозното средство/по външен оглед/ :….................................................................………….

 1. Наличие на двигател : ……………………………………………...............................................……………………...
 2. Наличие на скоростна кутия : ……………………………………….......................................................……………..
 3. Състояние на купето (кабината, каросерията) : ………………......................................................................………..
 4. Наличие на врати : ………………...................................................................................................................................
 5. Наличие на калници : ……………………………………………...............................................……………………...
 6. Наличие на капаци : ……………………………………………..............................................………………………...
 7. Наличие на седалки : ……………………………………………..............................................……………………….
 8. Наличие на арматурно табло : ……………………………………......................................................……………......
 9. Наличие на стъкла : ………………………………………………...............................................…………………......
 10. Състояние на каросерията : ………………………………………......................................................………………
 11. Осветителни тела : а) Фарове : ….…………………………………….…...........................................................……

б) Габарити и мигачи – предни :….….…………………………………..…........................................................……….

в) Стоп, габарит, мигачи - задни :………………………………………….........................................................………..

 1. Наличие и състояние на колелата и гумите : …………………….….....................................................................…
 2. Допълнителни данни по показания на свидетелите : ……….…...........................................................................….

Становище на комисията : …………………………………………................................................…………………….

Настоящият Констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ: 1…………………………………….

2.……..……………………………..

3.……………………………………

 

ИЗТЕГЛИ НАРЕДБА #19

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 6 

към чл.20, ал.3

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул.Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg

ПРЕДПИСАНИЕ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/МПС/

№ .................../..............200..... г.

Днес, ……………………………. г., на основание Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства и чл.20, ал.3 от Наредба №19 на Общински съвет Дулово за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Дулово, уведомяваме собственика на :

МПС:………………………….………………………………………………………………..

ВИД:………………………….………………………………………………………………..

МАРКА:……………………………………………………………………………….………

ЦВЯТ:…..…………………………………..…………………………………………………

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/:………………………………........................……

СОБСТВЕНИК:……………………………………..…………………….……………………

(Име, презиме и фамилия)

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:……..…………………………………………........................................

(улица/булевард, ЖК, блок, площадка)

В срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заемания от собственото му МПС, терен общинска собственост.

При неспазване на посочения срок, на основание горните нормативни документи, ще Ви бъде съставен акт и наложена глоба в размер ................................, а при повторно неизпълнение на Предписанието дължите и месечна такса.

Председател: /подпис/                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО

(име и фамилия)                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………..

                                                                                                                  /инж.С. ГАЛИБ/

 

НАРЕДБА № 24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на Община Дулово

НАРЕДБА № 24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на Община Дулово

09.12.2020 12:22

НАРЕДБА № 24

за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на Община Дулово

 

                           /приета с Решение № 180 по Протокол №15/24.11.2020год../

___________________________________________________________

Дулово, ноември 2020 година

Раздел I

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази наредба урежда реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на населените места в Община Дулово, и свързаните с това обществени отношения.

На територията на Общината се разрешава отглеждането на селскостопански животни и калифорнийски червеи при спазване изискванията на настоящата наредба, и всички релевантни нормативни актове от националното и европейското законодателство, в т.ч. Закона за устройство на територията, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за пчеларството, Закона за животновъдството, Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти.

(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на общината, отглеждащи селскостопански животни и калифорнийски червеи.

Раздел II

ДОПУСТИМОСТ ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ЖИВОТНИ И КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ

Чл.2.(1) Селскостопански животни и калифорнийски червеи може да се отглеждат в животновъдни обекти за лични нужди или със стопанска цел.

 1. Отглеждането на селскостопански животни и калифорнийски червеи с цел добив на суровини и храни за лични нужди, се определя като лично стопанство, което може да бъде разположено в урбанизираните територии на общината.
 2. В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:
 1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
 2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
 3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
 4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
 5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
 6. петдесет възрастни птици независимо от вида;
 7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида;
 8. до 4 кв. м. калифорнийски червеи.
 9. При наличие на нотариално заверена декларация за съгласие от собственици и ползватели на съседни до 150 метра имоти, се допуска да бъдат отглеждани в урбанизираните територии на общината:
  1. до 9 броя едри преживни животни (ЕПЖ) - говеда и биволи и приплодите им до едногодишна възраст;
  2. до 50 броя дребни преживни животни (ДПЖ) - кози и овце, с приплодите им до 9- месечна възраст;
  3. до 10 броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
  4. до 120 броя зайци;
 10. Отглеждането на селскостопански животни и калифорнийски червеи над определения в ал.3 брой е със стопанска цел.
 11. Селскостопански животни и калифорнийски червеи над определения в ал.3 и 4 брой могат да бъдат отглеждани извън урбанизираните територии.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.3 Селскостопански животни могат да бъдат отглеждани в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, които отговарят на строителните изисквания на 3УT, общите и специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания, включително мерките за биосигурност на Наредба №44.

Чл.4.(1) Отглеждането на селскостопански животни в лични стопанства може да става само в подходящи за съответния вид и категория животни постройки на допълващото застрояване със стопанско предназначение, при спазване изискванията на чл.42, чл.44 и чл.45 от 3УT и прилежащ към тях ограден двор за разходка, и при условия, които осигуряват хуманно отношение към тях.

(2) Стопанските постройки за отглеждане на домашни животни за лични нужди в населените места трябва да отговарят най-малко на следните норми:

 1. Не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване.
 2. Могат да се изграждат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, ако калканните им стени покриват калканни стени на заварени или ново предвидени постройки в съседния урегулиран поземлен имот или плътни огради.
 3. Не могат да се разполагат на калканна стена на жилищна сграда в съседен урегулиран поземлен имот.
 4. Могат да достигнат височина до 5,5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива. В рамките на тези височини се допуска обособяването на второ ниво за складови нужди.
 5. Разположени са на не по-малко от 3 м от границата със съседен имот или улица.
 6. Разположени са на не по-малко от 6 м от жилищни сгради.
 7. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от собственика на засегнатия съседен имот.
 8. Разположени са на не по-малко от 50 метра от административни и обществени сгради, детски ясли и градини, болнични заведения и други сгради за обществено ползване.

Чл.5.(1) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел може да става единствено в регистрирани животновъдни обекти - фамилни и индустриални ферми, като подлежащите на регистрация и пререгистрация ферми задължително трябва да бъдат ситуирани на следните минимални разстояния от границите на урбанизираните територии:

 1. 150 м - до: 10 бр. ЕПЖ, 50 бр. ДПЖ, 50 бр. свине, 1000 бр. птици;
 2. 300 м - до: 100 бр. ЕПЖ, 250 бр. ДПЖ, 150 бр. свине, 5000 бр. птици;
 3. 500 м - до: 300 бр. ЕПЖ,  1000 бр. ДПЖ, 500 бр. свине,  50 000 бр. птици;
 4. 1000 м - над 300 бр. ЕПЖ, над 1000 бр. ДПЖ, до 1000 бр. свине, до 100000 бр. птици;
 5. 2000 м - над 1000 бр. свине, над 100 000 бр. птици.

(2) Животновъдните обекти и сгради по ал.1 се изграждат според вида и категорията на животните и целта, за която се отглеждат и отговарят на нормативните изисквания за строителство, защита и хуманно отношение към животните, ветеринарномедицинските, зоохигиенните, санитарно-хигиенните, противопожарните изисквания, мерките за биосигурност и опазване на околната и жизнената среда.

Чл.6.(1) Животновъдните обекти, независимо от вида им - лично стопанство, фамилна и индустриална ферма, трябва да бъдат оградени с постоянна, стабилна и подходяща за животинския вид ограда, с височина не по-малко от 1,50 м., която да не позволява самоволно напускане на обекта от животните, както и достъп отвън на хора и животни.

(2) Комбинираният фураж в обектите по ал.1 се съхранява на закрито в силози, контейнери, помещения, до които нямат достъп гризачи, насекоми, птици и други животни.

(3) Капацитетът на сградите и помещенията трябва да позволява отглеждане на животните на закрито за определено време, когато епизоотичната обстановка го изисква.

Раздел IV

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕИ

Чл.7.(1) Отглеждане на калифорнийски червеи може да се извършва от физически и юридически лица с любителска или стопанска цел.

 1. В урбанизираните територии на Община Дулово е разрешено отглеждане с любителска цел за лични нужди на калифорнийски червеи в определената с чл.2, ал.3, т.8 площ.
 2. Отглеждане на калифорнийски червеи със стопанска цел може да става единствено в регистрирани от ОДБХ обекти - лумбрикоферми.
 3. При изграждане на лумбрикоферми със стопанска цел в урбанизираните територии или в близост до тях, при регистрацията в Община Дулово задължително се изисква да се представи нотариално заверена декларация за съгласие от временно или постоянно живущите собственици/ползватели на съседните имоти, на разстояние до 150 метра от имота, в който се предвижда отглеждането им. Собствениците/ползвателите на съседните имоти трябва да са предварително информирани за използването на оборски тор като суровина при производството на биохумус.
 4. Животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи трябва да отговарят на специалните изисквания, определени в Раздел III «6» от Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
 5. Имотът, в който ще се изгради лумбрикоферма, трябва да разполага с достатъчна площ за разполагане на леглата за производство на биотор, за съхранение на оборския тор, за съхранение на готовия биотор или обща минимална функционална площ от 4 кв.м.
 6. Със стопанска цел се отглеждат калифорнийски червеи в обекти, оградени с ограда, осигуряваща безопасността на обекта, с изключение на случаите, при които се отглеждат с друг вид животни.
 7. Оборски тор, използван като суровина и съхраняван в лумбрикоферма, изградена в рамките на населените места, задължително трябва да е ферментирал за период 2-4 месеца. Забранява се използването и съхранението на пресен, неферментирал оборски тор.

Раздел V

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Чл.8.(1) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в пчелини, регистрирани в:

 1. кметствата/кметските наместничества по реда на Закона за пчеларството.
 2. ОДБХ по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №10 от 01.04.2015г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

(2) Пчелни семейства могат да се настаняват в урегулирани поземлени имоти и върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица.

(3) За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общината учредява право на ползване при прилагане разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост и в случай, че в радиус от 2,5 км не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства.

(4) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство.

(5) Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.

(6) Лицата, които са сключили договора по ал.5, след изразено писмено съгласие на кмета на общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на ЗУT. В едномесечен срок от изтичането на срока на договора или предсрочното му прекратяване лицата премахват изградените в имота спомагателни постройки и съоръжения.

(7) За настаняване или преместване на временен пчелин върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд и общински горски територии не се учредява право на ползване, а се издава разрешение от кмета на общината.

Чл.9.(1) При устройване на постоянно и временни пчелини се изисква:

 1. разстояние, не по-малко от 100м от административни и обществени сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
 2. разстояние, не по-малко от 10км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
 3. разстояние, не по-малко от 5км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
 4. да не са на територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило;
 5. постоянните пчелини задължително да са оградени с цел безопасността на обекта, с което не се позволява достъп и свободно преминаване на хора и животни;
 6. да имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта - табелка с името на собственика/ползвателя, адреса, броя пчелни семейства и регистрационния номер на пчелина;
 7. пчелините да са на разстояние не по-малко от 5м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
 8. временни пчелини да са върху терени, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 метра от републиканската пътна мрежа;
 9. да са снабдени постоянно с вода.

(2) За обектите по ал.1, намиращи се в защитени територии не се прилагат изискванията на ал.1, т.5 и 6.

Чл.10.(1) Собствениците/ползвателите на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството/кметското наместничество по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временните пчелини.

(2)  Собственикът/ползвателят уведомява кметството/кметското наместничество в 15-дневен срок при промяна на вписаните при регистрацията данни.

Раздел VI

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОБОРСКИ TOP

Чл.11.(1) Съхранението, обеззаразяването и оползотворяването на оборския тор е задължение на собствениците/ползвателите на животновъдните обекти.

 1. Съхранението, обеззаразяването и оползотворяването на оборския тор се извършва по начин, който не допуска замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води, и атмосферния въздух.

(3) Собствениците/ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да спазват правилата за добра земеделска практика с цел опазване на почвата и водите от замърсяване и осигуряват опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека фактори.

Чл.12.(1) Оборски тор може да се съхранява временно и/или депонира върху:

 1. обособено място, изградено в животновъдния обект;
 2. терен извън регулацията на населените места, собствен или нает със съгласието на собственика;
 3. депо за оборски тор (торище), определено от кмета/кметския наместник;
 4. площадки за компостиране.

(2) Временно съхранение или депониране на торова маса в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на съгласие от собственика/съсобствениците на имота.

(3) Товаренето, транспорта и употребата на оборски тор се извършва по начин, недопускащ замърсяване на улиците, пътищата, поземлените имоти и околната среда.

Чл.13.(1) Животновъдните обекти, включително личните стопанства трябва да имат обособено място/съоръжение за временно съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане, продължителността на периода на съхранение, количеството на използваната постеля, с изключение на случаите при временно съхранение на торови маси от ЕПЖ и ДПЖ върху терен извън регулация на населеното място или на място, определено от кмета/кметския наместник, като животновъдни обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба №2 от 2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.

(2) Местата/съоръженията за временно съхранение и обеззаразяване на оборски тор в животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са водонепропускливи;
 2. Да отстоят от населени места, водни обекти и вододайни зони на разстояние достатъчно за опазване чистотата на въздуха и водите;
 3. Да бъдат разположени на подветрената страна спрямо най-близко разположеното населено място;
 4. Капацитетът им трябва да бъде достатъчен за период на съхранение не по-малък от 4

месеца при пасищно отглеждане и 6 месеца  при оборно.

 1. Местата за временно съхранение и обеззаразяване на оборски тор в личните стопанства в урбанизираните територии трябва да отговарят на следните изисквания:
 1. Да се изграждат на разстояние не по-малко от 10 метра от границите на имота и най-малко на 30 метра от жилищни сгради;
 2. Да се почистват поне веднъж месечно.

Чл.14.(1) С цел протичане на процесите на ферментация, минерализация, обеззаразяване и обезмирисяване, се изисква съхранение на оборския тор най-малко 6 месеца за твърдия и 4 месеца за течния, преди да бъде оползотворен чрез внасяне в почвата.

 1. Оборски тор може да бъде използван като суровина за производство на биокомпост, както в личното стопанство така и в специално изградени площадки за компостиране.
 2. Оползотворяване на оборски тор чрез внасяне в почвата може да се извърши извън периода 1 ноември - 31 януари. Не може да се внася пресен оборски тор в почвата за торене.

Чл.15.(1) Кметовете и кметските наместници на населените места определят места за депониране на оборски тор от личните стопанства или изграждат площадки за компостиране, след съгласуване с РИОСВ, ОДБХ, БДДР, РЗИ и други компетентни органи.

(2) Депата за оборски тор и площадките за компостиране се изграждат върху общински имоти, като се обозначават с табела с надпис “Депо за оборски тор” „Площадка за компостиране”.

(3) Допуска се компостиране при домашни условия в личните стопанства, което може да се извършва на разстояние не по-малко от 10 метра от границите на имота.

Раздел VII

ПАША

Чл.16 За паша на селскостопански животни могат да бъдат ползвани постоянно затревени площи - пасище мери и ливади, общинските от които се предоставят за общо и индивидуално ползване след заплатени такса или наем/аренда, определена с решение на общинския съвет. Общински пасища, мери и ливади се предоставят по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл.17.(1) Пашата на селскостопански животни в общински горски територии, се извършва след издаване на разрешително за паша при заплащане на годишна такса, определена с решение на общинския съвет.

 1. Пашата на селскостопански животни в горските територии - собственост на физически и юридически лица, се извършва след писмено съгласие на собственика.
 2. Кметът на общината ежегодно до края на месец февруари със заповед определя горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни.

Чл.18.(1) Разрешава се паша в общински мери, пасища, ливади и горски територии само на идентифицирани пасищни животни.

(2) Разрешава се паша в общински територии на домашни животни, собствениците на които нямат влезли в сила наказателни постановления за нарушения по тази Наредба.

(3) При пасищно отглеждане на животни  се прилага ротационен принцип на използването на пасищата с цел опазване на тревостоя и осигуряване на необходимата пасищна норма за животно.

(4) В регистрирани животновъдни обекти - пасища се отглеждат едри преживни животни и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно, като се осигурява поне два декара за една животинска единица.

Раздел VIII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.19.(1) Собствениците/ползвателите на селскостопански животни:

 1. са длъжни да изпълняват задълженията, определени им с чл.132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека фактори;
 2. извършват пaшa, придвижване и търговия с животни, които са идентифицирани и за които са изпълнени мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и храни, добити от такива животни;
 3. отглеждат животните по начин, който ги предпазва от вредни въздействия и не им причинява болка, страдания и наранявания;
 4. съхраняват и оползотворят оборския тор, съгласно изискванията на Раздел VI;
 5. придвижват животните на паша, водопой или друго в населените места по определения със заповед от кметовете/кметските наместници маршрут или по най-краткия път, като се изключват ако е възможно централните части и главните улици;
 6. предоставят достъп при спазване на мерките за биосигурност, информация и съдействие на контролните органи при ежегодното преброяване на селскостопанските животни;
 7. осигуряват редовно почистване, а когато е необходимо и дезинфекция на всички сгради и оборудване, както и дезинсекция и дератизация;
 8. изграждат постоянна, стабилна, подходяща за отглеждания животински вид ограда, с височина не по-малко от 1,50 м, която не позволява на животните самоволно да напускат обекта или свободен достъп отвън на хора и животни;
 9. осигуряват необходимите условия за безопасността на движението при придвижване на животни;
 10. не допускат замърсяване и повреждане на имущество, включително селскостопанско, при придвижването на животните по улиците и пътищата. Почистват замърсените от животните общински други площи;
 11. носят административна отговорност за причинени щети на имущество на физически и юридически лица. Щетите се установяват по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за административните нарушения и наказания и други нормативни документи.

(2) Собствениците на червени калифорнийски червеи и пчелни семейства са длъжни да спазват реда и изискванията съответно на Раздел IV и Раздел V от Наредбата.

Раздел IX

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА MECTHATA ВЛАСТ

Чл.20 Кметовете и кметските наместници са длъжни да:

 1. съдействат за организиране изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните като организират изпълнението на разпоредбите на Централния епизоотичен съвет, областната и общинската епизоотични комисии;
 2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;
 3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
 4. организират определяне на терен за загробване на труповете на умрели селскостопански животни, както и събиране на умрели безстопанствени животни;
 5. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани, на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 6. предприемат мерки за недопускане на свободно, безнадзорно движение на животни по улиците на населените места;
 7. определят със заповед маршрута на движение на стадата животни по улиците на населените места, като определят най-краткия път и изключат, доколкото е възможно, централните части и главните улици. В заповедта се определя кой почиства улиците след преминаването на животните;
 8. поддържат и актуализират регистър на постоянните и временните пчелини и пчелните семейства в тях;
 9. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти-лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават екземпляр от списъка на официалния общински ветеринарен лекар, на общинската администрация и такъв поставят на видно място;
 10. при възникване на епизоотично огнище оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните органи;
 11. участват в комисия, назначена от директора на областната дирекция по безопасност на храните за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност;
 12. след съгласуване с РИОСВ, ОДБХ и други компетентни органи и институции определят места за организирано депониране на оборския тор от личните стопанства или изграждат площадки за компостиране, при спазване изискванията на правилата за добри земеделски практики;
 13. осъществяват контрол, правят предписания и съставят актове при установяване на административни нарушения на изискванията на настоящата наредба.

 

ЗАБРАНИ

Чл.21.(1) Забранява се отглеждане на селскостопански животни при условия и начин, които застрашават живота и здравето им, и им се причинява страдание и болка.

(2) Забранява се отглеждане на селскостопански животни в:

 1. животновъдни обекти и сгради, и при условия, които не отговарят на изискванията на Раздел II „Допустимост на отглежданите селскостопански животни и калифорнийски червеи” и Раздел III „Изисквания при отглеждане на селскостопански животни”;
 2. обекти, които са незаконни строежи по смисъла на 3УТ или не се ползват по предназначение;
 3. жилищни сгради;
 4. имоти в близост до представителни обществени сгради и пространства;
 5. дворовете на училища, детски градини, заведения за болнична помощ и социални грижи, територията на спортни обекти, обществени зелени площи в и извън населените места, в това число обществени паркове, градини, гробищни паркове и други озеленени и затревени площи с обществено предназначение;
 6. съсобствени имоти без съгласието на всички съсобственици;
 7. района на вододайни и санитарно-охранителни зони;
 8. общински, държавни и частни имоти без учредено вещно право.

(3) Забранява се изграждане на постройки, включително временно и навеси за отглеждане на селскостопански животни, в общински имоти без разрешение и платена такса за ползване или наем.

(4) Забранява се отглеждане на калифорнийски червеи при условия и ред, които не отговарят на изискванията на Раздел IV „Изисквания при отглеждане на калифорнийски червеи”.

(5) Забранява се отглеждане на пчелни семейства при условия и ред, които не отговарят на изискванията на Раздел V „Изисквания при отглеждане на пчелни семейства”.

(6) Забранява се движение, паша и ползване на местата за водопой на неидентифицирани животни, подлежащи на идентифициране и животни, на които не са извършени задължителните диагностични и лечебно-профилактични мероприятия, предвидени в държавната профилактична програма за опазване здравето на животните.

(7) Забранява се движение на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга.

(8) Забранява се:

 1. паша на животни без надзор или електропастир;
 2. паша в дворовете на училища, детски градини, заведения за болнична помощ и социални грижи, територията на спортни обекти, обществени зелени площи в и извън населените места, в това число обществени паркове, улично озеленяване, гробищни паркове и други озеленени и затревени площи с обществено предназначение;
 3. паша в горски територии без пастир;
 4. паша в поройните и ерозираните горски територии;
 5. паша в горските култури и кладите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;
 6. паша в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;
 7. нощна паша в горските територии;
 8. паша в сервитута на пътищата от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа, както и вътреселищните пътища и улици;
 9. пасищно отглеждане на свине, включително и от „Източнобалканската порода н нейните кръстоски”;
 10. влизане, преминаване и пускане на животни в поземлени имоти, в т.ч. земеделски земи, без собственикът им да има право на собственост или ползване;
 11. отглеждане на животни по начин, който им позволява самоволно да напускат животновъдния обект, както и чужди животни да имат достъп до него.
 1. Забранява се:
 1. Придвижване на животни в и извън населените места без придружител;
 2. Движение на животни по централните улици и покрай обществени сгради, здравни служби, детски и учебни заведения, хранителни магазини и заведения за обществено хранене, освен ако няма друга възможност;
 3. Изхранване на животни с нестерилизирани кухненски отпадъци, продукти от животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата, както и използването на умрели животни за храна на кучета;
 4. Изхвърляне трупове на умрели животни и птици в съдовете за битови отпадъци и върху общински, държавни или частни имоти, включително изоставени;
 5. Клане на животни и обработка на животински продукти и кожи по тротоарите, улиците и други обществени места;
 6. Достъп на животни до замърсени с битови отпадъци терени;
 7. Съхраняване на фураж върху общински терени без разрешение и платена такса за ползване или наем;
 8. Ползване на общински площи за хранене и почивка на животни без разрешение и платена такса или наем.
 1. Забранява се извършването на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в нарушение на нормативните актове за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
 2. Забранява се:
 1. Съхранение, обеззаразяване и оползотворяване на оборски тор по начин, извън регламентираните в Раздел VI от настоящата наредба.
 2. Замърсяване на атмосферния въздух, земната повърхност и почвата, повърхностните и подпочвените води с оборски тор, торова течност и животински екскременти. Депониране на оборски тор, извън определените с чл.12 места.
 3. Съхранение, включително временно на оборски тор върху общински, държавни и частни имоти, без разрешение на собственика им.
 4. Изхвърляне на оборски тор на нерегламентирани места, включително в съдовете за отпадъци, върху общински, държавни и частни поземлени имоти, и във водни обекти.
 5. Натрупване на оборски тор в постройките за отглеждане на животни, както и до границите между имотите.
 6. Внасяне на пресен, неферментирал, необеззаразен оборски тор в почвата.
 7. Замърсяване на водни обекти и вододайни зони с оборски тор.

 

Раздел XI

КОНТРОЛ

Чл.22.(1) Контролни органи по смисъла на настоящата наредба са кметът на Община Дулово, упълномощени от него длъжностни лица, кметовете и кметските наместници на населените места от Община Дулово.

 1. В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняване на констатираните нарушения, като определят срок за отстраняването им.
 2. В случаи, когато се налага, се изиска съдействие от други компетентни органи, например ОДБХ, РЗИ, РИОСВ, РУ „Полиция” и др., както и да се извършват съвместни проверен.
 3. За констатирани нарушения по Наредбата, както и за неизпълнение на дадени предписания, контролните органи съставят актове, въз основа на които Кметът на Общината или упълномощен от него представител издава наказателни постановления.
 4. Установяването на нарушенията, издаването, връчването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(2) При констатиране на престъпление, преписката се изпраща в Районна прокуратура.

 

Раздел XII

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23.(1) За нарушения на разпоредбите на настоящата наредба на виновните лица се налага административно наказание - глоба в размер от 200 до 1000 лева за физическите лица и имуществена санкции в размер от 500 до 5000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.

 1. Размерът на глобата се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
 2. При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер.
 3. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия.
 4. Наказанията се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл.24 При установяване на нарушения, при които са застрашени живота и здравето на животните, или им се причинява болка или страдание, се правят предписания за отстраняване на нарушенията, а при неизпълнение се уведомява ОДБХ или органите на MBP за принудително отнемане в полза на държавата на застрашените животни.

Чл.25 За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в Република България нормативни актове в тази област.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на тази Наредбата:
 1.  "Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.
 2. "Едри преживни животни" са говеда и биволи.
 3. "Дребни преживни животни" са овце и кози.
 4. "Еднокопитни животни" са коне, магарета и техните хибриди.
 5. "Птици" са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в затворени помещения и за лични нужди.
 6. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники и амбулатории.
 7. "Ферми" са животновъдни обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За същите се прилагат разпоредбите и изискванията на Наредба 44 от 20.04.2006г. на M3X за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
 8. "Лияно стопанство" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
 9. "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел добив на суровини и храни за лична употреба.
 10. "Собственик/ползвател на животновъден обект" е физическо или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността или правото на ползване на обекта.
 11. "Биосигурност" е комплекс от управленски и физически мерки, които намаляват риска от проникването, развитието и разпространението на болестите по животните.
 12. "Животновъден обект за отглеждане на свине във фамилна ферма" е обект с въведени мерки за биосигурност за отглеждане до 10 броя свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо;
 13. "Животновъден обект за отглеждане на свине в индустриална ферма" е обект, в който се отглеждат животни при осигуряване на висока степен на биосигурност, механизация н автоматизация на производствените процеси, интензивно отглеждане с цикличност на производството и стандарт на продукцията;
 14. "Животновъден обект за отглеждане на птици във фамилна ферма" е обект, в който се отглеждат над 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици  или над 500 броя бройлери или подрастващи от други видове.
 15. "Калканна стена" е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящата Наредба отменя Наредба № 24 за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Дулово, приета с Решение № 337 по Протокол № 22 от 13.11.2013 година
 • 2. Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, и е съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за животновъдството, Закона за пчеларството, Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
 • 3. По искане на собственици на животни, кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица, издават писмено становище за съответствието на животновъдни обекти на територията на общината с изискванията на Наредбата.
 • 4. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на действащите в Република България нормативни документи.
 • 5. Отглеждане на други видове животни и организми (охлюви, земноводни, влечуги, аквакултури и други), за които се изисква специално разрешение от РИОСВ или други институции се осъществява след получаване на съответното разрешително и при спазване изискванията, съответстващи на физиологичните им нужди.
 • 6. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази наредба да се извърши в 12 месечен срок от влизането й в сила.
 • 7. Настоящата Наредба е приета с Решение № 180 по Протокол № 15/24.11.2020г. на заседание на Общински съвет - Дулово и влиза в сила веднага след приемането й.

 

ИЗТЕГЛИ НАРЕДБА #24