На 22.07.2024г. ще се проведе публичен търг чрез явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

О Б Я В А

На основание Заповед № РД-04-534 / 04.07.2024г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

 1. На 22.07.2024г. да се проведе публичен търг чрез явно наддаване за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-122 (четвърти с планоснимачен номер сто двадесет и две) в квартал 3(трети) по регулационния план на с.Паисиево, с площ от 915,95 кв.м. (деветстотин и петнадесет цяло и деветдесет и пет), находящ се в урбанизирана територия, отреден за ниско етажно жилищно застрояване, описан в АЧОС №1190, съставен на 26.03.2024г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№446, Акт №153, том 2 от 27.03.2024г., при пазарна цена в размер на 9063,80лв. (девет хиляди шестдесет и три лева и осемдесет стотинки) без ДДС, депозит за участие в търга 906,38 лв., стъпка на наддаване 906,38 лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

 1. Депозит за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.
 2. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул. ”Васил Левски” №18.
 3. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 18.07.2024 г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
 4. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 05.08.2024г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00 часа на 31.07.2024 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
 5. Условия: За участие в търг се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търг на еднолични търговци и юридически лица:

1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 

2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;

 1. Документ за внесен депозит;
 2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;
 3. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търг на физически лица:                       

 1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;
 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;
 3. Документ за внесен депозит;
 4. 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
 5. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 04.07.2024 г.                                                   

Общинска администрация Дулово           

гр. Дулово

ИЗТЕГЛИ ОБЯВАТА

На 22.07.2024г. ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот

О Б Я В А

На основание Заповед №РД-04-535 / 04.07.2024г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

 1. На 22.07.2024г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот:
 • Част от имот частна общинска собственост находящ се в с.Яребица, ул.“Първа“ №37, представляващ Пенсионерски клуб масивна едноетажна сграда с площ от 130 кв.м., кв.22, п.I – СНС, по регулационния план на с.Яребица, описан в АЧОС №255/19.08.1999год., отдаваема под наем площ 1 кв.м., пред входа на сградата, с предназначение за поставяне на вендинг автомат за охладени продукти, с първоначален годишен наем в размер на 567,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга  56,70лв., стъпка на наддаване 56,70лв. и начален час на провеждане 10:15 часа.
 1. Депозитът за участие в търга се внася в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.
 2. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.
 3. Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.
 4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17:30часа на 18.07.2024г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
 5. Условия: за участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица:

6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;

6.1.3. Документ за внесен депозит;

6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ;

6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

 1. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 05.07.2024г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17:30часа на 31.07.2024г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.
 2. След сключване на договора за отдаване под наем, наемателят се задължава да заплаща всички разходи свързани с функционирането на поставената кафе-машина – разходи за вода и ел.енергия.
 3. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търга по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.
 4. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

04.07.2024г.                                              

Общинска администрация Дулово          

ИЗТЕГЛИ ОБЯВАТА 

гр.Дулово