Информация за изпълнение на проектните дейности

Информация за  изпълнението на проектните дейности по

Проект „Грижа в  дома в Община Дулово“

по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

Вече 14 месеца, продължава изпълнението на проектните дейности по Проект „Грижа в дома в Община Дулово“  по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“.

След подписано допълнително споразумение за продължение на проекта до 03.11.2024 г., общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 691 205.09 лв.

Изпълнението на проектните дейности разширява възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации. Чрез тях се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които да получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на услуги в домашна среда, като:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални

 услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа

необходимост, лекарства, предписани от специалист, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно

 превенция и профилактика на здравето и социално-значими заболявания;

  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи

 почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

          От стартирането на проектните дейности, почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги получиха 250 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания от общината. Те бяха подкрепени в ежедневните им дейности от 61социални асистенти, получиха здравни услуги и информация относно превенция, и профилактика на здравето и социално-значими заболявания от 3-ма специалисти „Здравни грижи“ и 1 рехабилитатор. Психологическата и мотивационна подкрепа чрез консултации и подкрепящи дейности беше осъществявана от 2-ма психолози, съобразно установената необходимост в оценката на потребностите на потребителите. 

            В началото на м.юли беше проведена поредната супервизия и поддържащо  обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, по предварителен график и програма.

 

Операция № BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Доставчик е Община Дулово. Проекта е финансиран със средства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. за срок не по-късно от 30.09.2025 г.

Целева група:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, вкл. обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволяват основните си жизнени потребности;
  • възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация;
  • самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия и без асистент.

Капацитет: 150 лица от допустимите целеви групи.

Основни дейности:

  • Приготвяне и предоставяне на топъл обяд;;
  • Предоставяне на съпътстващи мерки.

 

Приемът на заявления е отворен. Заявленията се подават в общината.

Контакти:

7650 гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11.

Тел. 0892276214

obshtina@dulovo.bg