ДГ „Щастливо детство“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Градината отваря врати на 06.05.1952 г. в частна къща на арменеца Назарет - само с една група. Постепенно градината се разраства и през 1956г. става полудневна детска градина. През 1960 г. и 1961 г. се разкриват още две целодневни групи, които са настанени други сгради. През есента на 1961 г. започва строежът на сегашната сграда за целодневна детска градина с четири групи.

От 1.11.1962 г. децата са настанени в новата слънчева и просторна сграда. До 1975г. е завършен и дворът на градината с обособени четири площадки за всяка група и е приключило обзавеждането по групи. През учебната 1970-1971 колективът на детската градина печели трето място в V републикански преглед на учебните и учебно – възпитателни заведения.

Детската градина се ръководи от директор и Педагогически съвет. Към момента детската градина функционира с четири възрастови групи в централна сграда и три групи във филиалите в с. Черник и с. Водно.

ПЕРСОНАЛ

За възпитанието, обучението и социализацията на децата в детска градина „Щастливо детство“ се грижат 16 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 1 директор, 1 зам. директор и 14 учители.  Ежедневната дейност в детското заведение се извършва и от 15.5 непедагогически персонал.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Място, където всяко дете се чувства щастливо, разбрано и подкрепяно. Предпочитана среда за децата, където се гарантира тяхното умствено, емоционално,  социално, личностно и здравно развитие. Средище на хора, които обичат професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. Детско заведение на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, допълнителни педагогически услуги, спорт и туризъм, богата образователна, безопасна, екологична среда.

КАПАЦИТЕТ: (брой групи)

Централна сграда: 4 групи.

Филиал с. Черник - 2  групи, филиал с. Водно – 1 група

Директор: Йълдъз Осман

За контакти:

Адрес: гр. Дулово, ул. „Александър Стамболийски“, №20

Телефон за връзка: 0889019020

e-mail: info-1900332@edu.mon.bg

website: https://shtastlivodetstvodg.com/

 

ДГ „Мир“

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

От 01.07.1986г. на базата на ЦДГ № 2 гр. Дулово е разкрита ЦДГ № 5. За директор  е назначена Гергина Желева Недева.  На 01.06.1986г. ЦДГ №5 гр. Дулово се наименова на ЦДГ „Мир”.  От 21.02. 1994 г. е назначена за директор на ЦДГ „Мир” Лейла Моллова.  През 2008 г. ЦДГ „Слънце” с. Поройно е присъединена към ОДЗ ”Мир”. На 01.08. 2016 г. ОДЗ „Мир“ се преименува в ДГ „Мир“. В деня – празник на град Дулово – 14.05. 2018 г., е направена първа копка за новата сграда на ДГ „Мир“ в изпълнение на ПМС на МС за 2,2 млн. лева. Открита е на 15.09. 2021 г. Сградата е на два етажа, разделена на два блока, с 2200 кв. метра разгърната застроена площ. Построена е на общински терен от 3 декара. Градината е с отделни спални помещения и отделни стаи за игри. Отделно има кухня, физкултурен салон, зала за културни прояви. В двора на градината са изградени 4 спортни площадки за всяка група и едно мултифункционално игрище за различни видове спорт.

Към ДГ „Мир“ съществуват и 3 яслени групи, които се помещават в отделна сграда.

ПЕРСОНАЛ

За възпитанието, обучението и социализацията на децата в детска градина „Мир“ се грижат 21 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 1 директор, 1 зам. директор и 20 учители.  Ежедневната дейност в детското заведение се извършва и от 30.5 непедагогически персонал.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Място, където всяко дете се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепяно. Привлекателен център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация. Средище на хора, които професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от постигнатите резултати.

КАПАЦИТЕТ: (брой групи)

Централна сграда: 4 групи за детска градина.

Филиал „Арда“- 4  групи, филиал с. Поройно – 2 групи

Директор: Петранка Димитрова Михайлова

За контакти:

Адрес: гр. Дулово, ул. „Розова долина“, №37А

Телефон за връзка: 0893579564

e-mail: info-1900328@edu.mon.bg

website: https://dgmirdulovo.com/

 

ДГ „Здравец“- с. Чернолик

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

На 01.09. 1971 г. е разкрита Целодневна детска градина в с. Чернолик в къща, намираща се в края на селото. На настоящия адрес, тогава бивша административна сграда на ТКЗС в центъра на селото е преместена през 1984 г. От 01.10. 2008 г. детските градини в селата Златоклас, Правда, Яребица и Руйно се присъединяват към ДГ „Здравец“ с. Чернолик.

ПЕРСОНАЛ

За възпитанието, обучението и социализацията на децата в детска градина „Здравец“ се грижат 17 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 1 директор и  16 учители.  Ежедневната дейност в детското заведение се извършва и от 16 непедагогически персонал.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Повишаване на качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации; ефективност в педагогическите практики. Изграждане на безопасна, сигурна и позитивна образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор на детето и качествено предучилищно образование. Демократично управление на образователната институция чрез комисии, утвърждаващо я  като социо-културен, възпитателен и методичен център за осъществяване на многостранни инициативи.

КАПАЦИТЕТ: (брой групи)

Централна сграда: 2 групи.

Филиал с. Златоклас – 1 група, с. Правда – 2 групи,с.  Яребица – 2 групи и с.  Руйно – 1 група.

 

Директор: Фатмегюл Мехмед

За контакти:

Адрес: с. Чернолик, ул. „Кирил и Методий“, №1

Телефон за връзка: 0892270144

e-mail: info-1900331@edu.mon.bg

website: https://dg-chernolik.com/

 

ДГ „Пролет“- с. Межден

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

            ДГ „Пролет“ с. Межден е открита на 01.01.1975г. неофициално. Преди да се открие ДГ  в селото е  имало само една полудневна група, която не задоволявала нуждите на селото и на училището. Първите копки на детската градина правят прислужниците от ОУ „Стефан Караджа“, в най-горната част на училищният двор, където преди това е било опитно поле на училището

След завършване на сградата се откриват две целодневни групи от 3 до 7 годишна възраст и две полудневни групи. За директор с група е избрана Роса Атанасова Кралева.

 Есента на 1975 г. започнало допълнително пристрояване.  Непосредствено след откриването учителки в ДГ „Пролет“ са били: Стоянка Стоянова Тодорова и Иванка Раданова.

На  01.10.2008 г. в община Дуловос е  обединяват детските градини в седем центъра, с. Межден също е център с филиали с. Колобър и с. П. Таслаково. През учебната 2019-2020 г. към ДГ „Пролет“ с. Межден се обединяват още две изнесени групи с. Раздел и с. Секулово общо групите са шест.

 ПЕРСОНАЛ

За възпитанието, обучението и социализацията на децата в детска градина „Пролет“ се грижат 13 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 1 директор и  12 учители.  Ежедневната дейност в детското заведение се извършва и от 12.5 непедагогически персонал.

 ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Място уютно, спокойно и сигурно, в която децата да бъдат обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране. Създаване на среда, близка до семейната с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите личностни особености,фхарактер и качества. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, квалифицирана педагогическа информация и помощ.

КАПАЦИТЕТ: (брой групи)

Централна сграда: 2 групи.

Филиал с. Колобър – 1 група, с. Таслаково – 1 група, с. Раздел – 1 група и с. Секулово – 1 група.Директор: Шенай Халил

За контакти:

Адрес: с. Межден, ул. „Страцин“, №2

Телефон за връзка: 0897495526

e-mail: info-1900334@edu.mon.bg

website: https://dg-mejden.com/

ДГ „Пролет“- с. Паисиево

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ДГ ”Пролет” с. Паисиево е открита през 1970 г. в приспособени помещения, принадлежащи на ОУ ”Христо Ботев”.  Директор на детската градина е била Величка Славова Николова. От 1983 г. до 1985г. ДГ „Пролет” била прикрепена към ДГ ”Първи юни” с. Окорш. От учебната 1985/1986г. детската градина отново била обособена като самостоятелно учебно заведение. От 01.10. 2008 г. в община Дулово обединяват  детските градини в седем центъра, с. Паисиево също е  център с филиали с. Орешене, с.Боил и с.Долец.

ПЕРСОНАЛ

За възпитанието, обучението и социализацията на децата в детска градина „Пролет“ се грижат 11 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 1 директор и  10 учители.  Ежедневната дейност в детското заведение се извършва и от 9.5 непедагогически персонал.

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

При организиране на всекидневния живот на децата детската градина предлага стимулираща и подкрепяща среда. Водещи са интерактивните игри и ситуации. Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската любознателност, самостоятелност и творчество.

КАПАЦИТЕТ: (брой групи)

Централна сграда: 1 група.

Филиал с. Боил – 2 групи, с. Долец – 1 група, с. Орешене – 1 група

 

Директор: Айшегюл Хасан

За контакти:

Адрес: с. Паисиево, ул. „Дунав“, №2

Телефон за връзка: 0892270114

e-mail: info-1900330@edu.mon.bg

website: https://dgpaisievo.com/

 

 

ДГ „Първи юни“- с. Окорш

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

На 12.10.1982 г. широко отваря вратите си новата целодневна детска градина „Първи юни“. Първите щастливи възпитаници на новата детска градина са били родените през 1976, 1977, 1978, 1979 г. Приети били 108 деца на възраст от 3-7г. разпределени в четири възрастови групи. В нея се обединили колективите на съществуващите до тогава предучилищни заведения на територията на с. Окорш при следния състав:

  1. Виенска Андреева – директор;
  2. Учители: Йорданка Стоянова, Йорданка Кирилова, Ана Балабанова, Тодорка Димитрова, Багряна Шарбанова, Величка Добрева, Станка Костова;
  3. Помощен персонал Мария Михайлова, Мария Кирова, Мария Стефанова, Димитра Великова;
  4. Кухненски персонал - Елена Велева, Иванка Пухтева, Зина Чакърова – домакин, Мария Атанасова – перач,  Спиридон Николов – огняр.

 

ПЕРСОНАЛ

За възпитанието, обучението и социализацията на децата в детска градина „Първи юни“ се грижат 11 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 1 директор и  10 учители.  Ежедневната дейност в детското заведение се извършва и от 9.5 непедагогически персонал.

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Модерно управление на детската градина, съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество. Утвърждаване на детската градина  като среда за културна и възпитателно – образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители

КАПАЦИТЕТ: (брой групи)

Централна сграда: 2 групи.

Филиал с. Вокил – 2 групи, с. Овен – 1 група.

Директор: Хюлия Дургут

За контакти:

Адрес: с. Окорш, ул. „Никола Петков“, №57

Телефон за връзка: 0886716845

e-mail: info-1900325@edu.mon.bg

website: https://dgokorsh.com/