НУ „Светлина“ – с. Поройно

Училище „Светлина“  е единственото начално  училище в област Силистра. Училище с история и традиции, основано през 1882 година.

През 1920 година е построена нова сграда, в която се провеждат учебни занятия и до днес.

В училището учениците се обучават в четири паралелки и две групи при целодневна организация на учебния ден.

Учителите, които работят в настоящия момент в училище са с богат педагогически опит.

На територията на селото няма необхванати деца.

Мисията на училището е да помогне на детето в свободното му развитие, самоусъвършенстването му, богатството на личността му, неговата цялост и хармония като го включи в различни  видове дейности, да разкрие нови форми  на самоизява.

Директор: Павлина Петрова

За контакти:

Адрес: с. Поройно, ул. „Втора“,  №39

Телефон за връзка:  08642 4185

e-mail: info-1900320@edu.mon.bg

website: https://nusvetlina.com/