ОУ „Хр. Смирненски “ – гр. Дулово

ОУ „Хр.Смирненски“ е общинско, неспециализирано, основно, средищно училище. Основното образование в училище се осъществява на два етапа – начален и прогимназиален.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО:

  1. Издигане и утвърждаване престижа на училището и изпълнение на дейностите от Националната програма за развитие на училищното образование.
  2. Повишаване на езиковите и социални компетентности на учениците и умения за учене;
  3. Квалификационно – методически форми на работа, които залагат на обмен на добри практики и практическо приложение;
  4. Подготовка на педагогическите специалисти за индивидуална работа с учениците и повишаване на учебните резултати;
  5. Демократизиране на отношенията в училище чрез делегиране права и персонална обвързаност на учители, ученици и родители при осъществяване на образователните промени. Подобряване на самоуправлението в ученическите колективи.
  6. Привличане на родителите като партнъори в провеждането на интеграционните политики;
  7. Прозрачност на управлението, предвидимост на развитието и стабилност на решенията чрез включване на обществеността в решаване задачите на училището.

Директор:

Доротея Тотева

За контакти:

Адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“, № 17

Телефон за връзка:  0864 2 27 68

e-mail: info-1900314@edu.mon.bg

website: http://smirnenski.bg/

ОУ „Васил Левски“ – с. Яребица

Основно училище „Васил Левски“, с. Яребица е основано през 1986 г. Разположено е между селата Яребица и Руйно. Сградата е триетажна на застроена площ от 1010 кв. м.

По етажите са разположени класните стаи, като на третия етаж се намират компютърните кабинети. Училището разполага с физкултурен салон и спортни площадки, функционира и медицински кабинет.

 В училището се обучават ученици от 1 -7 клас от две населени места- с. Яребица и      с. Руйно. Основното образование в училище се осъществява на два етапа- начален и прогимназиален. Обучението се осъществява на една смяна за всички класове. Утвърди се целодневната организация на учебния ден, като функционират две групи в начален и прогимназиален етап. Училището е на делегиран бюджет.

В училището работят общо 17 души персонал от които педагогическия персонал заедно с директора  е 12 и непедагогически персонал - 5.

За учениците от двете села е осигурен училищен автобус, който се движи по график. На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие чрез всички предвидени възможности- допълнително обучение и консултации, участие в олимпиади и занимания по интереси.

 Спортът в ОУ “В.Левски“, с .Яребица е традиция, като учениците имат изяви и постижения, и винаги заемат призови места при различни спортни състезания - футбол, лека атлетика, шахмат, тенис.

В училището се осигурява качествено образование и подкрепа за развитието и успеха на всеки ученик в сътрудничество с родителите. Запазват се традиционните ценности и се прилагат съвременни образователни методи, които да изграждат компетентни млади хора с нужната подготовка за следващия етап от образователната степен.

Директор:  Кадер Хамит

За контакти:

Адрес: с. Яребица, ул. „Четиринадесета“ №5

Телефон за връзка:  0894419611

e-mail: info-1900313@edu.mon.bg

website: https://ouyarebitsa.com/

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Секулово

ОУ  „Св.Св.Кирил и Методий“с. Секулово  е основно средищно  общинско училище, което отваря врати за своите възпитаници през 1953 година. В над половинвековната си история училището се утвърждава като едно от престижните учебни заведения в общината.

Висококвалифицираният и сплотен педагогически екип се стреми непрекъснато да повишава качеството на образователния процес, да допринася за развитие и изява на интересите и способностите на подрастващите, за формирането на отговорно поведение и толерантни междуличностни взаимоотношения между децата.

 Резултатите са: успешно представяне на учениците в НВО, в ученически олимпиади, спортни състезания, конкурси, активно участие в дейности по вътрешно училищни,общински и национални проекти за ангажиране на свободното време на подрастващите, работещ модел на интегрирано обучение за ученици със специални образователни потребности, и др.

Училището разполага с просторна и съвременна  материално-техническа база:  всички учебни стаи са  оборудвани с мултимедийни проектори, съвременен компютърен  кабинет,  игротека, училищен стол, медицински кабинет, електронна библиотека и др.

Създадена е целодневна организация на учебно-възпитателния процес обхващаща учениците от I до VII клас. С грижа за опазване здравето и живота на децата е обезпечен пропускателен режим в сградата на училището с портиер и видео-наблюдение.

Директор: Магдалена Иванова

За контакти:

Адрес: с. Секулово, ул. „Мир“ №21

Телефон за връзка:  0894419607

e-mail: info-1900304@edu.mon.bg

website: http://ou-sekulovo.com/

ОУ „Д-р П. Берон“ – с. Чернолик

Основно училище „ Д-р Петър Берон“ е едно от десетте  основни училища на територията на Община Дулово. Построено е през 1979 г. като приемник на старото училище в съседната сграда. Сформирани са 7 самостоятелни паралелки. Педагогическата колегия е от 13 висококвалифицирани учители.

 През годините благодарение на Финансиране по Национални програми на МОН и по Европейски проекти са модернизирани класните стаи и административният корпус. Училището има високи постижения в олимпиади по различните предмети и областни конкурси за рецитаторско майсторство, за рисуване и спортни отличия от Зонални първенства.

Функционират клубове по танцово и театрално изкуство на английски език,  Арт клас и волейбол.  Традиционно вземат участие и в конкурси за народно пеене, състезания и турнири.  Педагогическите специалисти участват с лични творби в областта на изкуствата на общински конкурси.

Директор: Гюлсевер  Расим

За контакти:

Адрес: с. Чернолик, ул. „ Кирил и Методий“ №3

Телефон за връзка:  08644 – 2278

e-mail: info-1900312@edu.mon.bg

website:  https://ouchernolik.com

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Черник

За първи път училище на територията на с. Черник се открива през 1912 година  в двете махи на селото-Табаклар и Каралар. Във всяка махала има по една класна стая с по един учител. Към 1922 г. започва строителството на сграда на училище в с. Черник, което е завършено през 1926 г. Училището е построено със средства и доброволен труд на населението. Има само начални класове. През този период обучението на учениците се води на румънски и турски език.

За първи път прогимназия към училището в селото се открива през 1946 година. Тя е единствена в района и в нея се обучават ученици от всички околни селища. Обучението се води на турски и български език до 1970 година. През месец октомври 1978 година е направена първата копка на новата сграда, която се строи в продължение на две години.

През учебната 1981-1982 година на 15 септември се открива новата сграда на училището в с. Черник –четириетажно с 20 класни стаи , в които през съответната година се обучават 415 ученика. 

Директор: Юксел Хамза

За контакти:

Адрес: с. Черник, ул. Детелина №23

Телефон за връзка:  0864/2-22-26

e-mail: info-1900311@edu.mon.bg

website:  https://ouchernik.bg/

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Правда

Началото на българското просветно и културно развитие на с.Правда се слага през есента на 1940 г., когато Южна Добруджа по силата на Крайовската спогодба (от 07.09.1940 г.) минава в пределите на България. Но тогава българската власт не организирва веднага училището в селото, тъй като назначените за тази цел учители не пристигат- мобилизират ги в армията.

Откриването на училището става на 14 февруари 194 2г. с учител Никифор Петков Иванов, родом от с. Стубел, Михайловградско. То било назовано “Средищно народно първоначално училище”. Уредено било в една изоставена къща от изселяни румънски колонисти, а по-късно -в бившето местно румънско училище. Сформирани били 3 смесени отделения /класове/, като Първо отделение било с шест ученика, Трето отделение и Четвърто отделение с по 5 ученика или общо 16 ученика, обединени в една смесена паралелка. На следващата учебна година 1942-1943 г. идва за учителка Мария Декова Дацкова от Разград и учителства до 1947 г.

От учебната 1953-1954 г. училището става  Народно основно училище и се окрива първия прогимназиален клас- 5. клас, с 16 ученика с класен ръководител Хализ Голеш-учител по математика и физика.

От учебната 1960-1961 г. е направено разширение на училищния двор. Състоянието на съществуващата училищна сграда било много лошо и това не давало възможност в нея да се поберат всички деца, подлежащи на обучение. Едва пред 1964 г. била построена допълнителна сграда с 3 класни стаи, която все още неосигурявала места за всички деца и задоволителни условия за резултатна учебно-възпитателна работа. Затова през 1966-1967 г. била построена нова, двуетажна сграда на училището с 12 класни стаи -кабинети/ без хранилища/ по основните учебни предмети, с парно отопление.

През 1978 г. започва строителството на физкултурен салон и столова.

До 1978 г. училището носи името на турския писател Сабахатин Али, а от 1978 г. до 1992 г. -на един от големите български поети-Н. Й. Вапцаров. От февруари 1992 г. училището е преименувано на славянските първоучители светите Кирил и Методий.

Директор: Сениха Ниази

За контакти:

Адрес: с. Правда, ул. „Централна“, № 24

Телефон за връзка:  0894419584

e-mail: info-1900309@edu.mon.bg

website: https://oupravda.com/