Категория: Съобщения

10-syveta-kak-da-pestim-elektroenergiya-1-p-2000_ (1)

Информиране на правоимащите лица по Програмата за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия, приета с РМС №294/23.4.2024 г.

През м. април с Решение на Министерски съвет  беше приета Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия. С последващо РМС №481/4.7.2024 г. беше удължен срокът на действие на Програмата до 31.12.2024 г., а бюджета й беше завишен.

Програмата е насочена към компенсиране на част от разходите за потребена електрическа енергия на небитови крайни клиенти изброени в § 3, ал. 14 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2024 г., а именно- читалища, детски градини и училища, детски спортни школи, молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани вероизповедания.

 Програмата цели смекчаване на икономическите последици от нестабилността на цените на енергийния пазар. Размерът на компенсацията за потребител се изчислява като разлика между средната цена на базов товар на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране, за съответния месец. Компенсацията ще се предоставя чрез Доставчиците, с които крайните клиенти, изчерпателно изброени в § 3, ал. 14 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2024 г. имат сключен договор за доставка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по надлежно издадена фактура от съответния Доставчик.

   Компенсациите по Програмата ще бъдат изплатени до 31 март 2025 г.

Съобщение Дулово_page-0001 (1)

ПОКАНА – Европейски средства за семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии – 17 юли 2024г.

Областният информационен център – Силистра Ви кани на изнесена приемна пред сградата на НЧ “Никола Й. Вапцаров- 1895″в гр. Дулово на 17 юли 2024г./ сряда/ от 10:00ч. до 12:00ч.

Тема: Европейски средства за семейни предприятия, творчески индустрии и занаятчии.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

park-dulovo

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В ГР. ДУЛОВО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Дулово уведомява населението, че започват обработките на зелените площи (паркове, градини, междублокови пространства, детски площадки, стадион) в град Дулово и района на местността „ Аязмото” край село Руйно с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките  ще започнат  на 13.07.2024 г. / събота/ в ранните часове на деня 6:30 ч

Третирането ще се извърши с препарат “Бандит”.

Умоляват гражданите да не навлизат в напръсканите площи през следващите 24 часа.

От Общинска администрация

viber_изображение_2024-07-05_14-24-00-817

Томбола за добросъвестни данъкоплатци 2024 г.

Днес бяха изтеглени печелившите от обявената в началото на месец април томбола за изрядни данъкоплатци, които са заплатили своите задължения за местни данъци и такси до 30.06.2024г. както за 2024г. така и за изминали периоди.
Комисия назначена от Кмета на общината изтегли печелившите. Ето ги и тях:

жътва 1

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- ДУЛОВО ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И НЕОБХОДИМИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯ ФУРАЖ.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО”- Силистра
РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И  ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО”- ДУЛОВО Адрес: гр. Дулово,  ул. „ Васил Левски ” № 6

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО

НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯТ ФУРАЖ

Един от най-пожароопасните периоди в селското стопанство през годината е времето когато се прибират зърнено – житните култури и техният фураж. Периода е характерен с високи среднодневни температури и периоди на дълго засушаване.

От началото на жътвената кампания до 19.06.2024 г., на територията на страната са възникнали 24 пожара, в резултат на които са унищожени 1622 дка. зърнено – житни култури.

Анализите на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през последните пет години показват, че за същия период през 2023 г. са възникнали 3 пожара, при които са унищожени 18 дка, през 2022 г. са възникнали 12 пожара катао са унищожени 616 дка, през 2021 г. не са възниквали пожари и през 2020 г. са възникнали 13 пожара, при които са унищожени 342 дка.

Техническата наситеност с машини през жътвата, наред със своите преимущества създава и някои трудности по опазването на посевите, зърното и тревният фураж от пожари. Колкото повече машини, електросъоръжения, двигатели с вътрешно горене , леснозапалими и горими течности се използват, толкова по-голяма е опасността от възникването на пожари, толкова по-строги и своевременни мерки трябва да се вземат за осигуряване на техническата и пожарна безопасност.

Министерство на Вътрешните работи и Министерство на Земеделието и храните  са разработили , съвместно Наредба № 8121з – 968 от10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи , Обн. Д.В. бр. 105 от 19.12.2014 г., която е задължителна за държавни организации, частни стопани, арендатори, ползватели на земеделски земи и граждани. Същите са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението, при осъществяване на контрол по опазването на зърнените култури и фуражите от пожари.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ, НАЕМАТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ

И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ :

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

2. Да сигнализират съответните държави органи / служби за пожарна безопасност и защита на населението, кметствата / при нарушаване на правилата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до техните земи.

3. Да използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожари в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

4. Да осигуряват земеделската техника и обектите с изискващите се противопожарни уреди и съоръжения.

5. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхранение на фуражи в личните дворове.

6. Да опазват минерализованите ивици и другите противопожарни прегради , естествени и изкуствени водоизточници, пътища за противопожарна техника и др.

7. При жътва в площ над 100 дка да се осигури дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

8. Да не се пали огън и да не се използват открити огнеизточници в земеделските земи.

9. Да не палят по какъвто и да е повод стърнища, слама, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева.

10. Да не се извършват ремонти на аварирала земеделска техника в житните посеви и стърнищата.

11. Допуска се при авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Дулово призовава земеделските стопани, физически и юридически лица, имащи отношение към прибирането на селскостопанската реколта, да проявят висока отговорност при изпълнение на своите дейности в / или в близост до житните масиви за недопускане възникването на пожари. 

20.06.2024 г.                                                     Районна служба “ Пожарна безопасност и

гр. Дулово                                                             защита на населението “ – гр. Дулово

dulovo project (1)

Стартират публични консултации на одобрените концепции за интегрирани териториални инвестиции в Област Силистра

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Силистра, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР), стартира информационна кампания за представяне и обсъждане на двете концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които преминаха първия етап на проверка за административно съответствие и допустимост (АСД). Концепциите са с водещи партньори Община Силистра и Община Тутракан и в тях са включени общо 12 отделни проекта на стойност близо 45 млн. лв. Тази информация бе представена пред местни и регионални медии по време на пресконференция, организирана от ОИЦ-Силистра.

Информационната кампания включва 2 етапа на провеждане: в периода 27 февруари – 11 март ще бъдат публикувани и разпространени унифицирани презентации с кратка информация за съдържанието на концепциите. А от 12 до 20 март ще бъдат проведени и присъствени събития в общините Силистра, Тутракан, Дулово и Ситово с участието на партньорските организации, които да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции. Обществените обсъждания са открити за всички заинтересовани страни и широката общественост и ще се състоят по следния график:

 • Силистра – 12 март 2024 г. (вторник), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Силистра;
 • Тутракан – 15 март 2024 г. (петък), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Тутракан;
 • Дулово – 19 март 2024 г. (вторник), от 10:00 ч., в залата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ Дулово;
 • Ситово – 20 март 2024 г. (сряда), от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Ситово.

В срок до 22 март всички заинтересовани лица ще имат възможност да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепциите и да направят коментари или възражения.

Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

КОНЦЕПЦИЯ С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОБЩИНА СИЛИСТРА № BG16FFPR003-2.001-0041  „Грижа за хората чрез осигуряване на транспортна свързаност, достъп до качествени публични (образователни и социални) услуги, подобряване на градската среда, култура и туризъм, балансиращи и насърчаващи междупоколенческата и междуетническа равнопоставеност в общините Силистра и Тутракан“.

Кратко резюме: Концепцията е разработена с мисъл за населението на общините Силистра и Тутракан – в ученическа, трудоспособна и пенсионна възраст. Включени са мерки и дейности за обновяване на градската среда, образователната и културната инфраструктура с облагородени прилежащи дворни пространства, както и за въвеждане на съвременни форми на експониране на паметниците на културното наследство в община Тутракан с цел привличане на повече туристи в региона. Инвестициите в градската среда целят подобряване облика на града и качеството на живот, надграждане и постигане на синергичен ефект по вече изпълнени инвестиции в тази сфера на територията на община Силистра, като същевременно се подобрява и свързаността със съседните общини и региони. Предвидени са и мерки в сферата на образованието с цел превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции, както и дейности за развитие на дуалната система на обучение. Обновяването на образователната среда, мерките за насърчаване на десегрегацията и преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, както и мерките за развитие на дуалната система на обучение, целят подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението.

Презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1s_CPFpxMLA4XbA71IDrVAkL4q05bRCqc1PRrDZBImA0/edit#slide=id.g2bc9aa0bbe7_1_75

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenWx4hKYpwTi-oWqvGZTJs3jKSjw2E2YPyUEEEaZT5XWh8VA/viewform

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenWx4hKYpwTi-oWqvGZTJs3jKSjw2E2YPyUEEEaZT5XWh8VA/viewform

dulovo project (1)

Покана за участие в процедура за избор на членове за съвет на децата

Община Дулово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

Целта на този Съвет е подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Съставът на Съвета на децата се формира от по двама представители /титуляр и заместник/ на всички  28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, в следните четири направления:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на Община Дулово, а също така да попълни формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо.

Документите на кандидатите – Формуляр и Мотивационно писмо по образец, се подават в Община Дулово до 24 май 2024 г. Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ №18 или по електронен път на адрес: obshtina@dulovo.bg  Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет-страница на Община Дулово.

Прикачени файлове

Документи за кандидатстване

Процедура – Съвет на децата