Над 43 млн.лв. европейски средства в област Силистра

23.12.2016 17:33

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работна среща с журналисти и комуникатори от област Силистра на 22 декември 2016 г. Управителят Ана Караджова обобщи дейността на центъра за 2016 г. на областно и общинско ниво – събития, участници и консултации, направи анонс за предстоящата Национална инициатива на мрежата от ОИЦ през 2017 г. и представи план за провеждане на информационни събития през следващата година.

Експертите представиха обобщена справка на финансираните проекти във всяка община, както и разпределението им по сектори. В област Силистра се изпълняват проекти на обща стойност над 43 млн. лв., като най-много средства са договорени в община Силистра – над 17 млн. лв. Следва община Тутракан с малко над 11 млн. лв. Разпределени по сектори, най-голям е делът на инфраструктурните проекти (42,24%), следван от проекти в селското стопанство (34,79%). Общините като бенефициенти заемат дял от 43%, Агенция пътна инфраструктура – 12 %, а останалите проценти се разпределят между различни други бенефициенти – фирми и земеделски стопани.

Журналистите бяха запознати и с възможностите по ЕСИФ през 2017 год. по всяка оперативна програма. От началото на 2016 г. експертите от ОИЦ-Силистра предоставят информация и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която представлява интерес за много голяма част от населението на областта, предвид развитата земеделска дейност в района. През годината се очакват мерки за модернизиране на малки стопанства, създаване на стопанства на млади фермери и инвестиции в преработка на продукти, неземеделски и горски мерки. Предстоят множество информационни срещи във всички общини от област Силистра за разясняване на отворени процедури за кандидатстване с проекти.

Срещата приключи с пожелание за продължаване на ползотворното сътрудничество между ОИЦ-Силистра и представителите на медиите от областта. Участниците бяха изпратени със забавни коледни късмети и с призива „Да информираме ЗАЕДНО!“.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.