ОБЯВА

03.10.2016 17:51

Image removed.

 

 

I.Община Дулово обявява свободни работни места за длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.002-0288  „Независим живот за гражданите на Дулово”, финансиран  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MPО001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020

 

-           Ръководител Звено – 1брой сключен срочен договор по КТ за срока на договора по 8 часов работен ден;

-           Технически сътрудник – 1брой сключен срочен договор по КТ за срока на договора по 8

1.Изисквания към кандидатите:

- Образование – висше;образователно-квалификационна степен „бакалавър”

- Предпочитана специалност – социални дейности, хуманитарни дейности, информатика;

2.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Компютърна грамотност;

-Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността

-Умение за самостоятелна работа и работа в екип;

-Способност за бързо и адекватно решаване на проблеми.

3.Необходими документи за кандидатстване:

-Заявление за постъпване на работа /по образец/може да бъде изтеглено от сайта на Община Дулово;

-Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

-Автобиография;

-Свидетелство за съдимост;

-Медицинско свидетелство за работа;

-Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;

-Копие от трудова книжка.

4.Характер на работата:

Реализиране на дейности по приемане на документи на кандидати за доставчици на социални услуги и потребители,  дейности по проверка на качеството на предоставяните социални услуги. Правилно водене и съхраняване на документацията на звеното. Изготвяне и актуализиране на индивидуалните планове на потребителите. Оценка на потребностите.

5.Срок на подаване на документите  -  от 04.10.2016г. до 06.10.2016г. – 16.00ч. в Общинска администрация, гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18

6.Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа:

- Оценка по документи;

- Интервю

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на сайта на Община Дулово.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.10.2016г. от 10.00часа в зала №13  на Общинска администрация, гр.Дулово

Прикачени файлове