ОБЯВА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“

06.10.2016 18:21

ОБЯВА

ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“

 

Община Дулово обявява прием на документи за кандидати за доставчик на социалната услуга „Личен асистент” и „Домашен помощник” и прием на документи за потребители на социалната услуга  „Личен асистент” и „Домашен помощник” попроект „НезависимживотзагражданитенаДулово“, договор BG05M9OP001-2.002-0288  попроцедуразадиректнопредоставяненабезвъзмезднафинансовапомощ BG05MPО001-2.002 „Независимживот“, Оперативнапрограма „Развитиеначовешките ресурси“2014–2020

 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПОДАВАТ ПРЕД ДОСТАВЧИКА ОБЩИНА ДУЛОВО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

 

1.     Заявление за постъпване на работа

2.     Копие от документ за самоличност и оригинал за справка

3.     Автобиография

4.     Свидетелство за съдимост

5.     Медицинско свидетелство за работа

6.     Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка

 

 

 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПОДАВАТ ПРЕД ДОСТАВЧИКА ОБЩИНА ДУЛОВО СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 

 

1.     Заявление за постъпване на работа

2.     Копие от документ за самоличност и оригинал за справка

3.     Автобиография

4.     Свидетелство за съдимост

5.     Медицинско свидетелство за работа

6.     Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

    1.Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител

    2.Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

     3.Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка;

      4.Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

      5.Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от доставчика на услугата;

6.Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

1.     Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител;

2.     Копие от документ за самоличност и оригинал за справка;

3.     Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка

4.     Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

5.     Писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от доставчика на услугата

6.     Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);

 

 

 

 

 

 

Документите ще се приемат в работните дни от 10.10.2016г. до  18.10.2016г. в часовете от 9.00 до 17.00ч. в Звено за почасово предоставяне на услуги в гр.Дулово, ул.”Кирил и Методий” №11 /бивше общежитие на СУ „Васил Левски”/

 

Прикачени файлове