ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

08.11.2016 12:00

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в гр.Силистра за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Процедурата е насочена към създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия. Чрез нея се цели улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи посредством създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Допустими кандидати са социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

Предвидената безвъзмездна финансова помощ е до 100% за проекти от 50 000 лв. до 391 166 лв. Общият бюджет на процедурата е 15 000 000лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05 януари 2017 г., 17:30 ч. чрез ИСУН 2020.

Срещите ще се проведат на 10 ноември (четвъртък) и 11 ноември (петък) 2016 г. от 10:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра и са открити за медии.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.