ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

17.07.2017 19:42

Image removed.Image removed.

 

гр. Дулово, ул.„Васил Левски” №18, тел.: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20, dulovokmet@abv.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ДУЛОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ Д-Р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

ОТНОСНО: Приемане на „Програма за управление дейностите по отпадъците на Община Дулово за периода 2017-2020г.”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Дулово е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 2017–2020г. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.

Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на отпадъците са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.

Програмата за управление на отпадъците е и в съответствие с „Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед №АД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към тях.

Основната цел на представената Програма е намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци, изпълнение на нормативните изисквания при поносими разходи за населението на Община Дулово в периода й на действие

Въз основа на подробните характеристики е направен анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), който е предпоставка за формиране идеята за управление на отпадъците на общината, целите и приоритетите на програмата.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Дулово на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52 от Закона за управление на отпадъците да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

приема „Програмата за управление дейностите по отпадъците на Община Дулово за периода 2017-2020г.”

 

 

С уважение,

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

Съгласувал:

Юксел Исмаил – зам.-кмет

 

Изготвил:

Баязит Алиш – гл. специалист „Екология”