ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

14.02.2018 10:50

През месец януари 2018 г.  продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Дулово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През изминалия период нуждаещите се потребители  продължават да получават медицинска грижа на ниво медицинска сестра, която извършва посещения по домовете на 110 потребители. Медицинските грижи включват измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), както и други манипулации, допустими в домашни условия. Медицинският специалист провежда и консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, дава напътствия за предпазване от развитие на декубитуси. При необходимост осъществява връзка с личния лекар на потребителя.
       Всеки месец продължава предоставянето на групова и индивидуална супервизия на персонала. Супервизиите дават възможност на преките доставчици да бъдат изслушвани, да разсъждават в обстановка на конфиденционалност. Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа на нуждаeщите се потребители и на  техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.
      Ежемесечно се посещават домовете на  потребителите  с цел осъществяване на вътрешен контрол по предоставяне на услугата. При тези посещения  потребителите изказват пред екипа  своята удовлетвореност от ползването на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”.

В края на м.февруари е планирано и второто поддържащо/надграждащо обучение на личните асистенти и домашни помощници. Целта на обучението е участниците да надградят знания, умения и опит, необходими за качественото предоставяне на услугите  в домашна среда на хора с увреждания и техните семейства, и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.  Доставчиците ще обогатят своите знания за професионалния стрес, симптомите и необходимите мерки за превенция, ще овладеят нови техники и похвати в работата за справяне в кризисни ситуации.