ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

01.05.2018 08:20

На 30.04.2018г. приключва  изпълнението на Проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, договор BG05M9OP001-2.002-0288  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.

Проектът , на стойност  874 977.80 лева, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът за изпълнението на договора беше 19 месеца, считано от 01.10.2016 година.

         В изпълнение на проекта бяха предоставяни почасови интегрирани социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”,  медицинска, мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите в зависимост от установените индивидуални потребности и супервизия на персонала, който беше назначен към Звеното за почасово предоставяне на услуги.

По време на проекта социалните услуги се предоставяха на 150 потребители от община Дулово.

Постигната беше общата цел на проекта, а именно подобрено  качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания, чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им , съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Предоставена беше възможност за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.