МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

20.11.2019 14:03

На основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища”.

      Проектът на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища” е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинска собственост.     

      1.Причини, които налагат приемането на наредбата:

      1.1.Отменена Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища с Решение №27/11.04.2019г на Административен съд, гр.Силистра;

      1.2. Необходимост от определяне на условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

      2.Цели, които се поставят:

      2.1 Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища;

      2.2 Контрол върху действията на общинска администрация;

      2.3 Целесъобразно и законосъобразно разпореждане с наличния жилищен фонд.

      3.Очаквани резултати:

      3.1 Прозрачност на процедурите по картотекиране, настаняване на наематели и продажба на общински жилища.

      4.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      Прилагането на новата Наредба не е свързано с финансови разходи на общината

      5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

      Предложения проект  на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища” е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинска собственост, който подлежи на издаване от Общинския съвет, като орган на местното самоуправление. Приложими са разпоредбите на чл. 3, т. 1 , във връзка с т. 2, чл. 4 от Европейската харта за местно самоуправление и съответства  с правото на Европейския съюз.

 

 

      Забележка:

      Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законно установения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Дулово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на:  e-mail: dulovokmet@abv.bg или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Дулово на адрес ул.”Васил Левски” №12