НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

07.04.2020 17:33

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ  

      ЗМСМА, ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ; ЧЛ.11,АЛ.1,ЧЛ.28,АЛ.1 ОТ ЗНА.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ДОКЛАДНА- ЗАПИСКА; ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА/ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ДУЛОВО, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ , В ТОВА ЧИСЛО И ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ №3/.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ДОКЛАДНА- ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

     - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11     

     - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

 

   

 ДО

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ГР. ДУЛОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Д-р Юксел Осман Ахмед- Кмет на община Дулово

 

 

      относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №11        

                      за определянето и администрирането на местните такси и цени на   

                       услуги на територията на община Дулово

 

                            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

      Наредба  №11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на   услуги на територията на община Дулово е приета с Решение № 353/05.03.2003 г., изменена и допълнена с Решения №№ 43/17.03.2004г., 215/23.12.2005г.,№ 315/31.01.2007 г. , 188 по Прот.№13 от 30.01.2009 г. , Решение № 185/30.01.2009г. по Прот.№13, Решение № 275 по Протокол № 18/02.09.2009г., Решение № 333 от Прот.№25/21.12.2009г., Решение № 424 от Прот.№ 32/31.05.2010г., Решение № 515 от Прот.№ 43/27.01.2011г., Реш.№ 18 по Прот.№ 4/28.12.2011г., Реш.110 по Прот.№ 10/15.06.2012г., Реш.№ 170 по прот.№12/25.09.2012г., Реш. № 268/27.05.2013г., Реш.№ 314/04.10.2013г., Реш.№ 338/13.11.2013г., реш.№370/15.12.2017г. на Общински съвет - Дулово. 

 

          Съгласно чл.17,ал.1 от наредбата, таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове : до 30юни и до 30октомври на годината, за която е дължима. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

Както Ви е известно със закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13март 2020г. В сила от 13.03.20220г. до отмяна на извънредното положение

Обн.ДВ.бр.28 от 24март 2020г.,  с параграф 26/в сила от 24.03.2020г./ е прието, че през 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

В тази връзка и с цел уеднаквяване на сроковете за ползване на отстъпка за посочените данъци и таксата за битови отпадъци, предлагам следното

 

                                                           РЕШЕНИЕ:

 

  I.  На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА; чл.9 от ЗМДТ ; чл.11,ал.3 от ЗНА и във връзка с §26 от закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13март 2020г. В сила от 13.03.20220г. до отмяна на извънредното положение обн.ДВ.бр.28 от 24март 2020г. Общински съвет- Дулово приема    Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

 

§1 . През 2020г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата , предплатили до 30юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

 

 

     Д-р Юксел Ахмед:

     КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО    

 

 

     Изготвил: Мюмюн Неджиб:

    Директор дирекция „Местни приходи”