НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово

04.10.2016 19:19

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

№18

 

за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово

 

 

/приета с Решение № 377 по Протокол №24/10.02.2014г., изм.и доп.с Реш.№ 149 по Протокол № 11/27.09.201. на Общински съвет –Дулово/

 

 

 

 

 

 

ФЕВРУАРИ, 2014 година

 

 

 

Раздел І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1) С тази наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и се уточняват функциите на общинската администрация и общинския съвет по отношение спазването на централните законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи бюджетния процес в община Дулово.

(2) Наредбата е разработена в съответствие със Системата за финансово управление и контрол в общината. С нея се регламентира и управлението на извънбюджетните средства на общината.

(3) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет, кметовете и общинската администрация, в съответствие със законовите разпоредби и спазването на принципите на:

1. отчетност и отговорност – бюджетните средства се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;

2. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

3. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;

4. ефективност - степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността й;

5. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация.

6. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;

7. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство.

(4) Оперативното управление на бюджета се осъществява от дирекциите, отделите и счетоводството на общината.

Чл.2.(1) Бюджетът на Община Дулово е годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно закона за публичните финанси.

/ Обнародван  в ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г./

(2) Бюджета включва всички постъпления и плащания за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства

(3) Кмета на Община Дулово организира и ръководи съставянето на тригодишната прогноза за местни дейности и внасянето й в общински съвет, както и съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината;

(4) Кмета на общината възлага с изрична заповед разработването и утвърждава вътрешните правила за организация на бюджетния процес.

Чл.3.(1) Чуждите средства се администрират и управляват от Община Дулово чрез сметка за чужди средства.

(2) Сметката за чужди средства е финансово-правна форма за получаване, съхраняване, разпределяне и разходване от общината на чужди средства.

Чл.4.(1) Първостепенният разпоредител с бюджет е разпоредителя, който съставя, изпълнява и отчита бюджета. Първостепенен разпоредител с бюджет е кмета на общината.

(2) Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината се определят от общинския съвет по предложение на кмета при внасяне на проектобюджета.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл.5. Бюджета на общината и бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години се приема от общински съвет по реда на тази наредба.

Чл.6. Кмета на общината е отговорен за изграждането, функционирането и отчитането на системите за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство.

 

Раздел II

 

ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА

 

Чл.7. Общинския съвет и кмета при съставянето на тригодишната прогноза за местни дейности и съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила от закона за публичните финанси.

Чл.8. Средно срочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл.9.(1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за прогнозирания средно срочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на община Дулово, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл.10./изм. и доп..с Реш.№ 149/27.09.2016г./(1)  Годишният размер на плащанията по общинския дълг на общината във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) /изм., с Реш.№ 149/27.09.2016г./ Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнение на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) /доп., с Реш.№ 149/27.09.2016г./  В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор „Държавно управление” .

(6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 4 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл.10а. /нов, с Реш.№ 149/27.09.2016г./   Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините, социално осигурителните фондове и други субекти, които попадат в сектор „Държавно управление” и притежаваните от тях активи под формата на дългови инструменти, включително за техните намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции от общините.

Чл.11. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 12. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

 

Раздел III

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 13. Общинският бюджет се управлява от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и определените със заповед на кмета разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен.

Чл. 14. Общинският бюджет осигурява парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл. 15. Общинският бюджет включва:

1. приходи от:

а) местни данъци - при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси - при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения.

2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи.

3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетно салдо;

5. финансиране;

Чл. 16. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.

 

Раздел IV

 

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Чл. 17.(1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинския бюджет и държавния бюджет, се определят със закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) /Изм./ Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на този закона, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет.

Чл. 18.(1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви трансфери;

д) финансови компенсации от държавата.

2. временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят въз основа на закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" се предоставят в срокове, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 19.(1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 20.(1) Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината.

(2) Размерът на общата изравнителна субсидия не може да бъде по-малък от 10 на сто от отчета на собствените приходи на общината по последния годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета й.

Чл. 21. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за общината се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 22.(1) При извършване на промени по реда на закона за публичните финанси размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

 

Раздел V

 

СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ

ТРИ ГОДИНИ И НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 23. /доп.с Реш.№ 149/27.09.2016г./(1) С тази наредба се приемат условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите на закона за публичните финанси.

(2) Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза за следващите три години и на бюджета на общината при спазване на указанията на Министъра на финансите по изпълнението на бюджетната процедура.

(3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

2. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната

динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

3. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т.2 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата ;

4. /нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г.// общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели ;

5. /нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г./ приходите, разходите и останалите показатели по чл.14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чийто операции и средства не са включени в общинския бюджет ;

Чл. 24.(1) Кметът разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. указанията на Министъра на финансите ;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила, определени в този Наредба;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.

(2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 25.(1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл.15 от тази Наредба със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средно срочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с община Дулово, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 24, ал. 2 от тази Наредба;

2. указанията на Министъра на финансите;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности ;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози.

(2) / Отм. – ДВ, бр. 43 от 2016г. /

(3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на Министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 23, ал. 3 от тази Наредба.

(4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 23, ал. 3 от настоящата Наредба в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

(5) /нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г./ Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(6) /нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г./  В рамките на срока по ал.4 кмета на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането  най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

 

Раздел VI

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 26. (1) /Изм. с Реш.№ 149/27.09.2016г.// Проектът за бюджет на общината се разглежда по ред, определен от общинския съвет.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 15 от Наредбата в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.

(3) решението по ал. 2 на общинският съвет за приемане на бюджета включва:

1. основания;

2. обем на приходната част, в т.ч. разпределен по видове приходи;

3. обем на разходната част, в т.ч. разпределен по бюджетна класификация;

4. приоритети на разходите;

5. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи-/капиталов списък/;

6. допълнителни условия определени със закон или друг нормативет акт;

7. правомощия на кмета.

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 5, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет.

    (5) /нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г./ С Решението по ал.2  общинския съвет одобрява  и :

1.     Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупане през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходите не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограниченията не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2.     Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на тодината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; аграничението не се прилага за ангажиментите за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

(6) /нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г./ При разглеждането от общинския съмет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

Чл. 27. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 28. По предложение на кмета и по решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.

Чл. 29. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до10 работни дни след приемането му от общинския съвет. Кмета на общината представя приетия общински бюджет на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането. На Министерството на финансите и Сметна палата се предоставя и информация за одобрените показатели по чл.26, ал.2 от Наредбата по ред, определен от министъра на финансите.

Чл.29 а. /нов, с Реш.№ 149/27.09.2016г./ При неспазване на срока по чл.26, ал.2 от Наредбата, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинския съвет приеме бюджета на общината.

Чл. 30. (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по закона за публичните финанси .

(2) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

 

Раздел VII

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ

СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.31.(1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, Дирекциите “Финанси” и „Местни приходи”,  ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(3) Приходите по общинския бюджет се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

(4) С цел изпълнение на неданъчните приходи в частта приходи от дивиденти, кметът на община Дулово има право да назначава проверки в търговските дружества със 100 % общинско участие за извършване на контрол по управлението на дружествата и спазване на финансовата дисциплина.

(5) Дирекция “Финанси” на общинската администрация разпределя одобреният от общинския съвет бюджет по пълна бюджетна класификация.

(6) Собствените приходи, с изключение на такса битови отпадъци /ТБО/, не са целеви и се разходват по общия ред, съгласно приетите приоритети на разходната част.

(7) С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от който е предоставен заемът.

(8) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на населението.

(9) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 8, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 32.(1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на закона за публичните финанси и по реда на закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 22, ал. 2 от настоящата Наредба, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 33, ал. 1, т. 1 от тази Наредба.

(3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

Чл.33.(1) При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през годината и при спазване на общия размер на бюджета, общинския съвет може да оправомощи кметът на общината да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местни дейности да прехвърля бюджетни кредити от една дейност или от една в друга дейност,в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер .

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1 кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променения бюджет по определен от общинския съвет ред в съответствие с правилника за работа на общинския съвет.

Чл. 34. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл.35.(1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общината фискални правила и ограничения по закона за публичните финанси.

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл. 36. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 37.(1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл.38.(1)Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал.1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи задължения.

Чл.39. Кмета на общината представя в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.

Чл.40.(1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

(2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции за полугодието.

(3) Кметът на общината представя информацията по ал. 2, в Министерството на финансите.

(4) Кметът на общината информира периодично местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз по ред, определен от общинския съвет.

 

Раздел VII a /нов, с Реш.№ 149/27.09.2016г.///ДВ, бр.43 от 2016г./

 

1. Общини с финансови затруднения

 

 Чл. 40а. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от следните условия:

1.     не се постигат фискалните цели и не се спазват фискалните правила по чл. 30-32;

2.     наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средносрочния размер на отчетените разходи за последните четири години;

3.     наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средносрочния размер на отчетените разходи за последните четири години;

4.     наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;

5.     бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;

(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл.130ж, ал.1 общини с финансови затруднения.

 Чл. 40б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за периода от една до три години.

(3)  В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

Чл.40в (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 40а.

(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 40а министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действия по чл. 40д,  ал.2.

Чл.40г. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по прилагането на чл. 40а, ал.1 , които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.

(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.

 

2.      Откриване на процедура по финансово оздравяване

 

Чл. 40д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл.40а, ал. 1 към края на предходната година.

(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл.40а, ал. 1, кметът на общината в седемдневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

(3) В десетдневен срок от уведомяването по ал. 2 общинския съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници :

1. открива процедурата за финансово оздравяване;

2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни;

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинския съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

(6) Кметът на  общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 40а, ал.1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

 

3.      План за финансово оздравяване на общината.Изпълнение на плана.

 

Чл. 40е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:

1.     Система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси:

2.     Индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч.: мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала и график за изпълнението им;

3.     Управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяване на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4.      Оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5.      Други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината;

(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва :

1.      Мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2.      Мерки за повишаване на събираемостта на приходите;

3.     Времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане;

(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 40ж, ал.1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.

(5) След приемането от общинския съвет плана по ал.4 се изпраща на министъра на финансите;

(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

 

4.      Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

 

Чл. 40ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чийто планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите.

(2) Временните безлихвени заеми по ал.1 се отпускат при условие, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.

(3) За заемите по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.105 и 106 от ЗПФ.

Чл. 40з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 40ж.

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинския съвет, единствено след предварително съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем, или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30 дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

Чл.40и. В случаите по чл. 40ж, ал.1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнение на плана по чл.40е. При отклонение от постигането на целите на плана министъра на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 40ж., ал.1, когато е предвидено предоставянето му на отделните траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината, относно причините за това неизпълнение.

Чл.40к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл.40ж, ал.1, когато се установи трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнение на плана по чл. чл.40 е са постигнати :

1.      Намаление на просрочените задължения;

2.     Първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;

3.     Устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;

4.      Повишена събираемост на собствените приходи;

5.     Намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер;

(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по рано от 6 месеца, след приемането на плана за финансово оздравяване.

(3) към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

 

6.      Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината.

 

Чл.40л. (1) По предложение на кмета на общината общинския съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване чрез финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет се съгласува предварително с министъра на финансите.

 

Раздел VIII

 

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл.41. (1)/нова, с Реш.№ 149/27.09.2016г./ Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на :

1.     Изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2.     Показателите по чл.15 за всички контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и динамиката и текущото състояние на техния дълг.

(2) Кметът на общината представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината по ал.1, т. 1 за полугодието.

(3) /Изм.и доп., с Реш.№ 149/27.09.2016г./ Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася в срок до 31 август на следващата бюджетна година за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметна палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет.

(4) Кметът на общината информира периодично местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз по ред, определен от общинския съвет.

Чл.42. (1) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по чл.41, ал.3 от тази Наредба от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 /седем/ дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

(2) /Изм., с Реш.№ 149/27.09.2016г.// Общинският съвет след обсъждането по ал. 1 приема отчета по чл.41 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(3) Приетият отчет по ал. 2 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз се публикуват на интернет страницата на общината.

 

Раздел IX

 

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (СФУК)

 

Чл.43(1). Кметът на общината прилага система за финансово управление и контрол на бюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.

(3)Системата за финансово управление и контрол (СФУК) е създадена за предварителен и текущ вътрешен контрол върху дейността на органите на местното самоуправление и общинската администрация по управлението на бюджетните средства на общината, както и на имотите и вещите - общинска собственост.

(4)СФУК цели да се съблюдава законосъобразността, целесъобразността и спазването на принципите за икономичност, ефективност и ефикастност при прогнозирането и управлението на бюджетния процес.

(5)Основната задача на СФУК е предотвратяването, отстраняването и възстановяването на вреди и загуби, както и разкриването на резерви и допълнителни финансови средства за общинския бюджет.

(6) СФУК обхваща всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на общината в следните направления:

1. събирането на собствените приходи по бюджета /без тези по чл.15, т.1 от ЗПФ /;

2. усвояването на целевите субсидии от републиканския бюджет;

3. набирането и изразходването на средствата по бюджета;

4. отчитането на бюджетните средства;

5. разходването на средствата по дейности, съфинансирани по програми на Европейския съюз и други международни фондове;

6. приложението на наредбите относно придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост;

7. финансовите взаимоотношения на общината с търговски дружества с общинско имущество и с общинските предприятия.

Чл.44.(1)Съгласно указанията на контролните органи, като елемент на СФУК функционира подсистема за управление и контрол на обществените поръчки с цел унифициране провеждането на процедурата по ЗОП и предотвратяване на незаконосъобразни действия и несъответствия със законовите и подзаконовите актове.

(2) Като елемент на СФУК функционира подсистема за прилагане на СФУК на приходите от разпоредителни сделки с общинско имущество,която се въвежда с цел унифициране на процедурите по цялостен контрол на приходите от общинска собственост.

Чл.45.(1) Неразделна част на СФУК са одитните пътеки за управление и контрол на средствата от структурните фондове на Европейския съюз.

(2) Одитните пътеки включват:

- процедури по подписване на договори и споразумения (поемане на задължение) за финансиране;

- процедури за заявяване и разходване на средства (предварителен контрол и система на двойния подпис);

- процедури по потвърждаване на разходите от разплащателния орган, съгл.чл.9 от Регламент 438/2001 на ЕС;

- процедури за провеждане на търгове за изпълнители;

- процедури за отчитане на средствата по проектите;

- процедури за оценка на резултатите и издаване на декларация за валидност съгл.чл.15 от Регламент 438/2001г;

- процедури по обучение на служителите за управление на средствата от ЕС и др.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово е приета на основание чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  с Решение № 377  по Протокол № 24/10.02.2014г.  на Общински съвет-Дулово.

§ 2. Настоящата наредба отменя досега действащата Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,   приета с Решение №122/26.09.2008г., изменена и допълнена с Решение № 176/22.11.2012г. на Общински съвет-Дулово.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО: ………………….

                                                       /инж.Сезгин Галиб/