Р Е Ш Е Н И Я 1 от 11.11.2019 година

03.12.2019 12:27

 

                                                                                              Р Е Ш Е Н И Е   № 1

от  11.11.2019 година

 

за избиране на председател на Общински съвет – Дулово

за мандат 2019/2023

 

 

 

 

На основание чл. 21. ал.1, т.3, чл. 23, ал. 3, изречение второ и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Дулово

 

РЕШИ:

 

Избира НЕВХИС ЛЮТФИ МУСТАФА за Председател на Общински съвет – Дулово

за мандат 2019/2023.

 

 

Решението е прието на заседание на Общински съвет-Дулово, проведено на 11.11.2019 година, Протокол № 1, по т.1 от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Дулово.

 

 

 

 

 

Председател на

Общински съвет-Дулово: …………………….

                                        /инж.Невхис Мустафа/