СПИСЪК на кандидат- потребителите на социални услуги, предоставяни по проект «Независим живот за гражданите на Дулово», според получената крайна оценка на потребностите

16.11.2016 14:10

 

Image removed.

 

 

СПИСЪК

на кандидат- потребителите на социални услуги, предоставяни по проект «Независим живот за гражданите на Дулово», според получената крайна оценка на потребностите

ИМЕ

ЕГН

АДРЕС

ОБЩА ОЦЕНКА

(сбор от резултатите по критерии доход, социална среда и интереси и медико- социално състояние)

ПРЕПОРЪЧВА

СОЦИАЛНА УСЛУГА НА I ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

1

Недю Ников Николов

3107215566

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №76

25

ДА

2

Мария Неделчева Петрова

3508275590

гр. Дулово ул. Славянска №22

25

ДА

3

Емел Гюрсел Адил

9410235575

с.Правда, ул.”Васил Левски” №12

25

ДА

4

Семра Бюрхан Хабил

8307075579

с. Яребица ул. Петнадесета №5

24

ДА

5

Джевдет Халил Сермез

6004055620

гр. Дулово ул. Отец Паисий 31

24

ДА

6

Анифе Касим Бекяр

4201155655

с. Черник ул. Мадара №5

24

ДА

7

Хатидже Мухарем Хаджиолу

3506105635

гр. Дулово ул. Христо Ботев №214

24

ДА

8

Сидика Хабил Борби

2703155617

с. Овен ул. Първа №37

24

ДА

9

Йовка Недева Илиева

4502035594

гр. Дулово ул. Одрин №46

24

ДА

10

Назмие Ахмедова Хашимова

3410185658

гр. Дулово ул. Васил Левски №2

24

ДА

11

Ахмед Юксел Хюсеин

9507015624

с. Черник ул. Люлин №60

23

ДА

12

Ваня Георгиева Димитрова

6011045610

с. Межден ул. Гергана №2

23

ДА

13

Мюршиде Халил Салим

3411195579

с. Черник ул. Люлин №43

23

ДА

14

Ресмие Али Сали

4403295695

с.Черник, ул.”Шести май” 73

23

ДА

15

Лара Илкер Хакъева

1144190990

с. Златоклас ул. Първа №6

23

ДА

16

Петър Ангелов Петров

6004035562

с. Върбино ул. Втора №3

23

ДА

17

Ебадула Еюб Салим

3501015586

с. Черник ул. Люлин №73

22

ДА

18

Марина Христова Тодорова

2912115574

с. Окорш ул. Н. Петков №46

22

ДА

19

Сали Раим Карасали

3902075584

с. Водно ул. Трета №9

22

ДА

20

Айше Ремзи Мустафа

4508255596

с. Поройно ул. Шеста №4

22

ДА

21

Йордана Русева Вълчева

3303095599

гр. Дулово ул.Пирин №15

22

ДА

22

Петра Георгиева Митева

3808295617

 гр. Дулово ул. Шипка №29

21

ДА

23

Тодор Крумов Тодоров

5109165581

гр. Дулово ул. Г. Бенковски №12

21

ДА

24

Наджие Мехмед Мустафа

2903055615

гр. Дулово ул. Камчия №12

21

ДА

25

Пати Салим Амуджа

9201085599

гр. Дулово ул. Отец Паисий №2

21

ДА

26

Мехмедали Абедин Мехмед

4207305644

с. Черник ул. Детелина №2

21

ДА

27

Хамид Алиш Исмаил

5812115600

с. Черник ул. Шейново №33

21

ДА

28

Музафер Исмаил Коджуклу

6302025606

с. Черник ул. Шейново №58

21

ДА

29

Айше Реджеб Руфад

4907315571

с. Овен ул. Трета №6

21

ДА

30

Фикрет Ахмед  Абтула

3702185584

с. Руйно ул. Четвърта  №39

21

ДА

31

Мария Стоянова Иванова

2303065593

с. Межден ул.Страцин №12

21

ДА

32

Георги Петров Петров

5908175645

с. Грънчарово ул.Втора №69

21

ДА

33

Стойка Радева Христова

3502255576

с. Межден ул. Пею Яворов №25

21

ДА

34

Стоян Георгиев Стоянов

6801025560

с. Окорш  ул. Ахелой №11

20

ДА

35

Ахмед  Турхан Шефкет

9905245601

с. Полк. Таслаково ул. Пета №5

20

ДА

36

Фатме Яшар Юсуф

4707245693

с. Черник ул. Люлин №81

20

ДА

37

Хасан Шефкет Ибрям

3103175608

с. Черник ул. Стара планина №4

20

ДА

38

Минка Христова Колева

3102235596

с. Грънчарово ул. Втора №20

20

ДА

39

Пена Малчева Николова

2503265690

гр. Дулово ул.Шипка №34

20

ДА

40

Стоян Георгиев Стоянов

6801025560

с. Окорш  ул. Ахелой №11

20

ДА

41

Иван Колев Стоянов

5509185601

с. Грънчарово ул. Пета №1

19

ДА

42

Наталия Славова Славова

0946056694

гр. Дулово ул. Добруджа №19

19

ДА

43

Лалю Русев Кънев

4801135563

с. Върбино ул. Петта №16

19

ДА

44

Ахмед Наки Салим

3307135745

с. Черник ул. Люлин №44

19

ДА

45

Йордана Стоянова Петрова

2810225579

с. Грънчарово ул. Седма №5

19

ДА

46

Хамиде Али Ахмед

3709265573

с. Златоклас ул. Четиринадесета №3

19

ДА

47

Ремзие Шабан Шакир

4010095572

с. Раздел ул. Петнадесет №2

19

ДА

48

Лейля Орхан Ниази

9502225612

с. Прохлада ул. Пета №1

19

ДА

49

Ремзи Тефик Джамбаз

4112025623

с. Чернолик ул. Елин Пелин №1

19

ДА

50

Зехра Юдает Мухарем

5212245618

с. Черник ул. Стара планина №6

19

ДА

51

Георги Илиев Калев

3907185654

с.Грънчарово ул. Трета №42

19

ДА

52

Желяза Петрова Георгиева

4907095610

гр. Дулово ул. Христо Ботев №118

19

ДА

53

Георги Златев Георгиев

5110285747

гр. Дулово ул. Ал. Стамболийски №24

19

ДА

54

Донка Иванова Христова

5506225634

гр. Дулово ул.Лудогорец №25

19

ДА

55

Калоян Момчилив Стефков

9507071063

гр. Дулово ул. Арда №3

19

ДА

56

Минка Илиева Гочева

4304285574

с. Окорш ул. Янтра №6

19

ДА

57

Сабри Рамис Кязим

3411095585

с. Межден ул. Стефан Караджа №8

19

ДА

58

Христо Михайлов Михайлов

4308055604

гр. Дулово ул. Хан Аспарух №14

19

ДА

59

Богданка Иванова Вълкова

3201185637

гр. Дулово ул. Васил Левски №32

19

ДА

60

Сюлбие Али Неби

8307135615

с.Черник, ул.”Детелина” №5

18

НЕ

61

Андрей Михайлов Христов

3010305569

гр. Дулово  ул. Христо Ботев №90

18

НЕ

62

Севастица Русева Йовкова

3911075571

гр. Дулово ул.  Васил Левски №26

18

НЕ

63

Марийка Ангелова Иванова

3506105738

гр. Дулово ул. Александър стамболийски №13

18

НЕ

64

Калина Георгиева Николова

5401205591

гр. Дулово ул. Александър Стамболийски №27

18

НЕ

65

Красимир Геориев Геориев

5603155563

гр. Дулово ул. Добруджа №19

18

НЕ

66

Зейнеп Салим Исмаил

4904135658

гр. Дулово ул. Йордан Йовков №22

18

НЕ

67

Атче Мехмет Сефер

3611105612

ГР. Дулово ул. Искър №60

18

НЕ

68

Атиш Махмуд Сали

2403055690

гр. Дулово ул. Искър №86

18

НЕ

69

София Петрова Камберлийска

3904185699

гр. Дулово ул. Одрин №27

18

НЕ

70

Васил Николов Лефтеров

3901147946

гр. Дулово ул. Вършава №26

18

НЕ

71

Реджеб Реджеб Муртаза

3211285567

гр. Дулово ул. Вършава №33

18

НЕ

72

Станко Георгиев Златев

4812065663

гр. Дулово ул. Първи май №3

18

НЕ

73

Добра Минева Христова

4112035679

гр. Дулово ул. Ропотамо №36

18

НЕ

74

Елена Димова Петрова

2208205610

гр. Дулово ул. Силистренско шосе №16

18

НЕ

75

Коста Куртев Златев

4001085566

гр. Дулово ул. Славянска №3

18

НЕ

76

Левян Невенов Калчев

6206305704

с. Черник ул. Стара планина №28

18

НЕ

77

Ахмед Вели Яшар

3105195584

гр. Дулово ул. Отец Паисий №11

18

НЕ

78

Гюнай Сали Максуд

6911255563

с. Черник  ул. Четвърта №21

18

НЕ

79

Джемиля Даил Мустафа

6003025636

с. Черник ул. Железарска №11

18

НЕ

80

Петю Енчев  Русев

4108045620

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №116

18

НЕ

81

Величка Георгиева Гърчева

3304105710

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №29

18

НЕ

82

Шабан Ибрям Алиосман

4906195569

с. Вокил ул. Свобода №5

18

НЕ

83

Рамадан Адем Сали

5305185566

с. Вокил ул. Янтра №5

18

НЕ

84

Айлин Мехмед Бейтула

8310085633

с. Вокил ул. Янтра №54

18

НЕ

85

Сейрани Расим Адил

6506155605

с. Вокил ул.Искър №11

18

НЕ

86

Зюхре Сюлейман Карасали

3911075592

с. Водно ул. Трета №9

18

НЕ

87

Зайде Ебазел Осман

3604165639

с. Водно ул. Четиринадесети №12

18

НЕ

88

Мерджан Седат Хълми

0347205574

гр. Дулово ул.Христо Ботев №218

18

НЕ

89

Дина Николаевна Зиналова

5003205657

гр. Дулово ул. Васил левски №7

18

НЕ

90

Фикрия Вейсал Сали

3103065576

С. Златоклас ул. Дванадесета №6

18

НЕ

91

Рубие Рашидова Мустафа

6712277976

с. Златоклас ул.Десета №22

18

НЕ

92

Траян Илиев Георгиев

8909215563

с. Козяк ул. Първа №45

18

НЕ

93

Несибе Халил Исмаил

5710025572

с. Колобър ул. Десета №2

18

НЕ

94

Мюмюне Руфи Сали

5106085693

с. Поройно ул. Втора №23

18

НЕ

95

Тамер Махмуд Мехмед

6910025648

с. Поройно ул. Втора №28

18

НЕ

96

Рузие Махмуд Атанасова

5807195710

с. Поройно ул. Дванадесета №6

18

НЕ

97

Исмаил Ахмед Галиб

6508265622

с. Поройно ул.трета №6

18

НЕ

98

Халим Хаккъев Мехмедов

3801135582

с. Правда ул.  Васил Левски №62

18

НЕ

99

Радка Пенчева Калинова

5603115658

гр.Дулово, ул. Младост №2

18

НЕ

100

Самет Осман Расим

6911025600

с. Овен ул. Пета №14

18

НЕ

101

Мийрям Салиева Мюрсел

5803225570

с. Окорш ул. Иван Вазов №29

18

НЕ

102

Джемил Юксел Джемил

8702175625

с. Окорш ул. Искър №6

18

НЕ

103

Тунджел Реджеб Шабан

9201245589

с. Окорш ул. Янтра №42

18

НЕ

104

Севдин Бехчет Юзеир

7406105562

с. Прохлада ул. Първа №34

18

НЕ

105

Мехмед Хасан Джафер

4507015646

с.Черник, ул.”Лилия” №18

18

НЕ

106

Мустафа Али Зейнал

4003155580

с.Черник, ул.”Кокиче” №12

18

НЕ

107

Наско Найденов харизанов

5708245581

с. Яребица ул. Първа №3

18

НЕ

108

Неврие Алиш Юсуф

4011135577

с. Яребица ул. Първа №45

18

НЕ

109

Ибрям Бейсим Ходжолу

9702225585

с. Яребица ул. Трета №13

18

НЕ

110

Фатмегюл  Шакир Сюлейман

3902025578

с. Чернолик ул. Витоша №19

18

НЕ

111

Зекие Ахмед Юсуф

3109165633

с. Чернолик ул. Йордан Йовков №3

18

НЕ

112

Нури Расим Юсуф

3104045580

с. Чернолик ул. Йордан Йовков №3

18

НЕ

113

Мехмед  Ариф  Адил

4210015620

с. Черник ул. Латинка №3

18

НЕ

114

Кямил Халид Азамат

3012105600

с. Черковна ул. Седма №45

18

НЕ

115

Пембе Ахмед Али

3611065593

с. Черник ул. Люлин №75

18

НЕ

116

Пембегюл Хамди Ибрям

5807255573

с. Секулово ул. Хас Аспарух №5

18

НЕ

117

Айшегюл Сабит Тахир

3612165576

с. Руйно ул.Четвърта №79

18

НЕ

118

Затие Ахмед  Мехмед

4309015674

с. Руйно ул. Осма №3

18

НЕ

119

Драгана Маринова Генова

3412075618

гр. Дулово ул. Ал. Стамболийски №18

17

НЕ

120

Атчегюл Али Шюкри

4907045579

гр. Дулово ул. Байкал №4

17

НЕ

121

Стояна Русева Русинова

3507025637

гр. Дулово ул. Г. Бенковски №29

17

НЕ

122

Росен Ивайлов Рашков

7505135587

гр. Дулово ул. Марица №6

17

НЕ

123

Елена Йорданова Кънчева

3506165697

гр. Дулово ул. Петко Райчев №6

17

НЕ

124

Коста Стоянов Христов

4107155643

гр. Дулово ул.Ропотамо №36

17

НЕ

125

Станка Иванова Николова

2704015672

гр.Дулово ул.Славянска №31

17

НЕ

126

Ана Трифанова Вавилова

3208015571

с. Грънчарово ул. Първа №9

17

НЕ

127

Мустан Хюсмен Хюсмен

5606125623

с. Боил ул. Шеста №14

17

НЕ

128

Хюсния Вели Къзълджъкли

3606145652

с. Водно ул. Седма №1

17

НЕ

129

Наджие Акиф Мюмюн

4404216631

гр. Дулово ул. Христо Ботев №204

17

НЕ

130

Рефика Мустафова Мехмедова

3212150972

с. Златоклас ул.Осма №2

17

НЕ

131

Хатидже Мехмед Саид

4502065639

с. Поройно ул. Първа №2

17

НЕ

132

Айше Мехмед Мустафа

5503245597

с. Поройно ул. Четвърта №11

17

НЕ

133

Айшегюл Руфат Яшар

5012285594

с. Поройно ул. Шеста №6

17

НЕ

134

Гюляй Гюрсел Хайрула

9509155590

с. Паисиево  ул. Мадан №3

17

НЕ

135

Айшегюл Феним Мухарем

3602145612

с. Паисиево ул. Независимост №10

17

НЕ

136

Ипек Джанер Ахмед

0242045572

с. Правда ул. Ропотамо №8

17

ДА

137

Ремзи Салим Сали

5102285585

с. Руйно ул. Десета №7

17

НЕ

138

Седат Ахмед Мехмед

8505105624

с. Руйно ул. Първа №16

17

НЕ

139

Февзие Джемал Талиб

7404295592

с. Руйно ул. Четвърта №91

17

НЕ

140

Айдън Рамадан Халил

5609105683

с. Черник ул. Стара планина №17

17

НЕ

141

Хатидже Садък Ахмед

3212045616

с. Черник ул. Тимoк №7

17

НЕ

142

Емине Шабан Аптула

4307065676

с. Черник ул. Четвърта №58

17

НЕ

143

Мюлкия Веис Ариф

4006235571

с.Черковна, ул.”Седма” №60

17

НЕ

144

Гюлбия Енбие Азиз

3801105593

с. Раздел ул. Дванадесета №16

17

НЕ

145

Осман Юсмен Осман

5302065567

с. Черник ул. Синчец №79

17

НЕ

146

Джемиле Мехмед Назиф

5305045570

с. Окорш ул. Христо Ботев №11

17

НЕ

147

Екатерина Димова Георгиева

3710115610

гр. Дулово ул. Васил Левски №55

16

НЕ

148

Белгин АбтулаМехмед

8207235689

с. Боил ул. Пъра №44

16

НЕ

149

Халил Расим Кязим

4812055644

с.Паисиево, ул.”Малка Махала” №8

16

НЕ

150

Хатче Халит Рамадан

3909265652

с. Чернолик ул. Камчия №2

16

НЕ

151

Фатме Сали Мехмед

4608265617

с. Черник  ул. Детелина №2

16

НЕ

152

Яшар Мехмед Билял

5111187961

с. Секулово  ул. Централна №13

16

НЕ

153

Фийдес Мехмедова Ахмедова

5603015598

с. Прохлада ул. Първа №5

16

НЕ

154

Ремзи Рамис Сали

5305055562

с. Полк. Таслаково ул. Четвърта №7

16

НЕ

155

Невзат Бехчет Исмаил

6302105620

с. Окорш ул. Христо Ботев №18

16

НЕ

156

Шукрия Ахмед Осман

4505245573

с. Окорш ул. Христо Смирненски №21

16

НЕ

157

Боян Драганов Драгнев

6312175584

гр. Дулово ул. Христо Ботев №156

16

НЕ

158

Зайде Ресул Сюлейман

5607225592

с. Овен ул. Първа №37

16

НЕ

159

Шезаи Рюстем Сали

5711275581

с. Черковна ул. Осма №16

15

НЕ

160

Михаил Тодоров Николов

5010175601

гр. Дулово ул. Александър стамболийски №27

15

НЕ

161

Вълчо Костадинов Николов

5308195568

Гр. Дулово ул. Рила №16

15

НЕ

162

Мартин Димитров Пенев

0948075604

гр. Дулово ул. Георги Бенковски №24

15

ДА

163

Ирина Станкова Златева

1910055617

гр. Дулово ул. Първи май №3

15

НЕ

164

Гюлфере Ахмед Рамадан

6108145598

с. Боил ул. Първа №99

15

НЕ

165

Синем Ерхан Мустафа

o651235590

с. Боил ул. Шеста №14

15

ДА

166

Хатче Неджми Осман

5606025579

с. Вокил ул. Добруджа №5

15

НЕ

167

Мария Иванова Йорданова

4405155579

с. Грънчарово ул. Първа №76

15

НЕ

168

Сердар Юджел Салим

0452205588

Гр. Дулово ул. Васил Левски  вх. А ет.2  №5

15

ДА

169

Илмие Вели Салим

3405225571

с.Черник, ул.”Люлин” №73

15

НЕ

170

Вайде Реджеб Шакир

4012175595

с. Раздел ул. Пета №3

15

НЕ

171

Есра Гюнайдън Ефраим

0245315590

с. Секулово ул. Езерото №4

15

ДА

172

Юрдагюл Неджати Мехмед

7206125598

с. Яребица ул. Осма №17

14

НЕ

173

Лютфи Яшар Яшар

4006165622

с.Черник, ул.”Тимок” №14

14

НЕ

174

Февзи Бейтула Шабан

4106215584

с. Чернолик ул. Кирил и Методий  №12

14

НЕ

175

Айшегюл Халид Кьосе

2811175575

с. Чернолик ул. Победа №45

14

НЕ

176

Ебазел Исмаилов Мустафов

5209015564

с. Секулово ул. Осми март №9

14

НЕ

177

Али Сали Мухарем

8212275650

гр. Дулово ул. Христо Ботев №200

14

НЕ

178

Йорданка Тодорова Станева

7210025177

с. Козяк ул.Осма №1

14

НЕ

179

Мария Димова Илиева

3508305632

с. Межден ул. Пею Яворов  №34

14

НЕ

180

Басри Тефик Шабан

5006195681

с. Окорш ул. Възраждане №8

14

НЕ

181

Мюрвет Реджеб Мюстеджеб

6109185595

с. Паисиево ул. Независимост №25

14

НЕ

182

Зиниш Кямил Шаиб

4506265614

с. Черковна ул.Седма №67

13

НЕ

183

Фатме Ахмед Али

4910105673

с. Черник ул. Люлин №60

13

НЕ

184

Мехмед Зекерие Кьосе

2705165609

с. Чернолик ул. Победа №45

13

НЕ

185

Урфан Ебазелова Мустафова

4908247954

с. Секулово ул. Осми март №9

13

НЕ

186

Добринка Димитрова Никова

6309215634

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №76

13

НЕ

187

Християн Маринов Тодоров

0443155606

с. Межден ул. Гергана  №6

13

НЕ

188

Вълка Славова Маринова

4705175576

с. Межден ул. Пею Яворов  №27

13

НЕ

189

Атике Джелил Осман

4308185594

с. Овен ул. Пета №14

13

НЕ

190

Сеид Мехмед Молла

4105075560

с. Овен ул. Шеста №9

13

НЕ

191

Бейджет Ахмед Вели

5904055560

с. Чернолик ул.Здравец №176

12

НЕ

192

Сашо Тодоров Георгиев

6305205664

гр. Дулово ул. Васил Левски №55

12

НЕ

193

Лейля Ибрям Шакир

5208017916

с. Черковна ул.Девета №1

12

НЕ

194

Фатме Руфи Осман

4507275598

с. Черник ул. Синчец №79

12

НЕ

195

Пенка Неделчева Радева

4602195575

с. Грънчарово ул. Трета  №16

12

НЕ

196

Юмюгюл Мехмедова Мехмедова

3711035592

с. Правда ул. Васил Левски №62

11

НЕ

197

Мария Костадинова Михайлова

4404055596

гр. Дулово ул. Христо Ботев №51

11

НЕ

198

Кадрие Хюсеин Юмер

9509178739

с. Секулово ул. Централна №13

10

НЕ

199

Хидает Тахсин Абтула

5403055612

с. Боил ул.Първа №44

10

НЕ

200

Съби Рашков Събев

5407149303

гр. Дулово ул. Марица №6

10

НЕ

201

Марийка Михалева Бочева

4412285597

гр. Дулово ул. Осми март №2

9

НЕ

202

Неджмие Кадир Садък

3103175676

гр. Дулово ул.Байкал №19

починала

НЕ

203

Мехмед Рушид Сали

3303315564

с. Овен ул.Четвърта №1

починал

НЕ

204

Марин Петров Иванов

4204045564

с. Прохлада ул. Първа №38

0

НЕ

205

Мехмед Али Адил

5101135580

гр. Дулово ул. Лудогорец №3

0

НЕ

206

Мехмед Ахмед Осман

6403015740

с. Окорш ул. Н. Петков №86

0

НЕ

207

Едавие Хашим Осман

6809245658

с. Окорш ул. Н.Петков  №86

0

НЕ

208

Янка Огнянова Шопова

5202165599

с. Окорш ул. Янтра №21

0

НЕ

209

Рафи Шабан Медмед

8001215564

с. Водно ул. Девета №2

0

НЕ

210

Марин Димитров Георгиев

6808225662

гр. Дулово ул. Пирин №5

0

НЕ

 

 

 

 

Неодобрените кандидат – потребители на I етап могат да обжалват решението на комисията за подбор и оценка на потребителите в 7 дневен срок от обявяване на резултатите от класирането.

Всички кандидат – потребители НЕ класирани на I етап, запазват правото си за включване в проекта по време на изпълнението му./1.10.1016 -1.05.2018г/.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Ръководител проект „Независим живот за гражданите на Дулово”: ……………

                                                                                                                                                                                /Д.Тотева/

 

 

             гр.Дулово

             16.11.2016г.