У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

31.03.2018 08:17

 

Image removed.ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.26, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ.79 ОТ АПК, ЧЛ.22 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово с увеличение в размер на 2,8% съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2017г. е на разположение на Общински съвет /ет.2, стая 22/ и Общинска администрация Дулово /ет.2, стая 24/

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА В РЕГЛАМЕНТИРАНИЯ СРОК ПО ЧЛ.26, АЛ.4 ОТ ЗНА, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ 3/ ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА e-mail: dulovokmet@abv.bg; obs_dulovo@abv.bg

 

30.03.2018г.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

Кмет на община Дулово