У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

18.02.2019 17:26

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-РУСЕ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

От  „КАОЛИН“ ЕАД,  седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8, ЕИК 827182866

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 084 612 500;  факс: 084 612 505; email : office@kaolin.bg

Представлявано от изпълнителните директори Димитър Ангелов Ангелов и Радомир Петров Чолаков

Лице за контакти: Мина Александрова Вълева – Радкова - пълномощник, тел. 0899 696 888; email: minav@kaolin.bg

 

    УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че „КАОЛИН“ ЕАД има следното инвестиционно предложение:  „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали“, гр. Дулово, област Силистра.

 

Настоящият УИП се съставя и представя пред компетентния орган, във връзка и по повод заявление на Възложителя пред Българската Агенция за инвестиции (БАИ), за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект, включващ и нова производствена мощност в гр. Дулово. За нуждите на производството по издаване на сертификата от БАИ, Възложителят следва да представи „становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта спрямо режима на дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.”

 

Към този момент Възложителят разглежда и обсъжда различни алтернативи и възможности за технология за новото предприятие, поради и което в този УИП се представя принципна технологична схема на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали, с цел произнасяне по допустимост и определяне на процедура.

След като има конкретика за проекта Възложителя ще представи на компетентния орган допълнителна информация и данни.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

 

 1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на производствена мощност за производството на различни марки каолин и кварцов пясък, шамот,  калциниран каолин.

Настоящото предложение е ново за конкретната площадка.

 

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Технологичната схема най-общо включва следните процеси:

 • Дезинтеграция класификация (груба и фина): Извършва се, чрез водно - гравитационен метод на разделяне на каолина от кварцовия пясък;
 • Обезводняване: Извършва се с цел да се отдели голяма част от водата подадена при разделянето на каолина от кварцовия пясък и да се намали енергоемкостта на процеса на сушене;
 • Сушене: Извършва се чрез съоръжения които, осигуряват изискуемата влага;
 • Калциниране: Процес при който, каолинът се променя до шамот или калциниран каолин.

 

На производствената площадка могат да се разположат:

 • Промивен цех със сушилня – ЗП 520 кв.м., РЗП 1040 кв.м.;

Разделянето (обогатяването) на каолина от пясъка се извършва в Промивен цех. Суровината постъпва на дезинтеграция в промивен барабан в определено съотношение на течно/твърдо. При тази операция се осигурява разкриване на каолиновите и кварцовите зърна до получаване на суспензия, подходяща за последваща преработка. Същинското разделяне на каолина от кварцовия пясък се извършва в няколко стадия на класификация – груба и фина. Основна класификация се извършва в система от стексайзер, спирални класификатори и хидроциклони. Фината класификация се извършва в система от хидроциклони окомплектовани в хидроциклонни батерии. Грубата класификация се осъществява в система от сита и хидрокласификатори – основна, пречистна и контролна класификация, след което каолина и пясъка следват различен път на движение и различни технологични операции до съответните им крайни продукти.

Кварцовия пясък преминава през няколко етапа на класиране за да се получат различни марки пясък с различно предназначение според пазарната конюнктура.

След грубото разделяне на каолина от пясъка, каолинът се подава на фино класиране. То ще се извършва последователно в система от хидроциклони с различен размер в няколко стадия. Принципът на действие на хидроциклоните се основава на разделянето на частици с различна едрина под действието на центробежни и центростремителни сили при ускорение по-голямо от земното – 200 до 500 пъти g. Процесът осъществява във водна среда при определено съотношение на твърдо/течно вещество. Фината фракция от хидроциклонирането постъпва в сгъстители, където с подаването на флокулант или електрофлокулация за сгъстител, се извършва утаяване на каолиновата суспензия. Следва процес на филтрация в камерни и мембранни филтър-преси. Полученият каолинов кек се подава на екструдер за екструдиране на макарони и постъпва за сушене. За сушене на каолиновия кек се използва сушилня „Вибро кипящ слой“. В тази сушилня материалът за сушене се флуидизира под въздействието на перпендикулярен въздушен поток топъл въздух. Работната камера на сушилнята е с перфорирано дъно и през него се подава сушилен въздух, който пресича потока на входящия материал перпендикулярно нагоре.  Пространството под камерата е разделено с напречни стени на отделни кутии. През тях се подават потоци сушилен въздух с различни температури за осигуряване на адаптивен термичен процес към конкретния материал. Входовете в кутиите са снабдени с шиберни клапани за регулиране дебита на подавания въздух. По този начин се формират индивидуални зони на сушене по дължината на работната камера.

 • Сушилня за пясък (и пълначно)- ЗП 624 кв.м.; РЗП 624 кв.м.:Използва се същия тип сушилня „вибро кипящ слой“ .
 • Бункери за пясък – ЗП 125 кв.м.; РЗП 125 кв.м.: Ще се съхранява пясък;
 • Сгъстители (утаители за каолин) – ЗП 432 кв.м.; РЗП 432 кв.м.: Чрез тях се осигурява сгъстяване на каолиновата суспензия до плътност подходяща за подаване във филтър преси.
 • Пресово сушилен цех – ЗП 2520 кв.м.; РЗП – 2520 кв.м.: Осигурява обезводняването на каолиновата суспензия и нейното изсушаване, до получаване на твърд продукт (каолин) с остатъчна влага, позволяваща по-лесно последващо манипулиране.  Оборудването на този цех се състои от филтър преси, помпи, сушилня „вибро-кипящ слой“ и съответното транспортно оборудване- гумено- транспортни ленти, верижни транспортьори и други.
 • Бункери за каолин – ЗП – 540 кв.м.; РЗП – 540 кв.м.: Съхраняват каолин;
 • Закрит склад за каолинЗП 2800 кв.м.; РЗП 2800 кв.м.: Съхранява каолин;
 • Открит склад за пясъци – обособена площадка, на която ще се съхранява пясък;
 • Закрит склад пясъци – ЗП 3200 кв.м.; РЗП 3200 кв.м.: Съхранява пясък
 • Лаборатория – ЗП 450 кв.м.; РЗП 450 кв.м.: Опробването и контрола на всеки технологичен процес и окачествяването на готовите продукти са съществени части на технологията за производство. Лабораторията извършва измерване и наблюдение на продукта, по време на производството и краен контрол;
 • Ремонтна работилница – ЗП 450 кв.м.; РЗП 450 кв.м.: Работилницата се състои от закрити и отрити складови площи, работни и санитарни помещения. В Работилницата следва бъде монтиран мостов и телфер. Чрез работилницата ще се осигури възможност за извършване на ремонтни и подръжни работи.
 • Шамотна пещ - ЗП 1800 кв.м.; РЗП 1800 кв.м.: Съоръжение, чрез което се осигурява производството на шамот и калциниран каолин. Преработването и калцинирането на каолин в ротационни калциниращи (шамотни) пещи се състои в неговата дисоциация при нагряване, с цел получаване на краен продукт калциниран каолин/шамот.
 • Нагряването на суровината по дължина на пещта е плавно, като преминава през няколко стадия:

- Подгряване до 200.00°С и отделяне на физическата влага от порядъка на 1-2% тегловни проценти;

- Нагряване до ~500.00 – 600.00°С и отделяне на химически свързаната вода – реакцията е ендотермична и води до разпадане на кристалохидрата каолинит до междинното съединение метакаолинит, съпроводено с отделянето на вода:

Нагряване до температура 925.00 - 980.00°С – реакцията е екзотермична и е съпроводена с получаването на мулит в нестабилно аморфно състояние, кристобалит под формата на β-кварц и γ-Al2O3 от междинния метакаолинт: Al2O3·2SiO2 → Al2O3 + SiO2

Нагряване до температура на калциниране 1000.00 - 1200.00°С – нагряването до тези температури води да получаване на стабилен калциниран мулит и отделяне на кристобалит: 2SiO2 + γ-Al2O3 → Al2O3·SiO2 + SiO2

При продължително нагряване над тези температури, в порядъка на 1200.00 – 1400.00 °С се получава добре кристализирал мулит.

За пуск на сушителя кипящ слой е предвидена горивна камера ThG-201 с мощност от 0,4 MW, работеща на природен газ.

На изход от пеща калцинирания каолин постъпва в охладител с кипящ слой, чиято цел е охлаждане на продукта до температури в границите 40 – 70оС. Охлаждането се извършва посредством въздух, подаван от вентилатора. Горещия въздух с прахови частици от охладителя е с температура от порядъка на 200 – 225оС и постъпва за очистване в пречиствателно съоръжение – Електростатичен филтър. Горивната апаратура на ротационната пещ и охладителя с кипящ слой са разположени в затворено помещение, осигуряващо визуален контакт от операторната зала. Конструкцията ще се изпълни от негорими материали.

Номиналната входяща топлинна мощност в MW на горивната инсталация: 10 MW

 • Администрация – ЗП 330 кв.м.; РЗП 990 кв.м.  – съществуваща сграда на 3 етажа;
 • Ведомствен жп клон  свързващ площадката гара Дулово: Съществуващо съоръжение, с  дължина  железния път 1000 л.м.   

Производствените мощности, ще се изграждат на етапи, според възможностите и наличието на всички условия и предпоставки, които отделната производствена единица изисква.

 

Транспорт, Ел. енергия, Вода, Природна газ:

 • Транспорт: Входящите материали (суровина), ще се доставят в предприятието, посредством  автотранспорт. Не се налага да се изгражда нова пътна инфраструктура. Ще се използват съществуващите в района държавни и общински пътища.
 • Електрозахранване: Площадката е захранена с ел. енергия, чрез собствени на дружеството ел. съоръжения.

На площадката се предвижда общо районно осветление и местно осветление за различните производствени единици. При реализиране на инвестиционното предложение ще бъде обърнато особено внимание на всички възможности за намаляване на енергийните разходи и подобряване на енергийната ефективност.

 • Газоснабдяване: Площадката ще бъде газоснабдена, като възможна алтернатива е чрез газопровод на обществен доставчик, който е обект друго инвестиционно предложение.
 • Водоснабдяване: Площадката е свързана с градската водопроводна на система. За промишлени нужди се изследват възможностите за осигуряване на необходимото количество вода за производствени нужди, чрез следните варианти:

- Чрез градския водопровод;

 • Изграждане на сондаж и водовземане на подземни води (нов сондаж) с капацитет около Qср.дн.= 40л/с (за промишлено водоснабдяване).

Географски координати на площадката за изграждане сондажа, система WGS 84-BL/:B43°47¢45² L27°08¢35². Надморска височина на терена +251м. Прогнозиране дълбочина в интервал от 0-750 м.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За новото предприятие ще бъдат изготвени съответните инвестиционни проекти в съответствие с изискванията на закона, които ще бъдат одобрени от гл. архитект на Община Дулово. Ако се налага, на етапа на инвестиционното проектиране Възложителя ще представи на компетентния орган актуална информация за ИП.

 

Площадката е урбанизирана и включва УПИ IV и УПИ IX, кв. 6 на гр. Дулово с промишлено предназначение.

 

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите имоти собственост на Възложителя, с идентификатори по кадастрална карта както следва:

N 24030.502.28 – с площ 46, 826 дка,

N 24030.502.27 – с площ 12, 793 дка.

Двата имота са урбанизирани, с производствено предназначение и са част от Промишлена зона Юг, гр. Дулово, община Силистра.

Площадката, на която ще се извършва инвестиционното намерение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Не попада и в територии за опазване обектите на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Ще се ползва вода за технологични и битови нужди. На този етап все още не може да се определи, количеството, което ще е нужно.

Водата за битови нужди, ще се осигури посредством градската водопроводна мрежа.

 

Възможностите за осигуряване на вода за технологични нужни са в процес на обсъждане, като алтернативите са представени в т. 2 на това УИП.

За питейни нужди на работещите ще се осигурява вода от търговската мрежа.

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

През етапите на строителство и експлоатация не се предвижда използването на приоритетни вещества, които да бъдат в контакт с повърхностни или подземни води. Използваните водни количества в производствените процеси ще са в оборотен цикъл. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на организирани източници на емисии в атмосферния въздух от процесите на сушене на суровината и калцинирането. Основни са праховите емисии. Очакват се емисии от изгарянето на природния газ: СО2; NOх; Н2О.

  

На етап проектиране инсталацията ще се определят подходящите видове пречиствателни съоръжения за тези емисии, за да се обезпечат изискванията на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 

 

Проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се осъществява при спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. След пускане в експлоатация на обекта, ще бъде оборудвана пробовземна точка и ще се извършва собствен мониторинг съгласно изискванията на Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.  

  

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на реализацията на инвестиционното предложение се очаква да се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на заетите служители. Битовите отпадъци ще се събират в разположените на територията на площадката  контейнери тип „Бобър“. Последните ще се транспортират до Регионално депо.

 При строителството и експлоатацията на обекта ще се генерират следните видове отпадъци, класифицирани по смисъла на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците:

 • Етап строителство:

17 01 01 – бетон. Генерират се в резултат на строителни и монтажни работи и/или премахване на сгради.

17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06. Генерират се в резултат на строителни и монтажни работи и/или премахване на сгради.

17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03. Генерират се в резултат на строителни и монтажни работи и/или премахване на сгради.

 

Отпадъците, образувани от строителните и монтажни работи (СМР) ще се управляват в съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 • Етап експлоатация:

Производствени отпадъци:

12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали. Гренерират се в резултат от ремонтно-възстановителни работи на отделните съоръжения и при бракуване на негодно механично оборудване.

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16 01 03 - Излезли от употреба гуми

15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки. Генерират се при опаковането на производствената продукция

15 01 02 - Пластмасови опаковки. Генерират се при опаковането на производствената продукция.

 

Опасни отпадъци:

13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа. Отработени масла от технологично оборудване след влошаване на техните качества в резултат на експлоатационната им дейност

13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа. Отработени масла от технологично оборудване след влошаване на техните качества в резултат на експлоатационната им дейност.

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа Отработени масла от технологично оборудване след влошаване на техните качества в резултат на експлоатационната им дейност.

16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии. Генерират се в резултат от подмяната на износени акумулатори и акумулаторни батерии на автомобили, мотокари и товарачна техника

20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Генерират се в резултат от подмяната на изгорели живачни и луминесцентни лампи – външно осветление и в производствени помещения

15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. Генерират се в резултат от използването на ОХВС в производствените процеси и лабораторни анализи за качество на продуктите.

15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

 

Третирането на отпадъците ще става при спазване изискванията на ЗУО и подзаконовите му нормативни актове.

 

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

За работата на Промивен цех ще се ползва вода за промишлени нужди. Отделяната от входящата сгъстена суспензия вода ще се отвежда в периферни сгъстители, откъдето ще се включва в оборотния цикъл на предприятието.

 

За процеса на смилане се предвижда използването на промишлена вода за охлаждане на лагерите и редуктора на мелницата в затворен кръг, само за доливане на системата, без да се връща в оборотния цикъл.

 

За останалите производствени единици, няма да е нужна промишлена вода и няма да се генерира отпадъчна вода.

 

Битовите води, ще се отвеждат в безоточна видоплътна изгребна яма, а в бъдеще ще се търси вариант за включване в градската канализация.

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

В производствената дейност ще се използва реагент за флотация „SOFLOC 1003 TIK”. Същият не се класифицира като опасно химично вещество или смес от Приложение 3 на ЗООС.

На площадката ще се съхранява и използва дизелово гориво за зареждане на МПС. Максималните количества на площадката ще са около 27 т., съхранявани в един или няколко резервоара.

Обектът не достига критериите, записани в Приложение 3 на ЗООС и не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

 

На основание чл. 6, ал.1 от  Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, ще се изготви и поддържа в наличност доклад от извършена класификация по реда на чл. 103, ал. 1 ЗООС

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Молим да ни издадете предварително становище, за допустимостта реализирането на гореописаното инвестиционно намерение и приложима процедура.

 

Приложения:

1. Обява по чл. 95, ал. 1 от ЗООС                                                                                                               

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложениe                        

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение             

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб

4. Електронен носител – 1 бр.                                                                                                         

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.                                                 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.                                                                              

 

Дата:

Уведомител:

   ––––––––––––––––

Мина Вълева - пълномощник