BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3''

10.04.2020 17:28

СЪОБЩЕНИЕ

 

                                               

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО,

 

 

Предстои кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101”Патронажна грижа за възрасни хора и лица с увреждания - Компонент 3” по ОП РЧР 2014-2020.

Проектът ще се реализира във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичния взрив на заболяването COVID 19 и ще се осигурява достъпа до услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID 19, както и за лица в карантинен период.

Могат да кандидатстват лицата, попадащи в следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск;

/ - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или в невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

  • в случай, че лицето или член от семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID 19;
  • самотни родители с деца до12г., които са в невъзможност да оставят децата си сами /

 

Ще бъдат извършвани следните услуги:

  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост включително лекарства, закупени със средства на потребителите;
  • заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.

Желаещите да ползват този вид услуги могат да заявят и декларират това

на телефон : 0882240282 в делнични работни дни от 9:00 до15:00часа,считано от 13.04.2020г.

 

 

Условията, на които трябва да отговарят нуждаещите се лица са следните:

- да не са включени в механизма лична помощ;
- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти;
 - да не ползват социална услуга „Домашен социален патронаж”;

 - да не са ползватели на „Обществена трапезария”.

 

За изпълнение на проектните дейности ще бъдат назначени лица на длъжност „разносвачи” на непълен работен ден. Желаещите да упражняват тази дейност могат да подадат заявление по образец  в сградата на Община Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, всеки работен ден от 08.30 до 15.00 часа -  етаж 1 стая 3 и в кметствата на населените места в община Дулово, считано от 13.04.2020г.

 

Призоваваме жителите на община Дулово, които имат информация за лица, които отговарят на условията да уведомят екипа по проекта на горепосочения телефон.

Екипът по проекта ще осъществява връзка с кметовете на населени места за включването на лица отговарящи на условията.