Обявя за прием на документи по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово” - 1 позиция

26.10.2016 18:12

Image removed.

Обявя за прием на документи по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово” - 1 позиция

              Община Дулово обявява прием на документи по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово”, договор: BG05М9ОР001-2.002-0288-С01 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г.

              По настоящата процедура ще функционира Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към който ще бъде разкрито  работно място за

              

 

                 1.  Медицинска сестра       – 1 бр. /на 4 часа/

 

      Минимални изисквания за заемане на  длъжността „Медицинска сестра” :

 • Завършено подходящо медицинско образование;
 • Кандидатите трябва да не са осъждани, както и да не са в съдебно производство;
 • Безработни  лица  с местоживеене на територията на община Дулово;
 • Физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица;
 • Документ доказващ професионален медицински опит;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за комуникация.

 

 

     Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление ;
 • копие от документ за самоличност;
 • копие от документ аз придобита образователна степен;
 • копие от трудова книжка /осигурителна книжка, удостоверяващи предишен професионален опит на същата и/или сходна позиция / ако е приложимо/;
 • служебна бележка от Дирекция Бюро по труда – гр. Дулово /ако е приложимо/;
 • други документи /сертификат/и, удостоверения и други/, ако са приложими.

 

 

 

        Срок за подаване на документите :  от 27.10.2016г. до 31.10.2016г. -/включително/

        Място на подаване на документите : Общинска администрация – Дулово, ет. 1, стая 3.

        Време за прием на документи: Всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.