ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА „ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания”

23.01.2017 10:22

О Б Я В А

 

В изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.002-0288-С02 „Независим живот за гражданите на Дулово”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ , приоритетна ос 2 „Намаление на бедността и насърчаване на социалното включване по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Община Дулово

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

„ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания”

 

 

1.      Място на работа: Община Дулово в Звено за почасово предоставяне на услуги.

1.1.  Предмет на дейността, включващ следната услуга: управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;

1.2.  Заетост: пълен работен ден – 8 /осем/ часа;

2. Минимални и специфични изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

            - образование: средно;

            - друга квалификация: правоспособност за управление на МПС от категория „B”;

3.  Необходими документи за кандидатстване:

      - Заявление;

      - Документ за самоличност;

      - Автобиография;

      - Диплом за завършено образование;

      - Свидетелство за управление на МПС от категория „В”;

      - Трудова книжка

      - Свидетелство за съдимост

 

 

Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуални оценки.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Подборът на кандидатите за шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания по Проекта ще се извърши от назначена комисия със заповед на кмета на Община Дулово .

4.2. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Община Дулово.№

5. Срок и място на подаване на документи:

5.1. Заявленията се подават в периода 23.01.2017г. до 26.01.2017 до 12.00ч.

5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в деловодството на Община Дулово на ул. „Васил Левски” № 18, ст.3.

5.3.Събеседването ше се проведе на 27.01.2017г. от 10.00ч. в зала№ 13

 

Доротея Тотева

Ръководител на проект „НЖ”