ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.04.2017 07:52

Image removed.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

Image removed.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.04.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1.1.  Приемане на актуализиран План за развитие на социалните услуги през 2017г. и План за развитие на социалните услуги през 2018г. /Вх.№ 107/12.04.2017г./

1.2.  Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово /Вх.№ 113/18.04.2017г./

1.3.  Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 25 за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Дулово /Вх.№ 114/18.04.2017г./

1.4.  Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие за 2017 година  2017г./Вх.№ 109/18.04.2017г./

1.5.  Одобряване извършени разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС-Дулово /Вх.№ 100/04.04.2017г.

1.6.  Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификационен номер 24030.1.488 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 110/18.04.2017г./

1.7.   Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта  на гр.Дулово  /Вх.№ 111/18.04.2017г./

1.8.  Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Водно  /Вх.№ 112/18.04.2017г./

1.9.   Даване съгласие за изграждане на обща граница между имоти с ид.№ 24030.501.9105 и ид.№ 24030.501.9148 по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 115/18.04.2017г./

1.10.        Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта  на с.Черник /Вх.№ 116/18.04.2017г./

1.11.        Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /Вх.№ 117/18.04.2017г./

2.      Докладни записки от инж.Сезгин Галиб- председател на ОбС-Дулово, относно:

2.1.  Обезщетяване на наследници със земеделска земя от общинския поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. /Вх.№ 124/21.04.2017г./

2.2.   Определяне на индивидуална месечна заплата на кмета на общината /Вх.№ 118/18.04.2017г./

3.      Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ:

4.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово