ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

26.03.2017 08:29

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

По Решение на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Дулово-Алфатар-Кайнарджа” № 5 от 27.01.2017 година, на основание Член 24 от Устава, свиквам общо събрание на Сдружението на 29.03.2017 година при следния дневен ред:

1.   Отчет на Председателя за дейността на СНЦ „Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа“ през 2017 година.

2.   Доклад на Контролната комисия на СНЦ „Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа“

3.   Приемане на план за дейността на СНЦ „Местна инициативна група – Дулово-Алфатар-Кайнарджа“ през 2017 година.

4.   Разни

Събранието ще се проведе от 14:00 часа в Залата на Община Алфатар – град Алфатар, ул. „ЙорданПетков“ № 6. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

Председател на УС:

Доротея Димитрова Тотева